Advertentie

Tax-on-web: elektronisch invullen en verzenden

Vanaf aanslagjaar 2003 - inkomstenjaar 2002 bestaat de mogelijkheid voor de belastingplichtige die enkel Deel 1 van de aangifte in de personenbelasting moet invullen (werknemers, gepensioneerden, enz.), om die aangifte volledig elektronisch te doen, zowel het invullen als het verzenden.

Bepaalde personen zijn vooralsnog uitgesloten. Het gaat hierbij om de personen die ook Deel 2 van de aangifte moeten indienen (zelfstandigen, bedrijfsleiders,...), personen die de aangifte van iemand anders willen indienen (de erfgenamen van een overledene, personen die bij volmacht aangiftes van derden indienen zoals belastingconsulenten,...) en personen die op 1 januari 2003 minder dan een jaar feitelijk gescheiden zijn en die elk afzonderlijk een aangifte ontvangen hebben.

De belastingplichtige die zijn aangifte elektronisch wil indienen, dient zich eerst te registreren via de site van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën ( www.minfin.fgov.be/taxonweb ) of via de site van de federale overheid ( www.belgium.be ). Door deze registratie wordt men als belastingplichtige elektronisch geïdentificeerd via het Rijksregisternummer, het SIS-kaartnummer en het identiteitskaartnummer. Personen die niet over een Belgische identiteitskaart of SIS-kaart beschikken, zijn dus uitgesloten. Om de registratie te beveiligen moet u vervolgens een vrij te kiezen gebruikersnaam en paswoord opgeven waarmee u kunt inloggen telkens als u gebruik wenst te maken van de beveiligde on-linediensten van de overheid (waarvan Tax-on-web deel uitmaakt).

Belangrijk om te weten is dat wanneer u zich geregistreerd hebt, u echter niet verplicht bent om de aangifte elektronisch in te dienen. U kunt dan nog steeds opteren voor de klassieke papieren aangifte of het elektronische aangifteformulier.

De belastingplichtige zal zich ook bij elk gebruik van het systeem van elektronische aangifte moeten identificeren op basis van een token. Een token is een kaart die 24 persoonlijke codes bevat. Telkens als u toegang wilt krijgen tot de beveiligde on-linediensten, zult u verzocht worden een tokencode in te vullen die overeenstemt met een positie op het token.

Een token wordt aangevraagd, tijdens de procedure voor registratie, door uw e-mailadres op te geven. U ontvangt dan een mail met daarin een link die specifiek en verschillend is voor elke persoon. Door op deze link te klikken binnen de 30 dagen na ontvangst van deze e-mail wordt het proces van aanvraag van het token voltooid. Deze procedure zorgt ervoor dat het token per post naar uw officiële adres wordt gestuurd. Bij een eventueel verlies van deze kaart kunt u steeds een nieuwe aanvragen, waardoor het oude token ongeldig wordt.

Indien u gebruik wenst te maken van de elektronische aangifte, wacht u beter niet tot de laatste week van juli om u te registreren. Immers, het toesturen van een token gebeurt per post en kan dus enkele werkdagen in beslag nemen en de aangifte in de personenbelasting moet uiterlijk op 31 juli 2003 ingediend zijn.

Echtgenoten die een gemeenschappelijke aangifte moeten indienen, moeten elk afzonderlijk de registratieprocedure volgen en een token aanvragen. Ze kunnen echter zonder problemen hetzelfde e-mailadres doorgeven bij het aanvragen van dit token. Op termijn zou de (omslachtige) procedure van registratie en aanmelding via geheime codes vervangen worden door de elektronische identiteitskaart.

Na het token ontvangen te hebben, kan de belastingplichtige die enkel Deel 1 van de aangifte personenbelasting moet invullen, zich inloggen met behulp van de lijst geheime codes, op de volgende internetadressen: www.belgium.be of www.minfin.fgov.be/taxonweb .

Door in te loggen verschijnt een persoonlijke 'TaxBox' met daarin het in te vullen aangifteformulier. Overal op sites kunt u de gewenste taal kiezen, behalve voor het aangifteformulier. De taal van de elektronische aangifte wordt in de TaxBox steeds in dezelfde taal weergegeven als de toegestuurde papieren aangifte. Tot de TaxBox hebben enkel de belastingplichtige en de gemachtigde ambtenaren van de belastingadministratie toegang.

Net zoals bij de andere indieningswijzen bestaat hier de mogelijkheid om de aangifte op eigen ritme in te vullen door tussentijdse versies op te slaan. Maar daarvoor moeten wel alle velden correct zijn ingevuld. Mogelijke incoherenties die in de aangifte worden ingegeven, worden dan ook gesignaleerd aan de belastingplichtige door deze vakken in het rood te markeren. Om de fouten te corrigeren kunt u gebruik maken van de toelichting met inlichtingen. Die kan geraadpleegd worden door op de rode omcirkelde letter 'i' naast het veld waarin de fout zich bevindt, te klikken.

