Wie mag stemmen met aandelen in vruchtgebruik ?

31 december is traditioneel de datum waarop veel vennootschappen hun boekjaar afsluiten. Het bestuur maakt een ontwerp-jaarrekening op, die vervolgens ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan de aandeelhouders. De goedkeuring wordt verleend op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die meestal in maart, april of mei gehouden wordt. Op dat moment kan een bijzonder probleem rijzen: wie keurt de jaarrekening goed wanneer het eigendomsrecht van aandelen opgesplitst is in vruchtgebruik en naakte eigendom? Is het de vruchtgebruiker of de naakte eigenaar die stemrecht heeft op de algemene vergadering?