netto

Loopt u dit jaar in het vizier van de fiscus?

©Photo News

De fiscus heeft bekendgemaakt wie dit jaar een hoger risico op een controle of een vraag tot inlichtingen loopt. Dat moet u aansporen uw fiscale verplichtingen spontaan na te leven.

De federale overheidsdienst Financiën communiceert al meerdere jaren open over de lopende en geplande controleacties. De bedoeling van de aankondigingspolitiek is iedereen aan te sporen zijn fiscale verplichtingen correct na te komen. Zowel voor particulieren als voor ondernemingen worden doelgroepen aangeduid die een grotere kans op een belastingcontrole of een vraag om inlichtingen lopen.

Het is alvast geen goed idee om geen belastingaangifte in te dienen. Zowel particulieren als ondernemingen die - ondanks de verstuurde herinnering - geen aangifte hebben ingediend worden geviseerd. ‘We zullen bijzondere aandacht besteden aan uw situatie als u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen’, klinkt het.

Dat u niet tot de geviseerde groepen behoort, betekent niet dat u op beide oren mag slapen. De fiscus voert nog andere controles uit.

De fiscus stelt dat hij bij de selectie binnen de geviseerde groepen een gelijke behandeling wil garanderen. ‘Daarom selecteren we de particulieren en de ondernemingen op basis van indicatoren die op een groter fiscaal risico wijzen. Voor de particulieren kan de geautomatiseerde behandeling van de aangifte leiden tot een selectie voor het nazicht van eventuele onregelmatigheden’, aldus de fiscus. Dat u niet tot de geviseerde groepen behoort, betekent niet dat u op beide oren kan slapen. Naast deze specifieke acties voert de fiscus nog andere controles uit.

Particulieren

Particulieren die een hoger risico lopen op een controle of vragen om bijkomende inlichtingen of documenten zijn onder meer:

1 Betalers van onderhoudsgeld naar het buitenland

Na een relatiebreuk wordt vaak alimentatie betaald voor de opvoeding van de kinderen of aan de ex-partner. Ook voor (schoon)ouders kan er een onderhoudsplicht zijn. Die betalingen leveren een belastingvoordeel op. Betaalde onderhoudsgelden zijn wat men in het vakjargon ‘aftrekbare bestedingen’ noemt. 80 procent van de betalingen wordt afgetrokken van het belastbaar inkomen, waardoor een deel van het inkomen aan de belastingen ontsnapt. De fiscus gaat actief controles uitvoeren wie dat belastingvoordeel claimt voor onderhoudsgeld dat naar het buitenland wordt overgeschreven.

2 Bedrijfsleiders met werkelijke beroepskosten

Niet het hele beroepsinkomen wordt belast. De kosten die zijn gemaakt om dat inkomen te verwerven of te behouden worden in mindering gebracht. Bedrijfsleiders hebben de keuze tussen een forfaitaire kostenaftrek of het bewijzen van hun werkelijke beroepskosten. Voor de belastingaangifte die later dit jaar moet worden ingediend bedragen de forfaitaire kosten voor bedrijfsleiders 3 procent van de inkomsten, met een maximum van 2.440 euro. De fiscus gaat actief controles uitvoeren bij bedrijfsleiders die niet voor dit forfait kozen, maar hun werkelijke beroepskosten hebben afgetrokken. Voorbeelden van werkelijke kosten zijn autokosten, een kantoor, betaalde lonen en publiciteit.

3 Vastgoed verhuurd aan professionelen

De belasting op verhuurd vastgoed hangt af van het gebruik door de huurder. Wie verhuurt aan particulieren die het pand puur privaat gebruiken, wordt belast op basis van het kadastraal inkomen. Gebruikt de huurder uw pand voor zijn beroep of is de huurder een vennootschap, dan moet de werkelijk ontvangen huur worden aangeven.

De brutohuur omvat niet alleen de huurprijs, maar ook de huurvoordelen zoals onderhouds- en herstellingskosten die normaal ten laste zijn van de verhuurder maar aan de huurder worden doorgerekend. Kosten voor onderhoud of herstelling mogen niet worden afgetrokken. De fiscus past zelf een kostenforfait van 40 procent toe. De fiscus viseert dit jaar eigenaars van vastgoed in België dat door de huurder voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt en waarbij de huurinkomsten niet correct zijn aangegeven.

Ondernemingen

Uw onderneming loopt onder meer een hoger risico op een controle als:

  Bedrijfsvoorheffing  voor buitenlandse werknemers

Buitenlandse werknemers die in ons land gedetacheerd zijn en hier minstens 183 dagen in een periode van een jaar werken moeten sowieso Belgische belastingen betalen. In sommige gevallen moet in België bedrijfsvoorheffing van hun loon worden afgehouden. De fiscus gaat actief controles doen op ondernemingen die de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de aan die buitenlandse werknemers betaalde lonen niet hebben afgehouden.

 Abnormale omzet

De fiscus viseert bedrijven met een abnormale omzet. Dat kan een omzet zijn die abnormaal lijkt in verhouding tot de omzet van ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden. Het kan ook gaan om een omzet die in een abnormale verhouding evolueert volgens diverse parameters die de fiscus kent. Zo kan een fors stijgende omzet bij gelijkblijvende kosten wijzen op aankopen in het zwart.

 Te hoog aanvullend  pensioen

Door stortingen in een groepsverzekering of pensioenfonds kan een aanvullend pensioen voor het personeel worden opgebouwd. Die premiebetalingen zijn voor het bedrijf fiscaal aftrekbaar, voor zover ze beperkt blijven. Het totaal van het wettelijk en aanvullend pensioen mag op pensioenleeftijd - omgerekend naar een jaarlijkse rente - niet hoger zijn dan 80 procent van de laatste normale brutojaarbezoldiging. Bedrijven die deze grens niet gerespecteerd hebben, kunnen een extra belastingcontrole verwachten.

 Vrijgestelde reserve  voor risico’s en kosten

Voorzieningen voor duidelijk omschreven risico’s en kosten kunnen vrijgesteld zijn van belastingen. Bedrijven die een dergelijke vrijgestelde reserve hebben aangelegd, lopen een groter risico op een controle.

Compenseerbare vorige verliezen

Verliezen van vroegere jaren zijn in principe aftrekbaar. De fiscus plant controles als hij onregelmatigheden vaststelt in het aangegeven bedrag van die compenseerbare verliezen.

Advertentie
Advertentie