Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Nederlandstalig lid van de Raad van het BIPT (m/v/x)

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie is op zoek naar: Nederlandstalig lid van de Raad van het BIPT

Interesse in de vacature?

Solliciteer hier!

Doel van de job

 Binnen elk van de bevoegdheidsdomeinen heeft de Raad van het BIPT een reeks doelstellingen te vervullen die rechtstreeks voortvloeien uit het Belgische en Europese regelgevingskader, waaronder de concurrentie te bevorderen, bij te dragen in de ontwikkeling van de interne markt en te waken over de belangen van gebruikers.

Onverminderd zijn wettelijke bevoegdheden, heeft de Raad van het BIPT de volgende taken in de bevoegde sectoren (zoals voorzien in artikel 14 van de BIPT statuutwet):

Advertentie
 • het formuleren van adviezen;
 • het nemen van administratieve beslissingen;
 • het toezicht op de naleving van de wetten;
 • geschillenbeslechting;
 • de voorbereiding van de omzetting van Europese richtlijnen in federale wetgeving;
 • toezicht op de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst die door de Staat uitbesteed worden.

Om de doelstellingen te vervullen beschikt de Raad van het BIPT over wettelijke instrumenten: beslissingen nemen, sancties opleggen, raadplegingen en onderzoeken opstarten of bemiddelend optreden.

De opdracht van deze Raad is beschreven in artikel 16 van de BIPT statuutwet: « De Raad is gemachtigd om alle nuttige daden te stellen ter uitoefening van de bevoegdheden van het Instituut. Hij oefent zijn bevoegdheden uit op een onpartijdige en transparante manier en op het gepaste moment. Hij vertegenwoordigt het Instituut in rechte en ten aanzien van derden en kan namens het Instituut overeenkomsten sluiten. »

Context van de functie

Interne werking

De Raad is samengesteld uit vier leden, namelijk een voorzitter en drie gewone leden. Twee van de leden behoren tot de Nederlandstalige taalrol en de twee andere leden tot de Franstalige. De voorzitter van de Raad is belast met de leiding van het instituut in al zijn aspecten. Elk gewoon lid van de Raad staat aan het hoofd van ten minste één van de diensten van het Instituut.

De voorzitter mag eveneens aan het hoofd staan van één of meer diensten. Elk lid van de Raad neemt deel aan de beslissingen van de Raad. Op voorstel van de minister en bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad worden de leden van de Raad door de Koning benoemd en vervullen zij een mandaat van zes jaar. De leden van de Raad blijven evenwel hun functie uitoefenen na het einde van hun mandaat zolang niet in hun vervanging voorzien is.

De modaliteiten van aanstelling, afzetting en vervanging worden besproken in artikel 17 van de BIPT statuutwet en het Koninklijk Besluit van 11 mei 2003. De leden van de Raad worden benoemd op grond van hun bekwaamheid, hun integriteit en hun onafhankelijkheid. Die voorwaarden dienen vervuld te blijven tijdens de hele duur van het mandaat.

Advertentie

De leden van de Raad mogen geen enkel belang hebben in de ondernemingen die actief zijn op de markt van de telecommunicatie en/of de postdiensten, noch direct of indirect, gratis of bezoldigd, voor deze ondernemingen enige functie uitoefenen of enige dienst verrichten. Die voorwaarde dient vervuld te blijven tijdens de hele duur van het mandaat en gedurende één jaar na het einde van dat mandaat.

Betrekkingen met andere instanties

Het BIPT werkt op Belgisch niveau vlot samen met de gemeenschapsregulatoren voor de audiovisuele sector, de Belgische mededingingsautoriteit, de ombudsdiensten voor post en telecommunicatie en de FOD Economie.  Het BIPT verzorgt eveneens het secretariaat van de twee raadgevende comités (voor postdiensten  en voor telecommunicatie). Tenslotte werkt het BIPT samen met talrijke instanties op Europees en Internationaal niveau.

Resultaatgebieden

Het BIPT is een onafhankelijke instantie. Het werkt in volle transparantie en in overeenstemming met mechanismen van democratische controle. De Raad van het BIPT legt  verantwoording af aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers  door de voorstelling van een jaarlijkse activiteitenverslag en een driejaarlijks strategisch plan. Het BIPT verschaft bovendien een volledige motivering en verantwoording voor haar besluiten om een toetsing door het Hof van Beroep mogelijk te maken indien de besluiten worden aangevochten. De voorzitter en de leden van de Raad worden geëvalueerd door de minister na twee en vier jaar mandaat op basis van verslagen voorzien in de artikelen 4, 9 en 34 van de BIPT statuutwet

Werkgever

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) is opgericht bij wet van 21 maart 1991 als regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. De wet van 17 januari 2003 (“de BIPT statuutwet”) heeft het BIPT omgevormd tot een instelling van openbaar nut met een eigen statuut die de onafhankelijkheid van de Raad waarborgt.

Het BIPT heeft een reguleringsopdracht in vier bevoegdheidsdomeinen. Enerzijds de elektronische communicatiemarkt, de postmarkt en het elektromagnetische spectrum waarvoor het tevens verantwoordelijk is voor de bescherming van de consument. Anderzijds de radiofrequenties en de radio- en televisieomroep in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Ten slotte is het BIPT belast met de rol om te bemiddelen, te verzoenen en als derdebeslisser bij geschillen tussen digitale platforms en persuitgevers.

Het BIPT is belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid inzake de organisatie en werking van deze sectoren enerzijds, en met een algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, anderzijds. 

Omvang van de organisatie

Meer dan 250 personeelsleden

Budget

68.924.395 euro in 2023

Organigram

Het Instituut omvat 15 diensten.

9 horizontale diensten:

 • de dienst Griffie;
 • de dienst Communicatie;
 • de dienst Budget en Financiën;
 • de vertaaldienst;
 • de dienst Internationale Betrekkingen;
 • de dienst Informatica;
 • de juridische dienst;
 • de dienst Personeelsmanagement;
 • de dienst Aankoop en Logistiek.

6 van verticale diensten:

 • de dienst Telecommarkt & Media;
 • de dienst Controles;
 • de dienst Netsec;
 • de dienst Toewijzingen;
 • de dienst Consumenten;
 • de dienst Postale Markt
Interesse in de vacature?

Solliciteer hier!

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Advertentie

Dien hier jouw klacht in.

Meer info over de jobinhoud?

Mevrouw Valérie Moraux

Adviseur Staatssecretaris Mathieu Michel

Staatssecretaris Mathieu Michel

Advertentie

02 501 03 27

valerie.moraux@michel.fed.be

Top team

FOD BOSA ( DG R&O)

topteam@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens

Advertentie

FOD BOSA - Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussels

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie