Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Opgepast met holdingconstructies

Mark Delboo, advocaat

De fiscus en de wetgever viseren het gebruik van holdingconstructies om de meerwaarde op aandelen belastingvrij te cashen. Onder andere door de invoering van de proportionaliteit bij kapitaalverminderingen. Een kapitaalvermindering moet je proportioneel op het kapitaal en de reserves aanrekenen.

De fiscus probeert al ruim twintig jaar de meerwaarde door de overdracht van aandelen aan zelf gecontroleerde structuren als abnormaal beheer te belasten als diverse inkomsten tegen 33 procent. Bij aanvragen legt de rulingcommissie extra voorwaarden op om belastingvrij aandelen over te dragen aan een holding. Overdracht van controle, de verplichting tot uitkering van overtollige cash en vaak de verplichting tot herinvestering van de verkregen verkoopsom.

Recent kwam het hof van beroep in Antwerpen met een opvallend arrest, een hof dat niet de reputatie heeft in het belang van de fiscus te oordelen.

Als je geen enkel ander motief hebt dan puur fiscale motieven om een holding op te richten, dan doe je dat beter niet.

Twee ondernemers hadden in 2013 het plan hun business te verkopen aan een zelf gecontroleerde vennootschap en de prijs in rekening-courant te boeken. De prijs zou worden betaald in functie van de financiële mogelijkheden van de nieuwe holding. Die financiële mogelijkheden kwamen er in 2016 toen de verkochte vennootschap dividenden uitkeerde aan de holding. Met dat geld, dat door de DBI-regeling belastingvrij binnenkomt in de holding, kon die vennootschap een deel van haar rekening-courant aan de aandeelhouders terugbetalen.

De fiscus belastte de verkoop niet als een divers inkomen tegen 33 procent, maar ze belastte de afbetaling van de rekening-courant wel als dividend op grond van de antimisbruikbepaling die in 2012 in het wetboek van inkomstenbelasting werd ingeschreven. Het hof volgde die redenering. De belastingplichtige heeft de constructie gebruikt om de roerende voorheffing op dividenden te ontwijken en er is geen enkele andere reden die het hof overtuigd heeft waarom die holdingvennootschap werd opgericht. Zowel het objectieve element van de antimisbruikbepaling als het subjectieve element ervan zijn vervuld.

Het is duidelijk dat de fiscus holdingconstructies nauwlettend in het oog houdt. Bovendien was voorliggend geval er één van ‘hoe doe ik het niet’. De adviseur kan best zijn aansprakelijkheidsverzekering checken. Als je geen enkel ander motief hebt dan puur fiscale om een holding op te richten, doe je dat beter niet.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.