Advertentie
interview

Laat uw vermogen financieel én maatschappelijk renderen

SRI (socially responsible investing) of maatschappelijk verantwoord beleggen heeft de voorbije 25 jaar een hele weg afgelegd. ‘De ontwikkeling ervan loopt eigenlijk gelijk met de evolutie van het begrip duurzaamheid’, zegt Kenneth De Bruycker, SRI-analist bij KBC Asset Management.

Begin de jaren negentig werd milieu een belangrijk thema in de maatschappij. Het was de periode van de kernramp in Tsjernobyl en de protesten tegen de ontbossing van het Amazonewoud. Rond diezelfde periode werden ook de eerste duurzame beleggingsfondsen opgericht.

Welk rendement?

Welke opbrengsten mag een belegger verwachten? ‘Uit studies blijkt dat de vrees voor een lager rendement nog altijd de voornaamste reden is waarom investeerders níét voor SRIfondsen** kiezen. Onterecht’, zegt De Bruycker. ‘Als we bij KBC Asset Management de prestaties van de SRI-fondsen die we beheren, vergelijken met die van de klassieke fondsen over de voorbije tien jaar, zien we dat de returns vergelijkbaar zijn. Bedrijven die worden opgenomen in SRI-fondsen doorlopen een extra screening op duurzaamheid. Omdat de screening strenger is dan bij conventionele fondsen, resulteert dat in een portefeuille van veiligere bedrijven. Deze bedrijven hebben weliswaar een lager verwacht rendement maar ook een lager risico. De verhouding risico-rendement blijft dus intact. De portefeuillebeheerder beschikt zo over een universum met voldoende mogelijkheden om een performante portefeuille samen te stellen. Daardoor loopt het rendement over langere periodes gelijk met die van klassieke fondsen', verklaart De Bruycker.

Het aanbod van SRIfondsen stijgt wereldwijd. ‘Beleggers hechten steeds meer belang aan duurzame ontwikkeling én kiezen voor SRI-fondsen wegens de extra risicobewaking', zegt De Bruycker. Het aandeel van SRI-fondsen wereldwijd in kaart brengen is moeilijk, omdat de definitie van een duurzaam beleggingsproduct verschilt naargelang het land en de fondsbeheerder. KBC Asset Management heeft circa 208 miljard euro in beheerd vermogen, waarvan 3.1 miljard euro in SRI-fondsen.

Duurzaam beleggen in België

KBC Asset Management ontpopte zich al van bij het begin als pionier en lanceerde in 1992 de eerste duurzame beleggingsfondsen op de Belgische markt. Dat waren thematische beleggingsfondsen, gericht op bedrijven die een oplossing boden voor een bepaald milieuprobleem, zoals de klimaatverandering of het dreigende tekort aan drinkwater. ‘Maar in 2000 begon de betekenis van het begrip duurzaamheid te verruimen’, zegt De Bruycker.

Ik sta 100 procent achter het impact investing fonds*** beheerd door KBC Asset Management. Er is nood aan duurzame ontwikkeling en ik geloof dat die beleggingsproducten de mogelijkheid bieden aan investeerders om hun steentje bij te dragen. Zonder aan opbrengst in te boeten, want de beleggers genieten bij dat SRIfonds van een marktconform rendement. Precies de combinatie van dat maatschappelijk en financieel rendement vormt de grote sterkte van het product. KBC Asset Management heeft ruim twintig jaar ervaring met het beheer van SRI-fondsen en laat zich al van bij het prille begin bijstaan door een externe SRI-board. Daarbij heeft KBC Asset het meest volledige aanbod aan duurzame beleggingsproducten op de Belgische markt. De grootste troef van KBC Asset Management is wellicht de verregaande transparantie met betrekking tot de screening voor de fondsen. Op de website is veel informatie over het beleid, de regels en de onderzoeken terug te vinden.

