Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Directeur van de Administratieve directie (m/v/x)

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas is op zoek naar: Directeur van de Administratieve directie (m/v/x)

Interesse? Solliciteer hier!

Opgelet: Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat. Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature. Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Advertentie

Jobcontext

Met het oog op de benoeming van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) nodigt de minister van Energie de personen die zich voor deze functie kandidaat wensen te stellen uit om hun kandidatuur in te dienen.

De Commissie is een autonoom organisme dat, krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, belast is, enerzijds, met een algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, en anderzijds met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid inzake de organisatie en werking van de elektriciteits- en gasmarkt.

Hoewel de CREG een onafhankelijk organisme is en beschikt over diverse bevoegdheden voor de uitoefening van de aan haar toevertrouwde taken, legt zij verantwoordelijkheid af aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, onder meer door de opstelling van een, via de Elektriciteitswet en Gaswet, verplicht jaarverslag. Een jaarlijkse rapportering wordt eveneens overgemaakt aan de “Agency for the Cooperation of Energy Regulators” (ACER) en aan de Europese Commissie. De CREG verschaft bovendien een volledige motivering en verantwoording voor haar beslissingen om de jurisdictionele toetsing ervan mogelijk te maken.

Het directiecomité staat in voor het operationeel bestuur van de CREG en stelt alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de uitvoering van haar opdrachten. Het bestaat uit een voorzitter en drie andere leden die worden benoemd bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit voor een eenmaal hernieuwbare termijn van zes jaar. De voorzitter en leden van het directiecomité zullen worden gekozen omwille van hun deskundigheid inzonderheid voor de aangelegenheden die onder hun bevoegdheid vallen: de voorzitter voor wat betreft het management van de commissie, de leden voor wat betreft de directies die zij moeten leiden.

De voorzitter van het directiecomité is belast met de leiding van de instelling in al zijn aspecten, zonder aan die functie de bevoegdheid over een eigen directie te verbinden. De voorzitter zal worden ondersteund door een beperkte staf en een secretariaat.

De drie directies zijn de volgende:

 • een directie voor de technische werking van de gasmarkt en de elektriciteitsmarkt
 • een directie voor de controle op de prijzen en de rekeningen op de gasmarkt en de elektriciteitsmarkt
 • een administratieve directie.

De deskundigheid vereist voor de aangelegenheden die vallen onder de bevoegdheid van de administratieve directie heeft onder meer betrekking op:

 • het administratief en financieel beheer van de CREG, inclusief de documentatiedienst;
 • uitvoeren van juridische studies;
 • het beheer van de fondsen (CREG, sociaal fonds voor energie, denuclearisatie, broeikasgassen, beschermde klanten) en van het beheer van het mechanisme voor de toekenning van offshore groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong.

Bij dit alles wordt onder “Elektriciteitswet” verstaan: de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en onder “Gaswet”: de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.

Werkgever

De CREG is als volgt georganiseerd:

 1. Voorzitterschap van het Directiecomité
 2. Controle op de prijzen en de rekeningen
 3. Technische werking van de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt
 4. Administratieve directie

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Omvang:

 • Aantal medewerkers: 70
 • Jaarlijks werkingsbudget: 17 miljoen euro

Competenties

Specifieke competenties die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

 • Strategisch inzicht in het politieke besluitvormingsproces in België en op Europees niveau, het Belgische institutionele landschap;
 • In staat zijn om een consistente, toekomstgerichte en strategische visie voor de CREG en de energiemarkt te ontwikkelen;
 • De veranderingen op de markt in het kader van de energietransitie kunnen integreren in de werking en het beleid van de CREG;
 • Goede kennis van de diverse stakeholders op de energiemarkt en in staat zijn constructieve relaties met deze actoren met tegengestelde belangen op te bouwen;
 • Vermogen om zonder vooroordelen te luisteren naar diverse standpunten, om open te dialogeren en naar consensus te streven;
 • In staat zijn een visie te ontwikkelen over de manier waarop de CREG haar reputatie kan versterken en promoten en haar rol als kenniscentrum verder kan uitbouwen;
 • Inzicht hebben in financieel en juridisch beheer;
 • In staat zijn een proactief en dynamisch personeelsbeleid te voeren, aangepast aan de taken en de missie van de CREG.

