Advertentie

Beleggers informeren: wat, wanneer en hoe

(tijd) - Publiceer ik de resultaten voor- of nabeurs? Mag ik een term als ebitda gebruiken in een resultatenrekening? Moet ik mijn jaarresultaten nog in de krant publiceren? Mag ik kiezen met welke cijfers ik mijn kwartaalupdate stoffeer? Het zijn maar enkele zaken die beursgenoteerde bedrijven zich dagelijks afvragen over de informatiestroom naar de belegger. De Brusselse beurs en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) bundelden onlangs alle voorschriften ter zake in een vademecum. De Tijd geeft een overzicht.

De staatssecretaris voor Administratie Vereenvoudiging, Vincent Van Quickenborne (VLD), diende vorige week een voorstel in om de verplichte bijeenroeping voor aandeelhoudersvergaderingen via de krant af te schaffen. De wijze waarop die bijeenroeping moet gebeuren is slechts een van de honderden regeltjes waar een beursgenoteerd bedrijf zich moet aan houden.

Sinds kort moeten bedrijven voor hun communicatie aan de belegger niet langer grasduinen in een waslijst Europese richtlijnen, wetteksten, koninklijke besluiten en circulaires. Euronext Brussel bundelde onlangs samen met de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) alle informatieverplichtingen voor beursgenoteerde bedrijven in één, weliswaar lijvig, vademecum.

De informatieverplichtingen gelden voor alle bedrijven die op de Brusselse Eerste Markt, Tweede Markt of Nieuwe Markt noteren. De bedrijven die op de pas gelanceerde Vrije Markt of op de Openbare Veiling worden verhandeld, vallen er niet onder.

Het basisprincipe van de informatieplicht is dat beursgenoteerde bedrijven beleggers die zich in dezelfde situatie bevinden op dezelfde manier moeten behandelen. De CBFA geeft er de voorkeur aan dat bedrijven informatie nabeurs vrijgeven. Dat biedt de grootste garantie dat alle beleggers voor de heropening van de markt voldoende tijd gehad hebben om zich een idee te vormen over de omvang van het nieuws, ongeacht of ze zich via het internet of via de krant informeren.

Het gaat alleen om een aanbeveling. Voorbeurs mag en komt in de praktijk steeds vaker voor. Maar in dat geval beveelt de CBFA aan het nieuws minstens een half uur voor de opening van de beurs te verspreiden, dus uiterlijk om 8.30u. Uitzonderlijk laat de CBFA toe dat een bedrijf tijdens de beurshandel bijvoorbeeld met resultaten komt. Voorwaarde is dat de dag, het uur en de plaats van publicatie enkele dagen op voorhand worden vrijgegeven.

Buitenlandse bedrijven dienen de Belgische beurswaakhond zo snel mogelijk te informeren over een eventuele schorsing op de thuismarkt. Dat moet knotsgekke toestanden vermijden zoals enkele jaren geleden met Olivetti. Toen kelderde het aandeel na de exit van voorzitter Carlo De Benedetti. De beurs van Milaan schorste de handel in Olivetti, maar in Brussel kon wel nog vrolijk in het aandeel worden gehandeld.

De wet van 31 maart 2003 maakt het voor bedrijven mogelijk intensiever gebruik te maken van hun website om beleggers te informeren. Dat maakt het voor bedrijven niet eenvoudig uit te maken wat via de krant moet en wat via de website mag.

Voor sommige zaken is nog steeds publicatie vereist in een of meer landelijk verspreide dagbladen. Dat is tot nader order het geval voor alle informatie die aandeelhouders nodig hebben voor het uitoefenen van hun rechten, zoals de datum, de plaats en de agenda van de aandeelhoudersvergadering, en de uitkering van dividenden. Tot nader order, want als het voorstel van Van Quickenborne in een wettekst wordt gegoten is een bijeenroeping in de krant niet langer nodig.

Bedrijven zijn ook nog steeds verplicht hun halfjaar- en jaarresultaten binnen drie maanden na het afsluiten van de verslagperiode in de krant te publiceren. Daarop geldt één uitzondering. Een bedrijf is niet verplicht zijn jaarresultaten in de krant te publiceren als het zijn jaarverslag, met daarin de volledige jaarrekening, binnen drie maanden na afsluiting van het boekjaar beschikbaar stelt. In dat geval volstaat een kort bericht dat vermeldt waar de belegger het jaarverslag kan krijgen.

Eventuele kwartaalresultaten en occasionele koersgevoelige informatie mag een bedrijf enkel op de website plaatsen. De website moet wel aan enkele voorwaarden voldoen vooraleer ze als informatiekanaal mag worden gebruikt. Zo moet er op de webstek een duidelijk afgescheiden hoekje 'investor relations' zijn, dat voor iedereen gratis toegankelijk is. De site moet een kalender bevatten met de publicatiedata van de resultaten en beleggers de mogelijkheid bieden alle informatie per e-mail te ontvangen. Voldoet de website niet aan die voorwaarden, dan kan het bedrijf opteren voor publicatie op de site van Euronext.

Bij de occasionele koersgevoelige informatie volstaat het voor een bedrijf niet langer gewoonweg melding te maken van bijvoorbeeld een belangrijke overname. Het bedrijf is verplicht de omvang van de overname aan te geven en de waarschijnlijke impact op de resultatenrekening. Ook bij een herstructurering moet het bedrijf een idee geven van de impact op de resultaten.

In hun resultatenrekening mogen bedrijven begrippen gebruiken die niet in het jaarrekeningenrecht voorkomen, op voorwaarde dat ze die duidelijk uitleggen. Voorbeelden zijn populaire letterwoorden zoals 'ebit' of 'ebitda'. Een kwartaalrapportering is niet verplicht, maar bedrijven hebben niet langer de mogelijkheid over het eerste of derde kwartaal à la carte de cijfers te geven die hen het best uitkomen. Wie in het kwartaalbericht cijfergegevens vermeldt die in de resultatenrekening onder het bedrijfsresultaat komen, moet zich houden aan een wettelijke minimuminhoud zoals resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, geconsolideerd resultaat, groepsresultaat en enkele gegevens per aandeel.

Een bedrijf dat alleen een 'trading update' wenst te geven, moet zich beperken tot uitspraken over de omzet en het bedrijfsresultaat. Een zinsnede als 'het nettoresultaat evolueert gunstig' is bij een trading update uit den boze.

Kurt Vansteeland

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud