Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Meer loon, ondanks de loonstop

Door de loonstop mogen in 2013-2014 de gemiddelde loonkosten per werknemer niet stijgen in België. Toch zijn er nog manieren om uw werknemers te belonen met een financieel extraatje.

Verhoog uw bijdragen in de groepsverzekering

Een groepsverzekering kan uit twee delen bestaan: een pensioentoezegging en een solidariteitsluik. Dit laatste luik voorziet de opbouw van het aanvullend pensioen tijdens bepaalde periodes van afwezigheid. ‘Alleen in dat laatste deel, het solidariteitsluik, kunt u meer bijdragen storten’, weet Frank Verbruggen, adjunct-directeur van het sociaaljuridisch departement bij GroupS.

Een eenmalige innovatiepremie

De innovatiepremie wordt weinig gebruikt, maar kan wel nuttig zijn, vindt Frank Verbruggen. Een ondernemer beloont zijn personeel, voor hun bijdragen aan een uitvinding of verbetering van een product of werkproces. De bonus mag maximaal een maand loon bedragen, en daar betaalt de werkgever geen sociale bijdragen op, en de werknemer geen belastingen. Voor de premie moet u een strikte procedure volgen.

Er moet een grondige reden zijn voor de innovatiepremie. Een projectvoorstel moet ingediend worden bij de De FOD Economie die controleert of uw innovatie beantwoordt aan hun idee van een innovatie. ‘Twijfelt u? Dan kunt u op voorhand een advies vragen aan de FOD’, raadt Frank Verbruggen aan. In een bedrijf met minder dan 30 werknemers, mogen maximaal 3 werknemers die premie krijgen. Telt uw bedrijf  30 werknemers en meer ? Dan kunt u maximaal 10 procent van uw werknemers belonen met die innovatiepremie. Per innovatie mogen er niet meer dan 10 werknemers een premie genieten.. De totale som van de premies in een kalenderjaar mag niet meer bedragen dan 1 procent van de aangegeven lonen aan de RSZ in dat jaar.

Niet-recurrente resultaatsgebonden bonus

Ondanks de omslachtige procedure wordt deze bonus veel gebruikt. ‘Het is dan ook niet alleen een manier om de loonstop te omzeilen, de bonus heeft ook sociale en fiscale voordelen’, weet Frank Verbruggen.

Voor zo’n bonus moet u in uw bedrijf een systeem opzetten, waarbij u aan uw voltallig personeel of aan een deel ervan  een bonus belooft. Als enkel een deel van het personeel de bonus zal genieten moet dit gebeuren op basis van objectieve criteria. Vooraf moet u een doelstelling vooropstellen, die afgelijnd, transparant en verifieerbaar is. ‘Een hogere omzet, minder afwezigheden of arbeidsongevallen, meer klantentevredenheid, …’, legt Verbruggen uit. Die doelstelling moet bereikt zijn in een bepaalde tijdsspanne, die minimaal drie maanden bedraagt.

Daarnaast moet de doelstelling collectief zijn: de hele groep moet het doel halen, en niet een enkeling. En het doel moet ook onzeker zijn. ‘Weet u al zeker dat u over zes maanden een bepaalde omzet zal halen? Dan kunt u daar niet uw doel van maken. Uw plan zal geweigerd worden.’

De bonus is sociaal en fiscaal interessant. Nochtans moet de werkgever er 33 procent speciale patronale bijdragen op betalen. ‘Maar de eenmalige bonus geeft geen aanleiding tot rechten in de toekomst. Er zijn dus geen gevolgen voor de berekening van het vakantiegeld of de opzeggingsvergoeding’, legt Verbruggen uit. De werknemer betaalt een solidariteitsbijdrage van 13,07 procent. Er moeten wel geen belastingen op betaald worden.

Om recht te hebben op die sociale en fiscale voordelen mag de bonus bepaalde plafonds niet overschrijden: Tot 3.131 euro per werknemer per jaar is de bonus geen loon waarop normale sociale bijdragen moeten betaald worden.  Tot 2.722 euro is de bonus niet belast. Logisch, want de werkgever betaalt maximaal 3.131 euro, waarop de werknemer 13,07 procent bijdrage betaalt en dus 2.722 euro overhoudt. Keert u een hogere bonus uit? Dan wordt enkel dat excedent onderworpen aan RSZ en belastingen.

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.