Wie geeft er nog om export?

De federale aandacht voor het buitenlands handelsbeleid lijkt te verzwakken. Cruciale overheidsinstellingen, met op kop de Nationale Delcrederedienst, zijn al maanden gedeeltelijk verlamd door niet geregelde bestuurlijke opvolgingskwesties. Slachtoffer van dit alles: onze exporterende bedrijven en indirect onze welvaart.In het voorjaar van 2000 ging de alomgerespecteerde directeur-generaal van Delcredere,Willy Boes, met pensioen. De regering kondigde destijds aan dat zijn opvolging vóór mei 2000 zou zijn geregeld. Negen maanden later zijn onze exporteurs nog steeds in blijde verwachting en vrezen ze stilaan voor een ezelsdracht. Ook de Raad van Bestuur van onze nationale exportkredietverzekeringsinstelling is dringend aan vernieuwing toe. De huidige leden, benoemd in 1996, zijn vaak niet meer beschikbaar om actief hun mandaat in te vullen.Delcredere speelt nochtans een vitale rol bij de (verre) export van onze bedrijven. In 1999 verzekerde Delcredere voor 4.301 miljoen euro aan exporttransacties, d.i. 17,5 procent van onze export naar niet-OESO-landen! Uitgedrukt in werkgelegenheid vertegenwoordigt dit een equivalent van 17.000 tot 20.000 eenheden. Voor de bedrijven alleen al uit de Agoriasectoren werden in 1999 contracten voor een totale waarde van 692 miljoen euro verzekerd, goed voor een werkgelegenheid van ongeveer 7.000 mensen.Zonder de risicoverzekering die Delcredere aanbiedt, zouden de buitenlandse aankopers geen financiering hebben kunnen krijgen en hadden al deze transacties dus niet plaatsgehad, met alle gevolgen van dien voor onze welvaart. Universitair onderzoek heeft trouwens aangetoond dat de tussenkomsten van Delcredere voortdurend een positieve impact hadden op de Belgische economie en schatkist, zelfs wanneer er zich ernstige schadegevallen voordeden.Ook de buitenlandse afnemers doen hun voordeel met het Delcrederesysteem. Door de verzekerde betalingstermijnen kunnen onze bedrijven op een economisch verantwoorde manier bijdragen aan de uitbouw van ontwikkelingsrelevante infrastructuur in diverse niet-OESO-landen. Enkele recente voorbeelden bewijzen dat het vaak om transacties gaat met een hoge toegevoegde waarde: modernisering van de luchthaven van Nairobi; versterking van mobilofoonnetnetwerken in o.m. West-Afrika; uitbouw van haven in functie van gascomplex in Dhabol-India; levering van gebruiksklare telefooncentrales in Palestina; realisatie van fabriek voor metaalproducten in Roemenië...Delcredere is een onmisbare partner voor ons bedrijfsleven. Het kan dus niet dat de huidige impasse blijft duren als gevolg van de besluiteloosheid van onze bewindslieden. Agoria eist dat de regering nu op zeer korte termijn werk maakt van de benoeming van een bekwame en efficiënte algemene directie. Terzelfder tijd moet een nieuwe raad van bestuur worden aangesteld, die vervolgens consequent zal werken volgens de principes van corporate governance. Last but nog least moet de overheid zich buigen over een verdere optimalisering van de Delcrederediensten.België als klein land met veel buitenland heeft nood aan een performant exportbeleid. Onze buitenlandse handel levert een cruciale bijdrage aan onze welvaart. Agoria roept de overheid in zijn verschillende geledingen op om hier samen met het bedrijfsleven werk van te maken. Onze ondernemingen verwachten dat hun bewindvoerders de nodige besluitvaardigheid aan de dag leggen en de efficiëntie en transparantie van hun instellingen verhogen. Stilstaan is achteruitgaan!Philippe DE BUCK VAN OVERSTRAETEN, gedelegeerd bestuurder AgoriaJohn CORDIER, voorzitter raad van bestuur AgoriaDeze tekst werd tevens ondertekend door de volgende bestuursleden:Michel BOUSSARD, IBM Belgium SA-NV, Carl DEWULF, LVD Company NV, Jean-Charles ALPI, ABB Alstom Power, Guy BERTELS, Alstom Contracting SA, Pierre CUISINIER, Caterpillar Belgium SA, Emeric dARCIMOLES, Techspace Aero SA, Jozef, Jr DE BACKER, Niko NV, Rafaël DECALUWE, Bekaert NV-SA, Eddy GEYSEN, Opel Belgium NV, Thomas LEYSEN, Union Minière NV-SA, Firmin PIECK, Chicago Metallic Continental, André ROSEMBOOM, Métaux Emboutis SA, Francis SCHRÉDER, Constructions Électriques Schréder SA, Frits SCHUITEMA, Philips NV, Patrick STEVERLYNCK, Picanol NV, Rudi THOMAES, Alcatel Bell NV, Erich THÖNNES, Kabelwerk Eupen AG, Pieter VAN ROOSENDAEL, Decorophone NV, Hugo VANDAMME, Barco NV, Marc VERBRUGGEN, Usine Union SA, Francis VERHEUGHE, Siemens SA-NV.