netto

Bijklussen via UberEats of ListMinut? Zo geeft u die inkomsten aan

Vorige zomer kondigde de regering naar aanleiding van het Zomerakkoord aan dat het mogelijk zou worden om onbelast bij te verdienen. Ook voor wie in zijn vrije tijd bijklust via een app of elektronisch platform. Denk aan bijles en studiebegeleiding via het Bijlesbureau of klusjes via ListMinut. ©Bloomberg

Wie bijverdient via een app of platform zet zich maar beter schrap. Alleen inkomsten vanaf maart 2017 kunnen onder het specifieke belastingregime voor de deeleconomie vallen. Inkomsten van daarvoor moet u volgens de klassieke regels aangeven.

Vorige zomer kondigde de regering naar aanleiding van het Zomerakkoord aan dat het mogelijk zou worden om onbelast bij te verdienen. Ook voor wie in zijn vrije tijd bijklust via een app of elektronisch platform. Denk aan bijles en studiebegeleiding via het Bijlesbureau of klusjes via ListMinut. Maar zover is het nog niet, de wetgeving is nog altijd niet rond. Struikelblok is het belangenconflict van het parlement van de Franstalige Brusselaars (Cocof). Vermoedelijk zal het onbelast bijverdienen pas tegen de zomer kunnen.

Belastinggids 2018

De Netto Belastinggids, wegwijzer naar minder belastingen.

De Belastinggids is op 19/5 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Voor uw bijverdienste in 2017 kunt u wel terugvallen op een ander, nieuw en gunstig belastingregime: dat voor de deeleconomie. Als u aan enkele voorwaarden voldoet, betaalt u maar 10 procent belastingen. Die worden rechtstreeks door het platform ingehouden en doorgestort aan de fiscus. De regering werkte het belastingregime uit in 2016, maar pas op 1 maart 2017 hadden de eerste platformen de vereiste erkenning op zak. In de loop van het jaar volgden nog meer platformen. Welke platformen op welke datum een erkenning kregen, vindt u op https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/deeleconomie.

Alleen voor de periode na de erkenning kan u in uw aangifte de codes voor de deeleconomie invullen. Dat maakt er uw belastingaangifte niet eenvoudiger op. Voor de periode vóór de erkenning moet u de ‘klassieke’ belastingregels volgen, voor de periode erna kan u terugvallen op het belastingregime voor de deeleconomie.

1. Hoe geeft u de inkomsten uit de deeleconomie aan?

Zodra het platform de vereiste erkenning op zak had, zal het bij de uitbetaling van uw vergoeding 10 procent bronbelasting ingehouden hebben. Die werkwijze is vergelijkbaar met de bedrijfsvoorheffing die uw werkgever van uw loon afhoudt. Op het vlak van btw of sociale zekerheid hebt u geen enkele verplichting. Toch moet u de inkomsten opnemen in uw belastingaangifte. Waarom? Met de aangifte kan de fiscus controleren dat u - al dan niet bij één platform - niet meer verdiend hebt dan het maximumbedrag van 5.100 euro. Verdient u ook maar 1 euro meer, dan zal het volledige inkomen - en niet alleen het deel boven 5.100 euro - beschouwd worden als een beroepsinkomen en belast worden tegen de gebruikelijke progressieve belastingtarieven.

Let op! Dat plafond verwijst niet alleen naar wat u uitbetaald krijgt door het platform. Ook inhoudingen zoals toeristenbelasting, de commissies voor het gebruik van het platform en de bronheffing worden meegeteld, zodat het bedrag dat u in handen kreeg een stuk lager kan zijn dan 5.100 euro.

Wil dat zeggen dat uw inkomsten automatisch als beroepsinkomen worden beschouwd wanneer u de grens overschrijdt? Neen, als u het tegenbewijs kan leveren dat u uw activiteit niet vaak genoeg uitgeoefend heeft en dat ze geen voortgezette werkzaamheid met beroepskarakter uitmaakt, behouden de inkomsten de aard van ‘divers inkomen’. Ze worden dan belast tegen 33 procent (plus gemeentebelastingen).

Bovendien is de verplichte aangifte er ook omdat u boven op de belasting via uw aangifte nog aanvullende gemeentebelasting (tarief tussen 0 en 9 procent) moet betalen.

Nieuw op uw aangifte!

Om de inkomsten onder het belastingregime van de deeleconomie aan te geven, zijn er nieuwe codes in deel 2 van uw belastingaangifte, meer bepaald in het vak XVI voor diverse inkomsten. Bij code 1460/2460 geeft u het brutobedrag aan, bij code 1461/2461 de ingehouden bedrijfsvoorheffing.

Het platform bezorgt u een fiche 281.29 voor het invullen van uw belastingaangifte. Daarop wordt een uitsplitsing gemaakt tussen inkomsten die vallen onder het belastingregime van de deeleconomie (vak IX) en inkomsten die erbuiten vallen (vak X, zie verder). Kreeg u één allesomvattende vergoeding voor verschillende ‘diensten’ waarvan slechts een deel onder het belastingregime van de deeleconomie kan vallen? De fiscus gaat ervan uit dat 20 procent van het brutobedrag onder het belastingregime van de deeleconomie valt. Het overige deel moet u aangeven naargelang de aard van de inkomsten in de daartoe bestemde rubrieken (zie verder).

©Jacques Moeraert

Behalve een maximuminkomen van 5.100 euro zijn er nog meer voorwaarden voor het belastingregime voor de deeleconomie:

→ Een dienst

Het belastingregime is er alleen voor het leveren van diensten, niet voor het louter leveren van goederen.

→ Aan een particulier

U moet uw diensten aanbieden aan een particulier, niet aan vennootschappen of aan particulieren die beroepsmatig handelen.

→ Buiten uw beroepsactiviteiten

Zelfstandigen en bedrijfsleiders moeten handelen buiten het kader van hun beroepswerkzaamheden. Zo valt een zelfstandige tuinman die ook tuinonderhoud doet via een app uit de boot.

→ Alleen via een erkend platform

U mag uw diensten alleen via een erkend platform aanbieden. Als u ook nog via andere kanalen werkt, geldt de gunstregeling niet.

2. Wat als niet voldaan is aan de voorwaarden voor het belastingregime van de deeleconomie?

Had u in 2017 inkomsten via een platform dat (nog) niet erkend is? Als het niet gaat om een beroepsinkomen verschilt de aangifte van de inkomsten naargelang hun aard. De meest voorkomende mogelijkheden op een rij:

→ Verhuur van een kamer

Verhuurt u een kamer in uw woning, bijvoorbeeld via het populaire Airbnb? Bij de verhuur van (een deel van) uw huis kan u drie types van inkomsten hebben:

  • Onroerend inkomen uit de verhuur van een kamer. Een inkomen uit het verhuur van vastgoed aan een particulier is gebaseerd op het kadastraal inkomen (ki). U geeft het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen aan in vak III bij code 1106/2106. Het bedrag mag u beperken in functie van het deel van de totale woning dat u verhuurt en de periode van de verhuring. U wordt belast op het (deel van het) geïndexeerde kadastraal inkomen, verhoogd met 40 procent. Dat wordt bij uw overige inkomsten gevoegd en belast tegen uw hoogste belastingtarief (plus gemeentebelastingen). Als het gaat om een tweede verblijf, moet u dat kadastraal inkomen sowieso verplicht aangeven en leidt de verhuur niet tot een extra inkomen.
  • Roerend inkomen uit de verhuur van de meubelen. Als u een kamer gemeubeld verhuurt, levert de verhuur van de meubelen een roerend inkomen op. Daarop betaalt u 30 procent belastingen (verhoogd met gemeentebelastingen), tenzij de belasting tegen de normale, progressieve belastingtarieven voordeliger is. U geeft het inkomen aan in vak VII bij code 1156/2156.
  • Divers inkomen. Staat u ook in voor extra diensten zoals ontbijt en schoonmaak? Het deel van de vergoeding dat betrekking heeft op de diensten is een divers inkomen en wordt belast tegen 33 procent (verhoogd met gemeentebelastingen). Voorwaarde is dat die dienstverlening louter occasioneel en niet beroepsmatig is. Een divers inkomen geeft u aan in deel II van uw aangifte, in vak XVI bij code 1200/2200.

Wat als u de kamer voor één allesomvattende prijs aanbiedt? Twintig procent van de totale vergoeding wordt geacht te verwijzen naar diverse inkomsten en de overige 80 procent naar de verhuur van de kamer en de meubelen. De opsplitsing in een onroerend en roerend inkomen gebeurt volgens een 60/40-verhouding.

→ Autodelen

Verhuurt u uw auto aan een andere particulier? Dat is een roerend inkomen en wordt belast tegen een tarief van 30 procent (verhoogd met gemeentebelastingen). U geeft het inkomen aan in vak VII bij code 1156/2156.

→ Taxidienst

Biedt u taxidiensten aan via, bijvoorbeeld, Uber? Dat is een divers inkomen dat u moet aangeven in deel II in vak XVI bij code 1200/2200, op voorwaarde dat het niet om een professionele activiteit gaat.

U betaalt 33 procent belastingen (verhoogd met gemeentebelastingen).

→ Hobbykok

Staat u in uw vrije tijd al eens achter de kookpotten en verkoopt u uw gerechten? Als het om een occasionele activiteit gaat, valt die onder een divers inkomen en wordt ze belast tegen een tarief van 33 procent (verhoogd met gemeentebelastingen). U geeft het inkomen aan in deel II van uw aangifte in vak XVI bij code 1200/2200.

→ Koerier

Wie bijverdient als koerier, ziet zijn inkomsten belast worden als een divers inkomen tegen 33 procent.

Advertentie
Advertentie