Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Mijn ziekteperiode telt mee voor mijn pensioen'

©shutterstock

Een paar dagen thuis met een griepje, of enkele jaren niet werken na een zwaar ongeval. Bouwt u in beide gevallen pensioenrechten op … of niet? ‘Opnieuw zijn er zowel voor zelfstandigen, werknemers als ambtenaren verschillende spelregels’, vertelt professor Ria Janvier.

Mijn ziekteperiode telt mee voor mijn pensioen

Het hangt af van uw beroepsgroep
Het hangt af van uw leeftijd en inkomen
Het hangt af van het gewest waar u woont
V
Het hangt af van uw beroepsgroep
X
Het hangt af van uw leeftijd en inkomen
X
Het hangt af van het gewest waar u woont

Advertentie

1. Zelfstandigen

‘Als u door een keelontsteking geen inkomen verwerft, dan zal de overheid dat niet compenseren bij de berekening van uw pensioen. Alleen de jaren die u werkte en uw inkomen tellen, niet het aantal dagen dat u al of niet werkte’, vertelt professor Ria Janvier (Universiteit Antwerpen). ‘Ontvangt u na een zwaar ongeval een vervangingsinkomen vanwege arbeidsongeschiktheid, dan wordt dit wél meegenomen in de pensioenberekening.’

2. Werknemers

‘Bent u een paar weken afwezig door ziekte? Dan tellen die dagen gewoon mee voor uw pensioenopbouw’, vertelt Ria Janvier. ‘Een langdurig zieke werknemer die niet opnieuw in het arbeidscircuit terecht kan, blijft tot aan de pensioenleeftijd pensioenrechten opbouwen. De dagen dat u als werknemer een uitkering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering krijgt, tellen gewoon mee voor de pensioenberekening. Welk loon dan in aanmerking wordt genomen, is nog een andere kwestie: in principe is dit het laatst verdiende loon, al wordt dit wel geplafonneerd.’

3. Ambtenaren

Voor ambtenaren geldt een ziekteverlofregeling. ‘Die verschilt van overheid tot overheid’, stipt professor Janvier aan. ‘Bij de meeste overheden krijgt u een soort ziektekrediet. Dat is veelal een kapitaal van 21 werkdagen dat u jaarlijks opbouwt.’ Als u dan 10 jaar bij de overheid werkte en slechts 8 dagen afwezig was door een griepje, dan hebt u in uw rugzakje 202 dagen ziektekrediet (210 minus 8).

‘Bij sommige overheden, zoals de Vlaamse overheid, krijgt u vanaf uw eerste werkdag al een bonus van 666 dagen ziektekrediet. Die ‘reserve’ komt van pas als u een lange periode ernstig ziek zou worden. In die periode krijgt u 100 procent van uw loon doorbetaald en bouwt u dus ook pensioenrechten op.’ In de meeste statuten geldt bovendien de regeling dat u niet arbeidsongeschikt verklaard kan worden alvorens uw ziektekrediet is opgebruikt. Is uw ziektekrediet op, dan komt u terecht in disponibiliteit, waarin u nog 60 procent van uw loon krijgt.

‘Maar als de pensioencommissie oordeelt dat u definitief ongeschikt bent, dan wordt u officieel gepensioneerd, ongeacht uw leeftijd of anciënniteit. Dat is natuurlijk nadelig als u heel jong bent. Er gelden weliswaar minima, maar u of uw echtgeno(o)te mogen dan nauwelijks nog inkomen uit arbeid meer hebben. Zodra u als ambtenaar ongeschikt verklaard bent, bouwt u geen pensioenrechten meer op.’

Deze informatie is afkomstig van derden, te weten Professor Ria Janvier. De bijdragen van Professor Janvier zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies van BinckBank. Voor deze beleggersinformatie kan Binck geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De aangeboden informatie is algemeen en houdt geen rekening met uw financiële situatie, risicobereidheid en beleggingsdoelstellingen. BinckBank heeft geen belang bij de inhoud van deze informatie en Professor Janvier ontvangt geen vergoeding van BinckBank voor deze bijdrage.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.