Advertentie
Advertentie

Wet op de handelspraktijken van toepassing op financiële producten

(tijd) - Eerstdaags verschijnt het Koninklijk Besluit dat een aantal principes van de wet op de handelspraktijken van toepassing maakt op financiële producten in het Belgisch Staatsblad. De eerste dag van de vierde maand volgend op de publicatie wordt het KB van kracht. De verkoop van roerende waarden worden onderworpen aan strenge bepalingen omtrent reclame en onrechtmatige bedingen van de wet op de handelspraktijken.Een jaar geleden keurde de ministerraad al het ontwerp goed dat de consument moet beschermen tegen bedrieglijke reclame voor financiële producten als aandelen, kasbons of beleggingsfondsen. Oplopende klachten bij de ministers van Financiën en Economische Zaken bewezen dat de geafficheerde voorwaarden niet altijd overeen komen met de realiteit.