Willekeurig ontslag en rechtsmisbruik

Het verbod van willekeurig ontslag is een toepassing van het algemeen beginsel dat rechtsmisbruik verbiedt. Er is sprake van misbruik van recht wanneer een recht wordt uitgeoefend op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een normaal voorzichtig en bezorgd persoon. De invulling van dit beginsel in de praktijk is niet eenvoudig. In het ontslagrecht werd het principe van rechtsmisbruik ten aanzien van werklieden (die voor onbepaalde tijd zijn aangeworven) in concreto vertaald.