Bijlagen of verantwoordingsstukken moet u bij de elektronische aangifte niet meer indienen. Het volstaat deze stukken te bewaren voor het geval de administratie u erom vraagt. Wel staat bij bepaalde velden, meestal naast de omcirkelde letter 'i', een potlood-icoontje. Dit betekent dat indien u in een van deze velden iets aangeeft, u verwacht wordt een verdere toelichting te geven op de pagina 'Nota's'. Zo staan er onder andere potlood-icoontjes bij Vak IV, rubriek A,12 waar het bedrag van de werkelijke beroepskosten moet ingegeven worden indien u geen toepassing wenst van het wettelijk forfait voor deze kosten. Ook in Vak VI, rubriek C, 1 waar men de winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties dient in te geven, staat een dergelijk icoontje. Details over de aard van de informatie die u dient te verschaffen kunnen weer teruggevonden worden in de toelichting.

Op basis van de ingevulde gegevens wordt er tevens on line een simulatie van de belastingberekening aangeboden. Deze berekening kan enkel uitgevoerd worden als de aangifte nog niet ingediend is. Eenmaal de aangifte ingediend is, kunt u geen bijkomende, alternatieve berekeningen meer vragen. Bovendien kan er een verschil bestaan tussen deze berekening en de berekening op het uiteindelijke aanslagbiljet. Dit verschil kan te wijten zijn aan het in aanmerking nemen van bepaalde bijkomende gegevens waarmee geen rekening wordt gehouden in de simulatie van tax-on-web. Zo wordt er in de simulatie van de berekening onder meer geen rekening gehouden met: het bedrag van het remgeld betaald door de belastingplichtige en zijn gezinsleden, de hoedanigheid van grensarbeider, de belastingvermindering voor bepaalde inkomsten van buitenlandse oorsprong en vroegere beroepsverliezen in een feitelijke vereniging.

Voor de elektronische aangifte kan verstuurd worden, moet ze ondertekend worden. Indien een gezamenlijke aangifte moet worden ingediend, moet elke echtgenoot afzonderlijk inloggen en de belastingaangifte ondertekenen. Hierbij is het van belang dat de belastingplichtige die als eerste de aangifte ondertekend heeft, zich uitlogt om de andere echtgenoot toe te laten zich aan te melden in zijn/haar TaxBox. De persoon die als eerste ondertekent, krijgt hierbij een melding dat de ondertekening van de aangifte geregistreerd werd, maar dat tevens de handtekening van de echtgeno(o)t(e) vereist is om die aangifte te versturen. Indien er nog gegevens op de aangifte gewijzigd worden na het plaatsen van de eerste handtekening, wordt de eerste handtekening geannuleerd en moet de ondertekeningsprocedure opnieuw gestart worden.

Zodra de aangifte elektronisch verzonden is, krijgt de belastingplichtige van de Federale Overheidsdienst Financiën een gedateerde bevestiging van de indiening. Een kopie van de aangifte kan in de TaxBox geraadpleegd worden en geldt als bewijs van ontvangst van de elektronische aangifte door de bevoegde belastingdienst. Het via de post ontvangen aangifteformulier hoeft u hier dus niet te sturen naar de bevoegde belastingcontrole.

U weet dat omwille van het tax-on-web project de aangiftetermijn voor aanslagjaar 2003 verlengd werd tot 31 juli 2003. In uitzonderlijke omstandigheden kan er echter nog bijkomend uitstel worden aangevraagd. Technisch is het slechts mogelijk de aangifte elektronisch in te dienen tot 30 september 2003. Elke TaxBox waarvan de bijhorende aangifte op 30 september 2003 nog niet ingediend is, wordt dan geschrapt. Het visualiseren van de ingediende aangifte zou echter mogelijk zijn tot 31 december 2003.

Op de website van de fiscus staat verder te lezen dat doordat de aangifte elektronisch wordt ingediend, de FOD Financiën bepaalde bewerkingen niet meer zal moeten uitvoeren. Desondanks is er geen aparte behandeling voorzien, noch op het vlak van de snelheid van de behandeling, noch op het vlak van de diepgang van de controle. U zult bijgevolg uw belastingteruggave niet sneller teruggestort zien. Het valt dan af te wachten of u verplicht zult worden de ontbrekende attesten toch nog door te sturen naar uw belastingcontroleur en of deze daarbij nog bijkomende vragen stelt.

Zeker in de eerste weken van de aangifte, kwamen heel wat klachten binnen van de gebruikers van het on-lineprogramma. Blijkbaar heeft het systeem te kampen met kinderziektes, en ligt de server soms plat.

Bron: PricewaterhouseCoopers

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud