Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Commissaris-generaal en adjunct commissaris-generaal

Hun hoofdopdracht is de coördinatie en organisatie van de Belgische deelname aan Expo 2025 Osaka Kansai. Ze dragen zo bij aan de promotie van de Belgische ondernemingen, de socio-culturele sector en het land in al haar onderdelen.

De commissaris-generaal en de adjunct commissaris-generaal vertegenwoordigen de Belgische regering bij de autoriteiten belast met de wereldtentoonstelling. Zij voeren het project uit in nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers van de verschillende Belgische overheden en betrokken instanties.

Commissaris-generaal

De commissaris-generaal neemt de nodige initiatieven voor de ontwikkeling en organisatie van de Belgische deelname aan Expo 2025 Osaka en aan alle tussentijdse tentoonstellingen van het Bureau International des Expositions (BIE) waaraan België zal deelnemen tijdens haar/zijn mandaat, op basis van de richtlijnen en de visie bepaald door het beheerscomité van BelExpo.

In het kader van deze functie:

 • bent u de eindverantwoordelijke voor het dagelijks beheer van BelExpo. U oefent deze functie uit onder toezicht van het beheerscomité, waaraan u regelmatig verslag uitbrengt. Hiervoor wordt u bijgestaan door de adjunct-commissaris-generaal.
 • ontwikkelt u, in samenspraak met het beheerscomité, een toekomstgerichte visie op de dienstverlening van BelExpo binnen de maatschappelijke en institutionele context en het culturele, economische en industriële kader van België.
 • zorgt u voor de inhoudelijke invulling, de programmatie en de concrete uitvoering van het algemene concept van het Belgisch paviljoen en van de Belgische deelname aan Expo 2025 Osaka Kansai, zoals bepaald en goedgekeurd door het beheerscomité van BelExpo, en in co-creatie besproken en uitgewerkt in het desbetreffende technisch comité; u doet hetzelfde voor de concrete ontwikkeling van Belgische deelnames aan andere internationale tentoonstellingen tijdens uw mandaat.
 • zorgt u voor een rigoureus en transparant beheer door een aanpak te ontwikkelen, vertaald in prioriteiten, mijlpalen, middelen en benodigde hulpmiddelen. In dat verband bent u bereid een beroep te doen op uw eigen netwerk om de nodige sponsoring te verzamelen.
 • stelt u uw kennis van de internationale betrekkingen en van het institutionele, economische en culturele landschap van België ter beschikking.
 • volgt u de industriële en technologische evoluties die relevant zijn voor de promotie van België, en haar entiteiten in een internationale context op.
 • vertegenwoordigt u België en de Belgische overheden op internationaal vlak binnen de context van BelExpo’s activiteiten en handelt u bijgevolg proactief ten aanzien van interne en externe factoren in die bredere maatschappelijke en internationale economische context.
 • bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de deelname van België aan alle BIE-tentoonstellingen tijdens uw mandaat
 • zit u de respectieve technische comités voor en neemt de adjunct-commissaris-generaal het vicevoorzitterschap waar, terwijl u beide in het beheerscomité een adviserende stem hebben.

Adjunct commissaris-generaal

U staat de commissaris-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen bij in de uitoefening van zijn taken als verantwoordelijke voor het dagelijks beheer van BelExpo.

In deze functie:

 • bent u belast met het budgettair, administratief en personeelsbeheer van BelExpo.
 • staat u onder toezicht van een beheerscomité en geeft u hen onder meer de nodige input voor:
  • het opstellen van het financieel plan op basis van de verwachte inkomsten en uitgaven per tentoonstelling;
  • het opstellen van het jaarlijkse investeringsprogramma, onder meer op basis van het financieel meerjarenplan;
  • de tussentijdse follow-up van de uitvoering van het investeringsprogramma en het financieel plan;
  • het opstellen van een jaarlijkse begroting voor het begin van het begrotingsjaar en, indien nodig, het aanpassen van die begroting in de loop van het begrotingsjaar;
  • de afsluiting van de rekeningen van het afgelopen begrotingsjaar;
  • het opstellen van een jaarverslag over de activiteiten en de financiële ontwikkelingen;
 • het algemene personeelsbeleid, met name de vaststelling van de procedures voor aanwerving en selectie en de vergoeding van de prestaties en kosten van de personeelsleden, onverminderd de toepassing van de desbetreffende reglementaire bepalingen.
 • neemt u specifiek de nodige ondersteunende initiatieven voor de inhoudelijke oriëntatie, uitwerking en organisatie van de Belgische deelname aan de Expo 2025 Osaka Kansai en alle tussentijdse tentoonstellingen van het BIE waaraan België zal deelnemen tijdens uw mandaat.
 • ondersteunt u de commissaris-generaal bij de ontwikkeling van een visie en strategie, en een aanpak, vertaald in prioriteiten, mijlpalen, middelen en benodigde hulpmiddelen. In dat verband bent u bereid een beroep te doen op uw eigen netwerk om de nodige sponsoring te verzamelen.
 • vertegenwoordigt u, samen met de commissaris-generaal, België en de Belgische overheden op internationaal vlak binnen de context van BelExpo’s activiteiten.
 • verwerft u expertise in internationale betrekkingen en stelt u die ter beschikking. U beschikt over een netwerk bij de overheid en bij Belgische bedrijfswereld.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.