Kenneth De Bruycker, SRI-analist bij KBC Asset Management

‘Behalve de milieufactor gingen ook sociale aspecten en deugdelijk bestuur een belangrijke rol spelen.’ KBC Asset Management evolueerde mee en lanceerde in 2002 de tweede generatie SRI-fondsen: best in class. Die fondsen sluiten bepaalde sectoren uit (zoals de wapenindustrie en de tabaksindustrie) en selecteren consequent bedrijven die in hun sector het best scoren op het vlak van duurzaam beleid. ‘Zo controleren we bijvoorbeeld of de werknemers gelijke rechten hebben, of vrouwen en mannen evenwichtig vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur, en of het bedrijf betrokken was in bepaalde controversies of schandalen’, zegt De Bruycker. KBC Asset Management beheert vandaag ongeveer 130 SRI fondsen. Het bedrijf is daarmee marktleider van duurzame beleggingsproducten in ons land.

Impact investing

Wat is impact investing? En wat is het verschil met SRI? ‘Impact Investing is de volgende logische stap binnen duurzaam beleggen’, zegt De Bruycker. ‘Impact investing sluit investeringen in bepaalde sectoren uit, houdt rekening met aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen én gaat kijken naar wát een bedrijf precies maakt of doet.’ Impact Investing focust zich dus op bedrijven die met hun product of dienst een bijdrage leveren aan een algemene duurzame ontwikkeling. Het kan gaan om bedrijven die ecologisch duurzame materialen produceren, de energie efficiëntie van woningen verbeteren of bedrijven die zaken als mobiliteitsproblemen of analfabetisme aanpakken. Waar voor best in class fondsen klassieke autobouwers bijvoorbeeld perfect in aanmerking komen als ze op een verantwoorde manier produceren, is dat voor impact investing fondsen niet langer het geval. ‘Omdat ze wagens produceren die schadelijk zijn voor het milieu’, legt De Bruycker uit. ‘Een producent van elektrische wagens zou dan weer wel in aanmerking kunnen komen.’

Eerste Belgische fonds

In 2014 nam KBC Asset Management zijn pioniersrol in duurzame beleggingsproducten opnieuw op en lanceerde het allereerste impact investing fonds in België. Maar hoe meet KBC Asset Management zaken als maatschappelijke impact? Voor pakweg een windmolenpark is de impact duidelijk, maar bij andere bedrijven is het positieve effect op lange termijn moeilijker in kaart te brengen. KBC Asset Management laat zich om die reden bijstaan door externe experts. ‘Vandaag hebben we een volwaardige externe raad die bestaat uit acht professoren uit verschillende disciplines, zoals ethiek en mensenrechten', zegt De Bruycker. Die externe raad heeft een belangrijke rol in de samenstelling van het impact investing fonds. ‘In de eerste fase wordt samen met de board het universum afgebakend’, zegt De Bruycker. ‘Daarbij sluiten we bedrijven uit die niet in lijn zijn met de VN-Principes voor Verantwoord Beleggen.’

Vervolgens wordt onderzocht in welke mate de bedrijven een positieve maatschappelijke impact hebben. Na die eerste selectie gaan de analisten aan de slag. Ze onderzoeken of de bedrijven in kwestie levensvatbaar zijn, en screenen zaken als solvabiliteit, liquiditeit en waardering. ‘Uit een startuniversum van ruwweg vierduizend bedrijven komen we zo tot zestig bedrijven, om er uiteindelijk veertig op te nemen in het impact investing fonds’, besluit De Bruycker.

Kenneth De Bruycker ©KBC

Een van de veertig bedrijven uit het impact investing fonds beheerd door KBC Asset Management is Manila Water Company*, een nutsbedrijf dat ruim 6 miljoen mensen in de oostelijk helft van de Filippijnse metropool Manilla van drinkwater en riolering voorziet. Het gaat om een publiek-private samenwerking onder de vorm van een concessie waarbij de overheid eigenaar blijft van het netwerk en de operator verantwoordelijk is voor de uitbating van het wateren rioleringsnetwerk. Manila Water wordt wereldwijd erkend als een succesverhaal, zeker wat het aantal aansluitingen betreft. Ook op het lijstje: Umicore*, de Belgische wereldleider in recyclage en materialentechnologie.

