netto

Kan ik door studiejaren afkopen vroeger met pensioen?

©Kobe Vanderzande_uHasselt

Wilt u later meer pensioen, dan kunt u uw studiejaren afkopen. Let wel: u kunt dan niet vroeger met pensioen, maar de afgekochte jaren tellen wel mee voor de berekening van het pensioenbedrag. De maatregel is evenwel niet voor iedereen interessant.

Uw pensioen wordt berekend op basis van het aantal jaren dat u gewerkt hebt en uw inkomen. Hoe langer u werkt, hoe hoger uw pensioen. Een volledige loopbaan van 45 jaar is evenwel niet voor iedereen weggelegd. Om u een idee te geven: in 2017 gingen 43.324 mensen met een loopbaan van minstens 45 jaar met pensioen.

Hoeveel kost het afkopen van studiejaren?

Wilt u uw wettelijk pensioen opkrikken, dan kunt u uw studiejaren na het zesde secundair onderwijs afkopen. Sinds 1 december 2017 is de procedure uniformer gemaakt en kan iedereen zijn studiejaren afkopen. Tijdelijk zelfs tegen voordeeltarief.

Pensioengids 2019

Zaterdag 30/03, gratis bij De Tijd

Baas over uw pensioen

- Wat zijn de gevolgen als u vroeger stopt met werken?

- 'Nooit meer een wekker' | Hoe rondkomen als u er vóór uw 65ste mee ophoudt?

- Pensioenhervorming | Welke maatregelen komen er zeker? En waarover is er nog geen akkoord?

- Landingsbaan & co. | Alle mogelijkheden om uw carrière voot te zetten tot 65

→ U bent werknemer of zelfstandige

‘Werknemers en zelfstandigen die minder dan tien jaar geleden zijn afgestudeerd, betalen tot en met 30 november 2020 een forfait van 1.530 euro per studiejaar’, weet Mieke Bruyninckx, specialiste sociale zekerheid bij Acerta. ‘Dat bedrag is gekoppeld aan de spilindex en wordt geïndexeerd als die overschreden wordt. Bent u langer dan tien jaar afgestudeerd, dan betaalt u het forfait alleen voor de jaren vanaf uw twintigste verjaardag. Wilt u ook de studiejaren vóór uw twintigste afkopen, dan kan dat, maar dat gebeurt dan tegen de actuariële waarde.’ Na 30 november 2020 betaalt wie langer dan tien jaar is afgestudeerd altijd de actuariële waarde. Hoe langer u wacht, hoe duurder het wordt.

→ U bent ambtenaar

Voor ambtenaren ziet het plaatje er anders uit. Vroeger telden de studiejaren van benoemd overheidspersoneel automatisch mee als het diploma een voorwaarde was voor de vaste benoeming of bevordering, maar die gratis diplomabonificatie is afgeschaft. Voortaan moeten ambtenaren óók betalen om hun studiejaren te laten meetellen in de berekening van het pensioen. Al is er wel een overgangsregeling. Kon u ten laatste op 1 december 2018 met pensioen én was u ten laatste vastbenoemd op 1 december 2017, dan telden uw studiejaren wél nog mee. Ligt de vroegst mogelijke pensioendatum na 1 december 2018, dan telt alleen het stukje van de diplomabonificatie dat u verworven had op die datum nog mee. In ruil voor de afschaffing van de diplomabonificatie krijgen ambtenaren een extra korting van 15 procent op het bedrag dat ze moeten neertellen om hun studiejaren af te kopen. Tot 1 december 2019 betalen zij dus 1.300,50 euro per studiejaar.

Overigens gaat het hier om brutobedragen, want de bijdrage die u voor het afkopen van studiejaren betaalt, is fiscaal aftrekbaar. Dat gebeurt tegen het belastingtarief op de hoogste inkomensschijf in uw personenbelasting - het marginaal tarief in vakjargon. U recupereert dus een deel van uw investering via uw belastingaangifte het jaar nadien.

Hoeveel extra pensioen levert het afkopen van studiejaren op?

→ U bent werknemer of zelfstandige

Voor werknemers en zelfstandigen levert elk geregulariseerd studiejaar in principe een jaarlijks extra brutopensioen op, maar die opbrengst ligt niet vast. Een studieperiode van 12 maanden die in december 2018 werd aangevraagd en als werknemer werd geregulariseerd, levert tegen de huidige index een jaarlijks extra brutopensioen op van 271,76 euro (alleenstaande) of 339,70 euro (gezinspensioen), of zo’n 22 à 28 euro per maand. Via mypension.be kunt u een simulatie doen om de exacte opbrengst van uw regularisatie te kennen.

→ U bent ambtenaar

Voor ambtenaren hangt het bedrag samen met hun loon. In principe levert een afgekocht studiejaar jaarlijks 1/60 van de referentiewedde op. Voor de meeste ambtenaren is die referentiewedde het gemiddelde van de wedden van de jongste tien jaar. Hoe hoger uw referentiewedde, hoe sneller u de afgekochte studiejaren terugverdient.

Is het afkopen van studiejaren ook voor u interessant?

Wie een zuivere loopbaan heeft, en dus zijn hele carrière ofwel werknemer ofwel zelfstandige is geweest, zal altijd voordeel hebben bij het afkopen van studiejaren. Mieke Bruyninckx, Acerta

Deze vraag is niet een-twee-drie te beantwoorden. ‘Uit concrete dossiers hebben wij ondervonden dat er heel veel individuele verschillen zijn’, aldus Bruyninckx. ‘Wie minder dan 45 jaar gewerkt heeft in een zuivere loopbaan, en dus zijn hele carrière ofwel werknemer ofwel zelfstandige is geweest, zal altijd wel voordeel hebben. Veel moeilijker wordt het bij een gemengde loopbaan of voor overheidspersoneel. Wij raden klanten altijd aan om op voorhand een simulatie te doen. Dat kan via de overheidswebsite Mypension.be. Want weet dat u het betaalde bedrag niet kunt recupereren mocht achteraf blijken dat de investering toch niet nuttig was.’

Vraag is of u het geïnvesteerde bedrag niet beter belegt. Dat is natuurlijk niet zonder risico, maar als u een lange beleggingshorizon hanteert, kan het rendement hoger liggen.

Eind januari hadden 15.237 mensen een aanvraag ingediend om hun studiejaren af te kopen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n