Generieke competenties inzake management en leidinggeven die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

Manier van denken

 • Analytisch vermogen
 • Flexibel en vernieuwend denken
 • Visie en integratievermogen.

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • Coachen, motiveren en ontwikkelen van medewerkers
 • Aansturen en groepen.

Interactie met de omgeving

 • Meewerken aan en uitbouwen van netwerken
 • Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

Doelstellingen

 • Verantwoordelijkheidszin
 • Realiseren van doelstellingen
 • Overtuigen en onderhandelen.

Varia

 • Mondeling en schriftelijk communiceren
 • Loyaliteit en integriteit
 • Kennis van Nederlands, met minstens basiskennis van Frans en Engels.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je:

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van academisch niveau (diploma op te laden in je online account: Aanmelden > CV > Diploma’s en certificaten)
 • en ten minste 10 jaar ervaring hebben inzake financieel en juridisch beheer, waarvan ten minste 6 jaar ervaring als directielid of leidinggevende van een team, departement of afdeling (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account: Aanmelden > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze selectieprocedures > specifieke rubrieken).

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA

Als een diploma vereist is:

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je je diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, lees dan de informatie over de bijkomende deelnemingsvoorwaarden op deze pagina.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen? Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij Top Team (topteam@bosa.fgov.be).

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Indiensttreding

De voorzitter en de leden van het directiecomité dienen beschikbaar te zijn om binnen een korte termijn na zijn/haar benoeming zijn/haar functie voltijds op te nemen.

Aanstellingsvoorwaarden

Aanstellingsvoorwaarden

Onverenigbaarheden en belangenconflicten

Het Koninklijk besluit van 13 juli 2012 betreffende de benoemingsprocedure en het administratief statuut van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de regels toepasselijk op de voorzitter en de leden van het directiecomité van de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas inzake onverenigbaarheden en belangenconflicten voorziet in diverse bepalingen betreffende de aanwervingsprocedure en het statuut alsook de onverenigbaarheid voor en tijdens de uitoefening van het mandaat. Gelieve je tot dit artikel te wenden voor meer informatie.

Procedure

Tips bij het inschrijven voor testen

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat. Bij de inschrijving selecteer je een testdatum naar keuze wanneer er verschillende testdata zijn.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in de rubriek ‘screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Opgelet: de uitnodigingen voor de proeven ontvang je uitsluitend per e-mail en/of in je online account.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum vindt. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure vermeld in het tabblad 'Extra info'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

We willen je ook wijzen op de gevolgen van laattijdige annulaties voor het goede verloop van onze selecties, zeker wat de mondelinge testen betreft. We zijn er ons van bewust dat onvoorziene omstandigheden een gegronde reden kunnen zijn om niet mee te doen aan een geplande test. We vragen je evenwel om je indien mogelijk vooraf uit te schrijven - zo kunnen we nog wijzigingen doorvoeren aan de organisatie van de selectie. De selectiecommissie bestaat uit 8 à 10 experten die zich vrijgemaakt hebben om de kandidaten te ontmoeten.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Selectietesten

Voorselectie

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat eerst na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen diploma: online account (= Aanmelden) > CV > Diploma’s en certificaten
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.
  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken

Opgelet: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie, zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

Computergestuurd assessment: ongeveer 3 uur

Deze proef bestaat uit geïnformatiseerde testen die je organisatorische vaardigheden en je persoonlijkheid testen. De resultaten van deze testen worden meegedeeld aan de selectiecommissie die als enige de resultaten ervan beoordeelt en evalueert.

De kandidaten die afwezig zijn voor dit geïnformatiseerde assessment mogen niet deelnemen aan de mondelinge proef.

Feedback

Je feedbackaanvraag moet schriftelijk worden ingediend, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Mondelinge test + voorbereidingstijd: ongeveer 3 uur

Deze test evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de betrokken managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden. Je competenties worden door een selectiecommissie van 8 tot 10 experten geëvalueerd.

