Tessenderlo Chemie vervuilt ook grondwater

Vera Dua riep vrijdag de pers bijeen om het tussentijds Aminal-rapport over Tessenderlo Chemie uit de doeken te doen. Daarmee wilde ze lekken en paniekreacties voor zijn. De verontreiniging door de lozingen is volgens Dua ernstiger dan gevreesd, maar reden tot paniek ziet ze niet. Opvallend was dat de groene minister geen zware ingrepen aankondigde. Dua zei geenszins de sluiting van Tessenderlo Chemie te beogen. Ze wees op het belang van de werkgelegenheid in het bedrijf, dat ook op de beurs noteert.

Dua wil in overleg met het bedrijf niettemin komen tot een drastisch saneringsplan, zodat tegen 2015 de Europese normen voor oppervlakte- en grondwater gehaald worden. Er is een lange weg af te leggen. De zoutconcentraties - in het jargon: chloridenconcentraties - in het grondwater lopen in de buurt van het Netebekken op tot 6.000 milligram per liter, als gevolg van de lozing van 42 ton zout per uur door Tessenderlo Chemie. Normale waarden zijn 20 tot 30 miligram per liter. Ook is er sprake van verzilting van het grondwater in de overstromingsgebieden langs de Laak, en allicht ook de Winterbeek. In het Laakbekken gaat het om ongeveer 142 hectare overstromingsgebied, in het bekken van Winterbeek over meer dan 350 hectare.

De zoutindringen gaan bovendien tot 100 meter diep, en zijn volgens de onderzoekers niet alleen te wijten aan de wachtbekkens van de vestigingen van Tessenderlo Chemie in Ham en Tessenderlo, zoals het bedrijf zelf beweert. Er zijn aanwijzingen dat de verontreiniging wijd verspreid is en gevaarlijk dicht in de buurt komt van de waterwinning in Laak. Zowel de verspreiding als de eventuele risico's voor de waterwinning worden verder onderzocht. Vera Dua dringt er bij haar federale collega van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne (PRL), ook op aan werk te maken van een risicoanalyse van de verspreiding van radioactiviteit in de overstromingsgebieden van de Laak. Eerder besliste de Vlaamse overheid de rattenvangers al weg te houden, maar gevaren voor wandelaars ziet Dua niet. Voorts loopt er nog een onderzoek naar de verontreiniging met zware metalen.

Het tussentijds rapport is volgens Dua 'verontrustend' genoeg om in overleg met Tessenderlo Chemie maatregelen af te spreken. Een werkgroep werkte al voorstellen uit om tot een vermindering van de zoutlozingen te komen, met het oog op een ecologisch herstel. Concreet zal Dua de afkoppeling en sanering van twee bezinkingsbekkens aan de vestigingen van Ham en Tessenderlo opleggen. Minder spectaculair maar ingrijpender is haar voornemen de milieuvergunning, die in principe loopt tot 2010, open te breken en aan te passen. 'Het streefdoel is dat Tessenderlo Chemie minder zout loost in de Laak en de Winterbeek. In de lopende vergunning staat nog dat het bedrijf 60 ton zout per uur mag lozen. Een en ander zal een grondige wijziging van het productieproces, en dus zware investeringen, vereisen.'

Tessenderlo Chemie liet in een reactie weten de lozingsnormen steeds te hebben gerespecteerd, en maatregelen te hebben genomen om de infiltratie van chloriden in de buurt van de afvalwaterbekkens te vermijden en te beperken. Volgens het bedrijf zijn de aanduidingen in het rapport dat er ook buiten de wachtbekkens zout infiltreert in het grondwater 'absoluut niet overtuigend'. Volgens Tessenderlo Chemie oefenen de zoutlozingen in de Laak ook geen meetbare negatieve invloed op het visbestand in de Nete uit. WVDV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud