netto

Belastingvoordeel voor woonlening complex maar voordelig

©iStock, Photo News

Bijna de helft van de Belgen vindt de fiscale regels voor woonleningen te complex. Nochtans kunt u met een optimale aangifte tot 1.500 euro per persoon per jaar aan belastingen besparen. Wat moet u weten?

Een eigen stek of vastgoed als investering. Wat ook uw opzet is, een lening om die aankoop te financieren kan een fiscaal voordeel opleveren. Hoe groot dat voordeel is, hangt af van een aantal factoren. En dat zorgt voor de nodige onduidelijkheid. Niet minder dan 46 procent van de Belgen vindt de fiscale regels voor een woonkrediet te complex. Amper 11 procent is van het tegendeel overtuigd. Dat er in ons land twee fiscale systemen voor woonleningen bestaan, is daar wellicht niet vreemd aan. Sinds 2005 kunnen leningen voor de aankoop van een gezinswoning genieten van de zogenaamde ‘aftrek enige eigen woning’, ook wel woonbonus genoemd. Leningen die niet aan de voorwaarden voldoen of oudere leningen, vallen terug op het systeem van langetermijn- of respectievelijk bouwsparen.

En daarboven komen aangekondigde wijzigingen. In het regeerakkoord staat te lezen dat de regering Di Rupo voornemens is het systeem aan te passen. ‘Als dit wordt uitgevoerd zal het fiscale voordeel niet langer af hangen van de het inkomen zoals dit nu het geval is, maar zal het bepaald worden aan de hand van een vast percentage’, zegt Bart Lombaerts van PwC Tax Consultants. Daardoor zullen mensen met een hoog inkomen hun fiscaal voordeel zien verminderen. Lagere inkomens zijn daarentegen door de hervorming beter af. ‘Echter op dit moment hebben we nog geen voorstellen tot wijziging in die zin gezien in enig wetsvoorstel. Sterker, in de laatste teksten van het wetsontwerp, blijft de woningfiscaliteit (tijdelijk?) buiten schot. Dus tot nu toe gelden nog steeds de huidige regels’, aldus Lombaerts.

‘Dit alles zal nog complexer worden als de gewesten vanaf 2014 de woonfiscaliteit moeten overnemen. Elk gewest zal vanaf dan zijn eigen beleid kunnen uitstippelen’, voegt fiscaal advocaat Michel Maus toe. ‘Omdat iedere koper of bouwer rekening houdt met de fiscaliteit, zal er snel duidelijkheid moeten komen over hoe het fiscale voordeel er vanaf 2014 zal uitzien.’

Uitzondering binnen EU

Heeft de Belg reden tot klagen? De complexiteit heeft voor een stuk te maken met het feit dat in ons land er een fiscaal voordeel is voor betaalde intresten, kapitaalaflossingen en premies voor een schuldsaldoverzekering. Binnen de Europese Unie is er enkel nog in Portugal een fiscaal voordeel voor intresten en kapitaalaflossingen betaald op een lening voor de gezinswoning. In de overige landen kunnen enkel de betaalde intresten, meestal binnen bepaalde grenzen, fiscaal in mindering worden gebracht.

De klagende Belg is verwend in vergelijking met tal van andere Europeanen, lijkt het. In de helft van de EU-lidstaten kunnen de betaalde intresten helemaal niet fiscaal afgetrokken worden. Het gaat ondermeer om Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk het Verenigd Koninkrijk. En in tal van landen waar nu wel nog intrestaftrek is wordt het voordeel de komende jaren afgebouwd. Zo moet in Ierland de aftrek van intresten tegen 2017 verdwenen zijn. In Spanje verdwijnt het voordeel voor aankopen vanaf 1 januari 2013. Portugal schrapt de aftrekbaarheid van kapitaal en intresten voor nieuwe leningen in 2012. ‘Het eeuwige probleem blijven de belastingtarieven en de effectieve belastingdruk’, nuanceert Maus. ‘De belastingtarieven in België zijn hoog. Door een woonlening kan de belastingdruk enigszins gemilderd worden.’

Hoe zien de fiscale regels er in België uit?

Woonbonus vanaf 2005

Radio2

Tijdens de ‘week van het geld’ bespreekt Nadine Bollen, chef Netto, elke dag op Radio2 samen met Inspecteur Decaluwé een geldtopic. Beluister hier de uitzending over vastgoed.

Het eenvoudigste systeem is dat voor hypothecaire leningen afgesloten na 1 januari 2005 voor de bouw of aankoop van een gezinswoning. In het regime van de woonbonus leveren de betaalde intresten, kapitaalaflossingen en de premies voor de schuldsaldoverzekering een fiscaal voordeel op. Om in aanmerking te komen moeten een aantal voorwaarden voldaan zijn. De twee belangrijkste eisen zijn dat u leent voor uw ‘enige’ en ‘eigen’ woning. Enige woning betekent dat u geen eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker bent van een andere woning in binnen- of buitenland. Met woningen waarvan u de mede-eigendom, blote eigendom of het vruchtgebruik erfde, wordt geen rekening gehouden. ‘Eigen woning’ houdt in dat u zelf in de woning woont. Beide voorwaarden (enige en eigen) worden getoetst op 31 december van het jaar waarin u leende. Enkel in specifieke scenario’s kunt u wel de woonbonus krijgen, ook al woont u er niet.

De voorwaarden voor de woonbonus worden voor iedere belastingplichtige apart beoordeeld. ‘Bent u gehuwd of woont u wettelijk samen en vult u samen met uw partner één belastingaangifte in, dan is het perfect mogelijk dat één partner recht heeft op de woonbonus en de andere niet’, zegt Philip Maertens van PwC Tax Consultants.

Niet alle betalingen van intresten, kapitaalaflossingen en premies voor een schuldsaldoverzekering leveren een fiscaal voordeel op. Voor de betalingen die u in 2012 doet, ligt het basisbedrag op 2.200 euro. Dat bedrag wordt de eerste tien jaar van uw lening met 730 euro verhoogd. Wie drie kinderen heeft op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de lening werd afgesloten, krijgt een extra verhoging van 70 euro. Dat brengt het maximale bedrag op 3.000 euro per belastingplichtige. Bent u gehuwd of woont u wettelijk samen en heeft u beiden recht op de aftrek, dan kunnen u en uw partner samen maximaal 6.000 euro inbrengen.

Wat levert de woonbonus op? Op basis van de huidige wetgeving hangt het voordeel af van de hoogte van uw inkomen en kan het oplopen tot 50 procent (plus gemeentebelastingen). Voor wie het maximumbedrag van 3.000 euro kan aangeven, levert de woonbonus een maximaal voordeel van 1.500 euro op. Als het regeerakkoord alsnog wordt uitgevoerd, zou u een belastingvermindering krijgen tegen een vast tarief van 45 procent. Daarbovenop komt nog een besparing aan gemeentebelastingen.

Oude fiscale regime voor 2005

Leningen van voor 2005 of herfinancieringen van die leningen kunnen genieten van het ‘oude’ fiscale regime. In dat systeem wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de betaalde intresten en anderzijds de kapitaalaflossingen en premies voor de schuldsaldoverzekering. De betaalde intresten kunnen recht geven op de gewone of de bijkomende intrestaftrek. Voor de kapitaalaflossingen en premies voor de schuldsaldoverzekering is er het systeem van bouw- of het langetermijnsparen.

De gewone intrestaftrek is er voor alle leningen (zelfs niet hypothecaire) aangegaan om vastgoed in België of het buitenland te kopen of te behouden. Enige voorwaarde is dat u eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder bent. Bezitters van de blote eigendom vallen uit de boot. Verder zijn er geen voorwaarden, wat betekent dat de intrestaftrek er ook is voor de lening voor een tweede verblijf of vastgoed dat u verhuurt. Met de gewone intrestaftrek worden de betaalde intresten afgetrokken van uw onroerende inkomsten. Dat zijn het kadastraal inkomen en huurinkomsten van al het vastgoed dat u bezit en dus niet enkel van het gefinancierde goed. Door de intrestaftrek kunnen uw onroerende inkomsten (gedeeltelijk) ontsnappen aan belastingen.

Betaalde u meer intresten op een hypothecaire lening dan u onroerende inkomsten hebt, dan kunt u – onder strikte voorwaarden - nog voordeel halen uit de bijkomende intrestaftrek. De belangrijkste voorwaarden zijn dat u leende voor de bouw of aankoop van een nieuwe woning of een grondige renovatie van een woning ouder dan 15 jaar en dat de woning nog steeds uw enige woning is. Hoeveel intresten kunnen genieten van het extra fiscaal voordeel hangt af van het jaar waarin u leende en het aantal kinderen dat u had op 1 januari na het afsluiten van de lening. Daarnaast is er een beperking in de tijd: het voordeel daalt met de jaren en dooft na 12 jaar helemaal uit. Hebt u recht op de bijkomende intrestaftrek, dan wordt het in aanmerking komende deel van de intrest in mindering worden gebracht van uw gezamenlijk belastbaar inkomen (wat uw beroepsinkomsten omvat). Dit levert u dan een voordeel op van maximaal 50 procent (te verhogen met gemeentebelastingen) op. In het regeerakkoord was voorzien dat de bijkomende intrestaftrek niet langer afhangt van uw inkomen, maar een vast percentage van 45 procent (exclusief gemeentebelastingen) wordt.

Mits een aantal voorwaarden kunnen ook de kapitaalaflossingen en betaalde premies voor de schuldsaldoverzekering een fiscaal voordeel opleveren. De verhoogde vermindering van het bouwsparen is er voor hypothecaire leningen aangegaan voor 2005 (of herfinancieringen van dergelijke leningen) voor uw enige woning. Het bedrag aan betalingen dat u fiscaal kan benutten is wel beperkt in functie van het bedrag van de lening en van uw inkomen. De maximale fiscale korf bedraagt voor betalingen in 2012 2.200 euro. Het fiscale voordeel hangt af van uw inkomen en levert maximaal een vermindering op van 50 procent van 2.200 euro (nog te verhogen met gemeentebelastingen). Als het regeerakkoord alsnog wordt doorgevoerd, zal de vermindering worden berekend tegen een vast percentage van 45 procent (exclusief gemeentebelastingen).

Kunt u geen aanspraak maken op het bouwsparen omdat het bijvoorbeeld niet uw enige woning was op het moment van het sluiten van de lening? Dan kunnen de kapitaalaflossingen en premies voor schuldsaldoverzekering genieten van het langetermijnsparen. Dat voordeel is er ook voor een lening voor een tweede verblijf, verhuurd vastgoed of een lening afgesloten na 2005 die niet voldoet aan de voorwaarden voor de woonbonus. Het voordeel wordt berekend tegen het zogenaamde verbeterd gemiddeld tarief, dat niet minder dan 30 en niet meer dan 40 procent kan bedragen. Dit voordeel levert dus maximaal 40 procent van de fiscale korf van 2.200 euro op (exclusief gemeentebelastingen). Mocht het regeerakkoord doorgevoerd worden, zal het voordeel worden berekend tegen een vast tarief van 30 procent.

Advertentie
Advertentie
Advertentie