Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘De industrie koolstofvrij maken: daar werk ik aan mee’

Hij werkt mee aan de energietransitie door structurele oplossingen te ontwikkelen voor het CO2- en waterstofvervoer. Vincent Flon, al meer dan vijf jaar ingenieur bij Fluxys, ondersteunt daarmee de industrie in ons land. Het is een boeiende en creatieve job die volledig is gericht op innovatie en ontwikkeling, met de prikkelende zekerheid dat je bijdraagt aan een koolstofneutrale wereld.

‘We werken elke dag aan systeemoplossingen, concepten die van fundamenteel belang zijn voor de industrie en de economie van ons land’, zegt Vincent Flon, Innovation Projects Developer binnen de internationale energie-infrastructuurgroep Fluxys. ‘We vertrekken vanuit de toekomstige noden van de ondernemingen en van de maatschappij in het algemeen – vooral de decarbonisatie – en we ontwikkelen innoverende oplossingen voor een groenere wereld.’

‘In essentie’, vervolgt hij, ‘is de basisexpertise van Fluxys het doeltreffend vervoeren van moleculen die van vitaal belang zijn voor de economie en voor het dagelijks leven van de Belgische en Europese burgers. De behoeftes veranderen en Fluxys gaat die nieuwe uitdagingen aan, door zijn netwerk van pijpleidingen en terminals uit te breiden en aan te passen, om zo waterstof, biomethaan of om het even welke energiedrager te vervoeren. Net als CO2, waarvan we de afvang en het hergebruik of de opslag willen vergemakkelijken.

Deze infrastructuren zijn van vitaal belang voor de toekomst van ons land, om de energietransitie te bevorderen, de industrie koolstofvrij te maken en te beantwoorden aan de gigantische uitdagingen op internationaal niveau van de klimaatcrisis. We zoeken naar systemische, globale antwoorden zonder daarbij de Belgische energieveiligheid uit het oog te verliezen.’

Het is een job die raakt aan zijn ingenieurswezen: ‘We buigen ons over problemen die nog geen oplossing hebben en die verschillende uitdagingen en onzekerheden omvatten, door hun omvang, hun complexiteit en de diversiteit van de betrokkenen.’

Toch is zijn drijfveer in de eerste plaats het zinvolle werk: ‘Elke dag stellen mijn collega’s en ik onze creativiteit ten dienste van een project met wereldallures: een groenere energietoekomst bouwen voor de volgende generaties. Dat is een bron van grote voldoening en dat motiveert alle collega’s!’

Onderstaande voorbeelden tonen aan wat de job van deze jonge ingenieur concreet inhoudt.

1. De import van koolstofneutrale energie mogelijk maken

Fluxys werkt aan de aanleg van ondergrondse vervoersleidingen en de ontwikkeling van zeeterminals om de import en het vervoer mogelijk te maken van koolstofarme energiedragers, zoals biogas, waterstof en synthetisch methaan waarmee onder andere hernieuwbare energie kan worden geïmporteerd vanuit gebieden waar zon en wind overvloedig aanwezig zijn.

2. CO2 opslaan onder de Noordzee

Binnenkort zullen specifieke infrastructuren CO2 kunnen vervoeren naar sites voor hergebruik of ondergrondse opslag, meer bepaald in uitgeputte gasvelden in de Noordzee. De Belgische industrie stoot CO2 uit. Vooral de metaal- en mineraalindustrie – glas, kalk, cement – parels aan de Belgische kroon, produceren grote hoeveelheden koolstofdioxide. De duurzaamheid van deze industriële activiteiten en de jobs die ervan afhangen, zijn afhankelijk van de technische oplossingen die dit broeikasgas kunnen neutraliseren. Het moet worden hergebruikt of opgeslagen.

‘Fluxys biedt een deel van de oplossing met de ontwikkeling van vervoersinfrastructuren, in samenwerking met de industrie en de overheden’, aldus Vincent Flon. Fluxys bestudeert samen met partners onder andere de ontwikkeling van exportterminals om een deel van de Belgische CO2 te verzamelen, om het dan in boten te kunnen laden.

3. Afval omzetten in een hulpbron

Parallel met de ontwikkeling van exportleidingen voor CO2, neemt Fluxys deel aan lokale industriële projecten om industriële synergieën te bevorderen. ‘We ontwerpen, bouwen en beheren leidingen die partijen samenbrengen. Zo wordt bijvoorbeeld de CO2 van het ene bedrijf, waar het afval is en onderworpen aan belasting, een hulpbron voor andere bedrijven, waar CO2 dient als grondstof voor het maken van bijvoorbeeld bouwblokken. Zo creëren we lokale toegevoegde waarde.’

4. Samenwerken dankzij vakkennis

Fluxys heeft twee jaar geleden een ambitieus transversaal programma gelanceerd binnen het bedrijf onder de naam ‘H2-CO2’, om innovatie een boost te geven. ‘Dat werkt intellectueel enorm stimulerend’, zegt Vincent Flon. ‘Alle afdelingen zetten hun competenties en vakkennis in, vanuit een transversale teamgeest. Er werden themagroepen opgericht: infrastructuur, planning, regelgeving, tariefmethodologie, coördinatie van de waardeketen, interactie met de overheden, enz. Daarna verzamelen we de puzzelstukken om ze in elkaar te passen.’

5. Innoveren met de hele waardeketen

‘Extern werken we samen met de hele markt, vanuit een constant streven naar transparantie. We publiceren technische voorstellen (gaskwaliteit, infrastructuur, enz.), organiseren marktbevragingen, verzamelen gegevens die we samenvoegen zodat andere actoren er ook gebruik van kunnen maken. Op dit moment, na zeer concrete interesse van de industrie, bereiden we de ondertekening voor van de eerste overeenkomsten over gedetailleerde technische studies voor specifieke infrastructuren. Daarna kunnen de eerste dienstencontracten worden ondertekend en kan er echt van start worden gegaan met de infrastructuurwerken die de economische activiteiten in ons land zullen verduurzamen.’

‘Ik waardeer de rijkdom aan interacties binnen het hele ecosysteem waarin we werken’, besluit Vincent Flon. ‘Alle actoren scharen zich rond een gemeenschappelijke uitdaging: een houdbare, bereikbare en duurzame toekomst bouwen op almaar kortere termijn.’

De ingenieur vergelijkt dit proces met het teamwork op een trein: ‘Sommigen houden zich bezig met de locomotief, anderen stellen de wagons samen; wij leggen de rails en zorgen ervoor dat alles compatibel is. We gaan allemaal samen vooruit, met een duidelijke doelstelling, onze bestemming: een koolstofneutrale maatschappij.

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.