Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Bescherm uw intellectuele eigendom

Innovaties zijn het resultaat van jaren onderzoek en ontwikkeling, en dus van heel wat investeringen en risico’s. Wanneer een bedrijf dan eindelijk met een bruikbare innovatie naar buiten komt, wil het die niet aan een buitenstaander verliezen. Daarom hamert de octrooicel van essenscia op de bescherming van de intellectuele eigendom.

De octrooicel startte in 2011 met de steun van de FOD Economie. Ze had twee zeer duidelijke doelstellingen. Ondernemingen informeren over het belang van de intellectuele eigendomsrechten van hun innovaties, en zorgen dat ze die bescherming al tijdens het innovatieproces optimaal benutten. Daarnaast wou de cel bedrijven ook zo ver krijgen dat ze hun innovatie ook echt beveiligen met octrooien en op andere manieren.

De octrooicel is uitgegroeid tot een permanent en zeer betrouwbaar contactpunt voor alle ondernemingen uit de sectoren die essenscia vertegenwoordigt. Zij kunnen er terecht met al hun vragen over intellectuele eigendom en alles wat daarmee verband houdt. Vooral kmo’s die actief zijn in chemie, kunststoffen en life sciences zitten met vragen.

De octrooicel van essenscia zorgt voor zowel individuele als collectieve begeleiding. Individueel verleent ze advies op maat van een onderneming. De collectieve begeleiding bestaat uit de verspreiding van informatie over octrooien via allerlei kanalen. Zo maakt de cel bedrijven ook bewuster van de risico’s wanneer ze niet of te weinig beschermd de wereld intrekken met een knappe ontdekking.

De octrooicel werkt nauw samen met technologische partners. En dat levert bedrijven nuttige informatie op over innovatietrends die positieve impulsen in hun sector geven. Het werk van de cel bestaat ook uit heel concreet advies over de manier waarop een bedrijf het best octrooien en andere beschermingsvormen inzet. Met behulp van gratis onlineconsultaties krijgen ze de nodige knowhow om octrooien ook in te zetten bij derdepartijovereenkomsten.

Betere bewustwording

De FOD Economie apprecieert de samenwerking met essenscia voor de octrooicel, omdat zij de cel cruciaal vindt om kmo’s steun te geven. Bedrijven moeten zo vroeg mogelijk op hun innovatiepad beseffen dat ze een beleid voor intellectuele eigendom of IP hard nodig hebben, om hun investeringen niet verloren te zien gaan.

Eind 2012 kwamen de Europese lidstaten na 40 jaar onderhandelen eindelijk tot een akkoord over een unitair octrooi. Het wordt wellicht pas vanaf 2016 beschikbaar. Dankzij het unitaire octrooi zou het volstaan dat één land een octrooititel toekent, en die wordt dan meteen in de 25 aangesloten EU-lidstaten aanvaard. Deze regeling maakt een octrooi verwerven heel wat sneller en eenvoudiger. In het akkoord staat ook de oprichting van een eengemaakt Europees Octrooigerecht waardoor het mogelijk wordt met één procedure, voor één enkele rechtbank, het octrooi af te dwingen of nietig te laten verklaren. essenscia is vragende partij voor de oprichting van een Belgische afdeling van het Europees Octrooigerecht.

Die zou helpen om onderzoek en ontwikkeling uit onze industrie hier te verankeren. De lokale toegang tot een gedegen en gespecialiseerde rechtbank is daarvoor cruciaal. Gelukkig heeft de Belgische overheid het octrooigebruik al op meerdere manieren aangemoedigd, vooral via de fiscaal gunstige octrooiaftrek. Maar zij zou nu ook de eerste stappen kunnen zetten in de voorbereiding naar een lokaal octrooigerecht, zoals in enkele landen al gebeurt.

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.