Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Het Belgisch fiscaal klimaat door de bril van vermogende buitenlandse ondernemers

©Shutterstock

Als een vermogende ondernemer zich in België wil vestigen, rijst uiteraard ook de vraag wat de mogelijke impact is op het vlak van successierechten en op de belasting op inkomsten uit zijn vermogen. Biedt ons land een aantrekkelijk fiscaal klimaat voor de vermogende ondernemer?

Bij het overlijden van een Belgisch rijksinwoner moeten er in België successierechten worden betaald op het wereldwijde roerend en onroerend vermogen van de overledene. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor het familiebedrijf, vaak het omvangrijkste onderdeel van het potentiële nalatenschap van de welgestelde ondernemer die zou overwegen om zich in België te vestigen. De successierechten kunnen in België in vergelijking met andere landen in Europa behoorlijk oplopen. We spreken over tarieven tot 27 procent (Vlaanderen) en 30 procent (Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië) in de rechte lijn en tot 65 procent (Vlaanderen) en 80 procent (Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië) bij vererving naar derden. Vanuit de bekommernis om het economische weefsel te beschermen, beschikt ons land echter over een zeer gunstige regeling voor successie- en schenkingsrechten specifiek voor familiale ondernemingen.

Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, geldt een sterk verlaagd tarief inzake successierechten: tot 3 procent in Vlaanderen (in de rechte lijn) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zelfs volledige vrijstelling in Wallonië. Ook schenkingen van familiale ondernemingen worden fiscaal aangemoedigd. In Vlaanderen en Wallonië is het mogelijk volledig aan belasting te ontsnappen, in Brussel geldt het verlaagde tarief van 3 procent. Door gebruik te maken van controlestructuren zoals de maatschap, kan de ondernemer bovendien de controle over en de inkomsten van het bedrijf bij zich houden zolang hij dat wenst. De gunstige tarieven voor successie- en schenkingsrechten kunnen een motivatie zijn voor de familiale ondernemer om zich in België te vestigen, ook al wordt het bedrijf zelf voortgezet in het buitenland (binnen de E.E.R.).

Advertentie

Andere vermogensbestanddelen

Dankzij eenvoudige technieken zoals de handgift, de bankgift of schenkingen (waaraan allerlei lasten of voorwaarden kunnen worden gekoppeld) kunnen ook andere vermogensbestanddelen kosteloos of met betaling van een beperkt schenkingsrecht worden overgedragen. Indien er complexere planningen worden opgezet, dient rekening te worden gehouden met de onlangs ingevoerde antimisbruikbepaling voor registratie- en successierechten. Die bepaling heeft tot gevolg dat een planning niet louter fiscaal geïnspireerd mag zijn, maar ook ingegeven moet zijn door niet-fiscale motieven. Gelukkig zijn die op het vlak van successie- en vermogensplanning wel dikwijls aanwezig.

Inkomsten uit vermogen

Ook inkomsten uit vermogen worden bij ons relatief gunstig belast. Denk aan de roerende voorheffing op intresten en dividenden (25 procent sinds 1 januari 2013) en de onroerende voorheffing op het bezit van onroerende goederen in België. Bovendien worden gerealiseerde meerwaarden op effecten in privébezit volledig vrijgesteld, en kennen we ook geen vermogensbelasting. In het huidige politieke en economische klimaat lijkt het echter heel waarschijnlijk dat inkomsten op vermogens in de toekomst op één of andere manier zwaarder zullen worden belast. De aard en de hoogte van een dergelijke belasting zullen uiteraard een grote impact hebben op de aantrekkelijkheid van België voor ondernemers en vermogende particulieren .

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.