Zeven dwergen

De diskussie of het al dan niet zinvol is bedrijven een Vlaamse verankering mee te geven, is nog niet beslecht. Maar inmiddels rijst al wel de vraag of Vlaanderen überhaupt bij machte is een anker van enige betekenis uit te gooien. Het wedervaren met de privatizering van Distrigas zegt genoeg.