Vroeger een klassieke milieuvervuilende mijnbouwer, vandaag het enige bedrijf ter wereld dat zo’n verscheidenheid aan materialen kan recycleren. Beide bedrijven hebben met andere woorden een positieve impact op twee belangrijke duurzaamheidsthema’s: waterschaarste en grondstoffenschaarste.

Dit artikel bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum van de fondsenfiche, maar kan wijzigen in de toekomst.

* Manila Water Company en Umicore zijn 2 bedrijven die in momenteel in de portefeuille zijn opgenomen. De portefeuillesamenstelling kan in de toekomst veranderen.

** een fonds of ICB is een instelling die geld afkomstig van diverse beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

*** Impact Investing is een Compartiment van de Belgische Bevek KBC Eco Fund, zie ook kader in de rechterkolom.

Bijdrage duurzame ontwikkeling.

 Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit bij de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen. Wie investeert in een impact investing fonds, steunt bedrijven die actief oplossingen bieden voor problemen als waterschaarste, grondstoffenschaarste, analfabetisme of uitdagingen op het vlak van volksgezondheid.

Combinatie maatschappelijk en financieel rendement.

Een impact investing fonds verzoent de wil om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling met het streven naar een financieel rendement. De bedrijven uit zo’n portefeuille worden nauwgezet gescreend door een team van analisten op hun levensvatbaarheid en potentieel. Bedrijven die een positieve impact nastreven op milieu en/of maatschappij, zijn beter gewapend voor de toekomst.

Wegen op het beleid.

De beheerder en analisten van een impact investing fonds gaan in interactie met de bedrijfsleiding. Op die manier trachten ze te wegen op de strategie van een onderneming, veel meer dan een individuele aandeelhouder. KBC Asset Management voert bovendien een actief beleid inzake stemmen bij volmacht en engagement.

Kenneth De Bruycker, SRI-analist bij KBC Asset Management

Instapvergoeding 3%
Uitstapvergoeding 0%
Bedrag tot ontmoediging uitstap < 1 maand na instap max 5%
Beheerloon op jaarbasis (max.) 1.50%
Lopende kosten (incl.beheerloon) 1.90%
Prestatievergoeding geen
Looptijd geen eindvervaldag
Geen kapitaalbescherming

Impact Investing, Compartiment van Belgische bevek KBC Eco Fund, beheerd door KBC Asset Management NV.

KBC Eco Fund Impact Investing streeft naar een rendement door minimaal 75% van zijn vermogen te beleggen in aandelen van bedrijven over de hele wereld die bijdragen tot duurzame ontwikkeling. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en de periodieke verslagen. U kunt deze documenten gratis in het Nederlands, Frans, Engels en Duits verkrijgen via uw KBC of CBC-kantoor of bekijken op www.kbc.be of www.cbc.be. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus door, voor u beslist om te investeren in dit fonds. Een belegging in dit fonds heeft: - een hoog wisselkoersrisico: omdat er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen. - een gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie in aandelen van bedrijven waarvan verwacht wordt dat ze het meest gaan bijdragen aan duurzame ontwikkeling via hun core business. - een gemiddeld liquiditeitsrisico: aangezien er belegd kan worden in een relatief hoog aantal aandelen van een bedrijf vergeleken met het dagelijks verhandeld volume, bestaat het risico dat een positie niet snel kan worden verkocht tegen een redelijke prijs. De netto-inventariswaarde (NIW) is terug te vinden op www.beama.be en op www.kbc.be/fondsenzoeker. Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Bij klachten kunt u zich wenden tot klachten@kbc.be; Tel. 0800 62 084 of ombudsman@ombudsfin.be. De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA. Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’. Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker. Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud