DHL vraagt klaarheid over lijst verboden vliegtuigen