Finform: het elektronisch aangifteformulier

Sinds aanslagjaar 2002 - inkomstenjaar 2001 bestond reeds de mogelijkheid om de aangifte in de personenbelasting (Deel 1 en 2) in te dienen op basis van een elektronisch aangifteformulier dat via het internet door de overheid ter beschikking wordt gesteld.

Indien u voor deze wijze van indienen kiest, geldt echter een aantal voorwaarden. Vooreerst moet het model van het aangifteformulier in het originele formaat (pdf-bestand) gedownload worden vanaf de site van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën: www.finform.fgov.be . Dit aangifteformulier wordt dan door de belastingplichtige elektronisch ingevuld, waarna het moet worden afgedrukt op wit papier van het formaat A4 (210 mm x 297 mm) met een gewicht van minstens 80 gram per m2. Het afgedrukte model wordt vervolgens voorzien van een handtekening en datum en moet dezelfde bladzijden bevatten als de via de post ontvangen originele papieren aangifte. Deze laatste (officiële) aangifte in de personenbelasting dient enkel nog te worden voorzien van een handtekening en datum. Op de klassieke papieren aangifte mag er dus geen enkel ander gegeven ingevuld zijn. Zodra er immers op de door de post toegestuurde aangifte een gegeven werd ingevuld, geldt enkel nog dit klassieke formulier als aangifte. Ten slotte moet het afgedrukte elektronische aangifteformulier samen met de originele papieren aangifte teruggestuurd worden naar de bevoegde belastingcontrole.

Alvorens het Finform aangifteformulier als pdf-bestand te kunnen downloaden en lezen, moet het programma Acrobat Reader (vanaf versie 5.0) op uw computer geïnstalleerd zijn. Indien u niet over dit programma beschikt, kunt u het gratis downloaden . Een eigenaardigheid doet zich voor wanneer u het elektronische aangifteformulier voor Deel 1 op uw computer wilt opslaan. Normaal kan met het gratis Acrobat Reader programma geen pdf-bestand worden opgeslagen. Met andere woorden, als u het Acrobat Reader programma gebruikt, moet u in één keer het hele formulier invullen en nadien afdrukken. Het is niet mogelijk het bestand te sluiten om het later verder in te vullen. Om dit toch te kunnen opslaan, dient u normaal de gegevens te kopiëren/plakken in een ander programma ofwel een andere versie van Acrobat aan te kopen (de Approval versie of de volledige versie).

Maar wie het pdf-bestand met Deel 1 én Deel 2 van de aangifte in de personenbelasting heeft gedownload, kan de gegevens van dit formulier toch op zijn harde schijf bewaren. Hiervoor dient hij enkel over het Acrobat Reader programma vanaf versie 5.1 te beschikken. De gratis down te loaden versie van Acrobat Reader volstaat hier dus om dit bestand op te slaan. Personen die enkel Deel 1 van de aangifte moeten indienen, kunnen dus het best Deel 1 en 2 downloaden indien ze het formulier op hun harde schijf willen bewaren zonder een bijkomend programma te moeten aankopen. Vanzelfsprekend vullen deze personen dan ook enkel Deel 1 in en drukken zij enkel de pagina's van Deel 1 van het bestand af om mee te sturen met de originele papieren aangifte.

Aangezien de door de post toegestuurde aangifte de enige officiële aangifte is, moet ze bij het elektronische aangifteformulier gevoegd worden. De belastingplichtige die van deze indieningswijze gebruik wenst te maken, maar geen klassiek aangifteformulier ontvangen heeft, moet dan ook tijdig de belastingdienst contacteren om alsnog dit formulier toegestuurd te krijgen.

De belangrijkste meerwaarde van deze indieningswijze bestaat erin dat de belastingplichtige over een elektronische controle beschikt voor de belangrijkste in te vullen velden, waardoor de aangifte minder fouten zou bevatten. Zo wordt er met kleuren een onderscheid gemaakt tussen verplicht en facultatief in te vullen velden. De roze velden zijn verplicht, de blauwe zijn facultatief in te vullen. In sommige gevallen kan de kleur van de velden veranderen naargelang van een antwoord van de gebruiker. Zo zal de belastingplichtige die een kruisje zet in het vakje 'Ik heb kinderen ten laste', verplicht worden de 'Naam en voornaam van de kinderen ten laste' in te geven. Dit gebruik van kleuren is echter louter indicatief. Het betekent niet dat de belastingplichtige niet moet letten op de samenhang en de volledigheid van de gegevens die hij invoert.

Tevens bevindt zich onderaan elk in te vullen vak een groene knop met daarop een wit 'check'-teken. Door hierop te klikken verschijnt er een boodschap die aangeeft welke velden er nog moeten worden ingevuld alvorens het document te kunnen afdrukken. Deze controle is echter niet volledig en geldt niet voor alle velden. De belastingplichtige is ook niet verplicht om van deze hulpfunctie gebruik te maken. U blijft dus zelf nog steeds verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens die u ingevoerd hebt, ongeacht de mogelijkheid tot indicatieve controle.

Bron: PricewaterhouseCoopers

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud