Wettelijk kader voor milieubeleidsovereenkomsten

(tijd) - De Vlaamse raad heeft gisteren een ontwerp van dekreet over de milieubeleidsovereenkomsten (MBO) goedgekeurd. Hierdoor is er een wettelijke regeling voor de zogeheten convenanten. Het gaat om vrijwillige overeenkomsten tussen de overheid en het bedrijfsleven. De laatste jaren werden dergelijke overeenkomsten voornamelijk op milieuvlak afgesloten.Sinds enkele jaren heeft de overheid, zowel de federale als de Vlaamse, overeenkomsten afgesloten waarbij het bedrijfsleven er zich toe verbindt een aantal milieudoelstellingen te bereiken. In ruil belooft de overheid geen nieuwe wetgevende maatregelen te treffen. Op deze overeenkomsten kwam kritiek vanuit de milieubeweging. De akkoorden waren naar verluidt niet evenwichtig. Tegenover de verplichting van de overheid om geen maatregelen te treffen, staan slechts vage beloftes van het bedrijfsleven. De overheid zou ook niet kunnen optreden indien de industrie de voorwaarden niet nakomt. Maar ook de industrie heeft reeds moeten ondervinden dat een convenant voor interpretatie vatbaar is. Zo werden met de gewesten convenanten afgesloten over een beperking van de verpakkingen. Die konden echter niet verhinderen dat de federale regering ecotaksen invoerde.