Artikel 195

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

(Vervolg van woensdag)

en de gewesten, in de aangelegenheden die tot hun bevoegd-heid behoren, wat betreft het opsporings- en vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie, de bindende richtlijnen van het strafrechtelijke beleid, de vertegenwoordiging in het College van Procureurs-Generaal en de kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan;

13° artikel 160 om een lid toe te voegen dat bepaalt dat geen wijziging kan worden aangebracht aan de nieuwe bevoegdheden en regels van de beraadslaging van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan bij een wet, aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid;

14° titel IV om een artikel in te voegen dat bepaalt dat voor de verkiezingen voor het Europese Parlement de wet voorziet in bijzondere modaliteiten teneinde de gewettigde belangen van de Nederlandstaligen en de Franstaligen in de vroegere provincie Brabant te vrijwaren, en dat de regels tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten slechts kunnen worden gewijzigd bij een wet, aangenomen met de in artikel 4 bepaalde meerderheid;

15° artikel 180 om te bepalen dat de vergaderingen die wetgevend optreden bij wege van een decreet of een in artikel 134 bedoelde regel, het Rekenhof opdrachten kunnen toevertrouwen, in voorkomend geval tegen betaling.’

(Slot)

Wel, niet duidelijk? Wat moet daaraan veranderd worden?

Ooit was de Belgische grondwet een helder werkstuk, een sluitende codex voor de rechten en plichten van de burger en de overheid, en voor de organisatie van de staat. Door de onophoudelijke veranderingen, vooral door naoorlogse politici en in het bijzonder katholieke, is onze constitutie gedegenereerd tot een onbegrijpelijke bundel nonsenstaal. Alsof iemand alle woorden uit de Van Dale in de lucht heeft gegooid en ze dan heeft uitgeschreven in de volgorde waarin ze op de grond zijn gevallen. Wat daar staat, is geen Nederlands, en in het Frans geen Frans, maar Chinees. Dus die grondwet is ongrondwettelijk, en moet worden aangevochten bij het Grondwettelijk Hof.

Sinds 1980 was er geen coalitie of ze vond het nodig twintig of meer artikels voor herziening vatbaar te verklaren. En het merendeel ervan nadien effectief naar de knoppen te helpen. Het loodgieterswerk van Jean-Luc Dehaene, door sommigen geprezen als blijk van staatsmanschap, mag model staan voor de ontaarding van ons belangrijkste wetboek tot een vodje papier. Alle bissen, ters en quaters zijn enkel voorboden van geknoei.

Frank Van Massenhove heeft gelijk, hij is nog te mild geweest: het niveau van onze overheid is ondermaats. En onze politici zijn vooruitgelopen op het pretpedagogische evangelie volgens Lieven Boeve: wie het ongeveer weet, mag ook overgaan.

Lees verder