Advertentie
analyse

Goede mobiliteit volgens zes actiegroepen

©BELGA

De mobiliteit in de Antwerpse regio raakt vele mensen. Overheidsplannen creëren voor- en tegenstanders. En die komen vaak zelf met voorstellen op de proppen. Zes actiegroepen over hun visie op de Antwerpse mobiliteit.

Wat betekent ‘goede mobiliteit’ voor u?


Paul Staes en Jef Rombouts - Red de Voorkempen

“Minder vervuiling, meer middelen voor openbaarvervoer, thuiswerken, kleine verplaatsingen met defiets mogelijk maken, fietspaden, transport te water, samen rijden en rekeningrijden zijn de basiselementenvan een goede mobiliteit. Ook meer sneltreintramsplannen op al bestaande sporen hoort zeker in dat rijtje thuis.”

Jef Van De Wiele - Natuurpunt WAL

“Elke kilometer die niet gereden wordt, is een illustratie van een goede mobiliteit. Zowel het vracht- als het personenvervoer moet volledig herbekeken worden vanuit duurzaamheids-, ecologisch en gezondheidsaspect. Openbaar vervoer, autodelen en vervoer per spoor of via waterwegen moeten prioriteit krijgen op individueel vervoer.”

Stef Leroy en Renaat Van Hoof - Fietsersbond

“Essentieel voor een goede mobiliteit is een goede ruimtelijke ordening. Door de toenemende wereldwijde verstedelijking moeten steeds meer mensen dezelfde hoeveelheid ruimte delen. De inzet van de fiets vrijwaart de kwaliteit van de openbare ruimte. Een goede mobiliteit is dus een mobiliteit met de fiets als uitgangspunt voor meer stedelijke leefbaarheid.”

Manu Claeys en Geert Lambrechts - stRaten-generaal

“Een goede mobiliteit is een mensvriendelijke mobiliteit die erin slaagt om het oneigenlijk gebruik van ruimte en vervoersmodi te vermijden. Dat kan bijvoorbeeld door de verstedelijking met een autoluw publiek domein rond knooppunten van openbaar vervoer - bij deskundigen bekend als transit-oriented development(TOD). De overheid speelt bij het bereiken van deze doelstelling een cruciale rol op verschillende vlakken.”

Peter Vermeulen - Ringland

“Goede mobiliteit is vlot, veilig, duurzaam, betaalbaar én collectief. Dat vraagt een stadsontwikkeling die afgestemd is op het trein-tram-busnetwerk, parkeren aan de rand van de agglomeratie, frequent en kwaliteitsvolopenbaar vervoer naar de stad, en fietsen en autodelen in de stad. Leveringen gebeuren via centrale distributiepunten, en vrachtverkeer verloopt via de binnenvaart of het spoor.”

Wim van Hees - Ademloos

“Een duurzame balans tussen mens, ecologie en economie is de basis van een goede mobiliteit. In België- en zeker in Vlaanderen - is dit evenwicht ver zoek. De stad Antwerpen is hiervan het toonbeeld: dagelijks rijden bijna 300.000 auto’s over de stadsring, waarvan 80.000 vrachtwagens. Tegelijk wonen er 320.000 mensen binnen anderhalve kilometer van deze ring. Van een gezonde balans is dus weinig sprake.”

Over welke realisatie die Antwerpen een leefbare mobiliteit bezorgt, bent u trots of tevreden?


Paul Staes en Jef Rombouts - Red de Voorkempen

“Met gebundelde krachten zijn we destijds de strijd aangegaan met het fameuze duwvaartkanaal, eenonnodig economisch project dat een hypotheek zou leggen op onze groene Voorkempen. We zijn erin geslaagd om dit plan definitief te laten schrappen, zonder bedreiging van de transportbelangen.”

Jef Van De Wiele - Natuurpunt WAL

“Velo, het systeem om je snel in de Antwerpse staden op Linkeroever met stadsfietsen te verplaatsen, is een topinitiatief.”

Stef Leroy en Renaat Van Hoof - Fietsersbond

“Enkele positieve initiatieven zijn de Velo-deelfietsen, het fietsbeleidsplan annex fietsactieplan, het fietsrouteplan, het wegwerken van de missing links op het fietsnetwerk en de aanleg van honderd kilometer fietspad. Ook de ondersteuning van de ‘fietsostradeprojecten’ van de provincie en de toename van het aantal fietsenstallingen zijn stappen in de goede richting.”