Syndicale vertegenwoordiging

Elk onderdeel van een selectie georganiseerd door het DG R&O, kan worden bijgewoond door een syndicaal afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Eindresultaat

Na de computergestuurde testen, de mondelinge test, de vergelijking van de diploma’s en de verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:

 • hetzij in de groep 'geschikt'
 • hetzij in de groep 'niet geschikt'

Deze indeling wordt gemotiveerd. Het DG R&O stuurt de lijst met de kandidaten, die geschikt zijn bevonden voor de vacante betrekking, naar de Minister toe. 

Door de Minister wordt een bijkomend gesprek georganiseerd met de kandidaten van de groep 'geschikt' teneinde hen onderling te vergelijken met betrekking tot hun specifieke competenties, hun relationele vaardigheden en hun leidinggevende capaciteiten vergeleken met de functiebeschrijving en het competentieprofiel betreffende de vacante functie.  

De Minister maakt een voorstel voor benoeming over aan de Ministerraad. Na de mededeling van het voorstel aan de Ministerraad, worden de gekozen kandidaten voor een periode van zes jaar, overeenkomstig artikel 24, § 2 van de elektriciteitswet door de Koning bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voordracht van de minister, benoemd in de functie van lid van het directiecomité.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 26/04/2023, de uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je kandidatuur in te dienen.

Alle selectieprocedures staan los van elkaar.  Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen. Lees ook alle mails die je ontvangt en de informatie die voor deze screeningsprocedure verschijnt in je online account (tabblad “Mijn berichten en taken”).

 1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan.
 2. Laad het vereiste diploma op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*
  1. Online account (= Aanmelden) > CV > Diploma’s en certificaten
  1. Vergeet niet het document toe te voegen.
 3. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature.
 4. Klik op de knop 'Mijn kandidatuur indienen'. Je bent nu voorlopig ingeschreven.
 5. Vul de specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, in.  
  1. Opgelet! De specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, zijn niet hetzelfde als je online CV in het tabblad 'Werkervaring'. De informatie die je invult in je online CV wordt niet in aanmerking genomen om je ervaring voor deze topmanagementfunctie te analyseren.
  1. Waar vind je de specifieke rubrieken?
   1. Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik moet mijn kandidatuur voor deze screeningsprocedures nog valideren.
   1. De specifieke rubrieken staan in de kolom 'Acties' naast de screeningsprocedure waarvoor je ingeschreven bent.
 6. Aandachtspunten:
  1. Vul de specifiek voor deze topmanagementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  1. Je kan managementervaring en / of nuttige professionele ervaring invullen. Vergeet zeker niet de begin- en einddatum van elke ervaring in te vullen. Als de ervaring je huidige functie is, vul dan de datum van je kandidatuur in als einddatum.
  1. Zodra je het vereiste aantal jaren hebt ingegeven, verschijnt de knop 'Kandidatuur valideren'.
  1. Opgelet: vergeet niet om regelmatig op te slaan.
 7. Klik op de knop 'Kandidatuur valideren'. Je bent nu definitief ingeschreven. De screeningsprocedure verschijnt nu onder 'Ik neem deel aan deze screeningsprocedures'.

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account (= Aanmelden > CV) en in de specifieke rubrieken (= Aanmelden > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures) aanpassen. Je moet je kandidatuur niet opnieuw valideren na een wijziging. Vergeet niet om elke aanpassing op te slaan.

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen
  • diploma: online account (= Aanmelden) > CV > Diploma’s en certificaten
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.
  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken

Opgepast: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

Je kan niet solliciteren via e-mail of een ander communicatiemiddel.

* Diploma en/of benoemingsbesluit opladen

Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Extra info > Contact'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de selectie.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Interesse? Solliciteer hier!

Meer info over de selectieprocedure?

Topteam

FOD BOSA

topteam@bosa.fgov.be

Advertentie

Adres en algemene contactgegevens

FOD BOSA - Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussels

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.