Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Klimaatneutraal tegen 2050

Annick De Ridder, Voorzitter raad van bestuur Port of Antwerp en Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp ©SISKA VANDECASTEELE

De haven van Antwerpen wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. In deze open brief doen Annick De Ridder, Voorzitter raad van bestuur Port of Antwerp, en Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp, uit de doeken hoe de spil van onze Vlaamse economie dit ambitieuze doel wil bereiken. ‘Samen met de bedrijven in onze haven zullen we de contouren tekenen van een toekomstgerichte samenleving.’

De Antwerpse haven verschaft jobs aan meer dan 145.000 gezinnen, en is dé motor van onze Vlaamse economie. Dag in dag uit bewijzen onze bedrijven dat ze durven pionieren, innoveren en maken ze mee werk van duurzame groei. Laat ons dat vooruitgangsoptimisme en die drang om te excelleren voluit koesteren en ondersteunen. 

Van de 120 miljoen ton CO2 die België per jaar uitstoot, komt er 18 miljoen ton van onze haven. Dat betekent dat we een cruciale rol spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Als wereldhaven zijn we een drijvende kracht in het terugdringen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De omschakeling naar een circulaire economie en investeringen in de energietransitie zijn daarbij essentieel voor een duurzame toekomst.

Advertentie

Eind 2019 brachten we al zeven grote chemie- en energiebedrijven samen om de CO2-uitstoot van de haven tegen 2030 te halveren. Dit project - Antwerp@C- houdt, tegen draagbare kosten, CO2 uit de atmosfeer dankzij het afvangen en hergebruiken of opslaan ervan. Dit veelbelovende initiatief toont aan dat  samenwerking de sleutel is om een clusterversterkend effect en operationele en innovatieve meerwaarde te creëren. Deze gemeenschappelijke infrastructuur zal de hele industriële havengemeenschap ten goede komen en een nuttige bijdrage leveren aan de Vlaamse, Belgische en Europese klimaatdoelstellingen. En we gaan nog verder. Tegen 2050 willen we de Haven van Antwerpen klimaatneutraal maken zodat de toekomstige generaties niet met een beladen erfenis opzadelen.

We willen dat het NextGen District uitgroeit tot een innovatiehub die zuurstof geeft aan een nieuwe generatie ondernemers

Annnick De Ridder en Jacques Vandermeiren
Voorzitter raad van bestuur en CEO Port of Antwerp

Natuurlijk gaan we in Antwerpen alleen de wereld niet veranderen, maar we willen wel de vonk zijn die de verandering in gang zet. Dat kunnen we niet alleen. We zoeken partners binnen en buiten Port of Antwerp: mensen, bedrijven en organisaties die toekomstgericht denken en blijk geven van duurzame durf. Onze aantrekkingskracht daarvoor is groot. Als merk is Port of Antwerp bekend in de hele wereld. Bovendien bieden wij een stabiel kader: kijk maar naar de miljardentrein aan investeringen in de haven en in de chemie, met als recent hoogtepunt de aankondiging van de bouw van de eerste kraker in twintig jaar op het Europese vasteland.

Uiteindelijk hebben we maar één keuze en dat is dat we moeten blijven bouwen aan een veerkrachtige en duurzame haven. We willen de grootste chemiecluster in Europa versterken, verankeren en ondersteunen. Port of Antwerp vervult ook een pioniersrol in de vergroening van de containertrafiek. We investeren in de elektrificatie van terminals en zetten in op een modal shift. We pakken ook de uitstoot van schadelijke stoffen aan. Gemeerde schepen gebruiken hulpmotoren om stroom op te wekken. Die staan in voor een groot aandeel in de totale uitstoot stikstofoxiden (NOx) in de haven. Ook tegen 2050 streeft Port of Antwerp naar een nuluitstoot van NOx veroorzaakt door lig-emissies van schepen.

Verdere groei brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. We zijn ons bewust van de impact op de ruime omgeving. Die impact is overwegend positief, maar soms ook hinderlijk. We hechten veel belang aan open en transparante communicatie om tot oplossingen te komen. We pakken geluidsoverlast aan door geluidsbuffers te installeren. Met de aanleg en het onderhoud van natuurgebieden en fietspaden verhogen we de leefbaarheid voor onze directe omgeving. Verder zetten we in op een harmonieus samenspel tussen de natuur, de landbouw en de haven in het Grenspark Groot Saeftinghe. Idem voor de corridor met pijpleidingen naar het Ruhrgebied. We kunnen de energietransitie niet realiseren zonder die pijpleidingen.

Transitie is vervelend. Maar het doel is noodzakelijk. Het is niet omdat iets vervelend is, dat we moeten opgeven. We moeten niet alleen naar de maatschappelijke kostprijs kijken, maar ook naar de maatschappelijke winst. En we moeten durven pionieren!

Op de terreinen van de vroegere Opel-fabriek bouwen we daarom vandaag aan het NextGen District. Dat wordt een hotspot voor de circulaire economie die bruist van nieuwe ideeën en creatief ondernemerschap. Op 88 hectare braakliggend terrein, het equivalent van 130 voetbalvelden, creëren we een unieke plek met de ambitie een referentie te worden op het vlak van recyclage, duurzaamheid en energie. NextGen District geeft vorm aan onze duurzame doelen. We willen dat het NextGen District uitgroeit tot een innovatiehub die zuurstof geeft aan een nieuwe generatie ondernemers. Dit project is de perfecte weerspiegeling van onze ambities: innovatie, durf en circulariteit.

De Antwerpse haven verschaft jobs aan meer dan 145.000 gezinnen, en is dé motor van onze Vlaamse economie. Dag in dag uit bewijzen onze bedrijven dat ze durven pionieren, innoveren en maken ze mee werk van duurzame groei. Laat ons dat vooruitgangsoptimisme en die drang om te excelleren voluit koesteren en ondersteunen. 

 

Annick De Ridder, Voorzitter raad van bestuur Port of Antwerp

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp 

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.