Manu Claeys en Geert Lambrechts - stRaten-generaal

“We zijn trots op de plaats die stRaten-generaal in het publieke debat en aan de onderhandelingstafels heeft verworven. We hebben samen met andere actiegroepen het respect gewonnen van medeburgers, bedrijfsleiders, deskundigen en ambtenaren. Op die manier krijgen we mobiliteitsthema’s en het belang van burgerinspraak stilaan boven aan de politieke agenda.”

Peter Vermeulen - Ringland

“Ringland zette de overkapping van de Antwerpse Ring op de kaart. Duurzame mobiliteit én een leefbarewoonomgeving bieden heel wat kansen voor stadsontwikkeling in deze nieuwe centrale stadsruimte. Een noordelijker tracé - voor zwaar doorgaand verkeeren vervoer van en naar de haven - blijft daarbij te verkiezen.”

Wim van Hees - Ademloos

“Er zijn een aantal burgerbewegingen die een belangrijke impact hebben op het denken rond mobiliteit. stRaten-generaal was de pionier in het Oosterweeldossier. Ademloos was de eerste die de gezondheidsproblematiek op de mentale kaart zette, met daarin twee klemtonen: de sensibilisering rond fijn stof én verkeerslawaai. Sinds drie jaar worden we versterkt door Ringland, dat het denken rond mobiliteit zowel op politiek als publieksniveau verrijkt.”

Welke evolutie ziet u in de aanpak van de Antwerpse mobiliteitsproblematiek?


Paul Staes en Jef Rombouts - Red de Voorkempen

“We stellen een aantal belangrijke infrastructuurwerken vast, maar zien ook dat er meer middelen naar openbaar vervoer vloeien. Zwakke weggebruikers krijgen meer mogelijkheden. Ook de evolutie naar propere auto’s is een belangrijk pluspunt.”

Jef Van De Wiele - Natuurpunt WAL

“We stellen meer inspraak vast van burgers, gebruikers en actiegroepen. Die kan op Linkeroever en in Zwijndrecht vorm krijgen als het viaduct in de gemeente, het knooppunt E17 en de verbinding E17-E34 verlaagd en overkapt worden. Ook de stijgende aandacht voor fietsers en verkeersveiligheid is een goede zaak. Maar de evolutie naar ‘meer wegen aanleggen om files te voorkomen’ is een vergissing. Het is historisch en wetenschappelijk bewezen dat meer wegen gewoonweg meer verkeer genereren.”

Stef Leroy en Renaat Van Hoof - Fietsersbond

“Er is de laatste decennia een groeiende aandacht voor voetgangers en fietsers. Maar die moeten nog altijd tevreden zijn met de restruimte die overblijft nadat de auto al zoveel mogelijk plaats heeft gekregen. De accenten die de huidige en vorige legislatuur leggen zijn anders, maar een resolute omslag in het mobiliteitsdenken en -handelen is er nog niet. De evolutie is er, maar ze is te traag.”

Manu Claeys en Geert Lambrechts - stRaten-generaal

“De aanpak van de Antwerpse mobiliteitsproblematiek lijkt sterk op een processie van Echternach. Telkens als er mentaal vooruitgang wordt geboekt, duikt er een politiek of administratief obstakel op. Gelukkig zien we in Antwerpen wel een tendens naar meer publieke ruimte voor zachte weggebruikers, maar het gaat allemaal veel trager dan in steden als Zürich, Kopenhagen, Montpellier en Groningen.”

Peter Vermeulen - Ringland

“Eindelijk groeit in heel Antwerpen de ambitie om een ‘modal split’ door te voeren, met meer verplaatsing en te voet, per fiets of via het openbaar vervoer. Zeker voor korte afstanden en trips naar school of naar het werk is dit cruciaal. Een nieuwe ‘vervoersregio’ - een platform dat samenwerkt aan gezamenlijke mobiliteitsoplossingen - moet dit idee in een stroomversnelling brengen, zodat Antwerpen zich qua leefbaarheid kan meten met Kopenhagen, Zürich of Freiburg.”

Wim van Hees - Ademloos

“Tot 2008 was de mobiliteitsproblematiek louter het speelveld van politici en aannemers. Dankzij onder meer het Europese verdrag van Aarhus wordt de besluitvorming vandaag afgetoetst aan een ruimer publiek. Bovendien kan de komst van een intendant voor de overkapping van de Antwerpse Ring leiden tot een doorbraak, waarbij alle partijen een positief samenwerkingsmodel vinden.”

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud