Ode aan de ambitie

Onder jongeren heerst steeds vaker een gevoel van leegte en zelfgenoegzaamheid. Een anti-intellectueel klimaat en een gebrek aan grenzeloze dromen zijn het resultaat. Onze samenleving zal ambitieus zijn, of ze zal op termijn niet zijn. De opiniemaker roept dan ook polemisch op tot vitaliteit en zelfvertrouwen: als burger staan wij er niet al te vaak bij stil, maar globaal genomen leven wij in een van de meest welvarende regio’s van West-Europa, en bij uitbreiding de hele wereld.

De afgelopen eeuw is Vlaanderen er op heel wat maatschappelijke domeinen flink op vooruitgegaan. In een ijzingwekkend tempo transformeerde deze cultureel achtergestelde en sociaal onderontwikkelde regio zich tot een gewest dat bewoond wordt door geëmancipeerde en welvarende burgers. Wat een wereld van verschil heerst er immers niet tussen de stumpers die we kennen uit het magistrale boek ‘Pieter Daens’ van Louis Paul Boon en de fabrieksarbeiders van nu. De arbeiders die anno 2011 in fabrieken werken, trekken tijdens de zomermaanden massaal naar de Spaanse Costa en gaan in februari als het even kan ook nog naar Tirol op wintersport. De vrouwenemancipatie is in sociaal-cultureel opzicht volledig voltooid en ook op economisch vlak ligt in heel wat sectoren het glazen plafond aan diggelen, of vertoont het op zijn zachtst gezegd grote barsten. Op vlak van het onderwijs hebben de overheden in dit land de afgelopen decennia heel wat financiële drempels weggenomen om te voorzien in betaalbaar en toegankelijk onderwijs voor elk kind. Computers en internet bevinden zich binnen ieders handbereik. Zowel in de thuisomgeving als in bibliotheken en scholen.

Kansen voor het grijpen

De hedendaagse westerse maatschappij biedt ons jongeren dan ook een rijkdom aan mogelijkheden die vorige generaties voor ondenkbaar hielden. Dankzij het gedemocratiseerde onderwijs en de ontwikkeling van nieuwe informatietechnologie hebben adolescenten vandaag toegang tot massale hoeveelheden informatie en kennis. Nooit was er in deze regio zo’n omvangrijk scala aan consumptiemogelijkheden. Nooit lagen kansen zo voor het grijpen. Nimmer beschikten jongeren over zoveel materiële welstand. Nochtans heerste er nooit onder diezelfde jongeren zoveel lusteloosheid en leegte. Mijns inziens voelen heel wat adolescenten zich diep vanbinnen verweesd. Daar kunnen hun duizend vrienden op sociaalnetwerksites als Twitter en Facebook heus niets aan veranderen. Een Nederlandse journalist proclameerde aan het begin van vorige eeuw volgende interessante bedenking: ‘Zeg mij hoe ge uw avond slijt en ik zal u zeggen wie gij zijt en welke toekomst u aangrijnst of tegenlacht. Avonden zijn toetsstenen.’ Mocht Charles Boissevain nog in leven zijn en de maatschappelijke toestand vandaag aanschouwen, dan was hij hoogstwaarschijnlijk de grootste pessimist ter wereld. Weinig kan jongelui immers nog beklijven. Compleet lusteloos hangen grote groepen jongeren voor het televisietoestel. Het bekijken van realitysoaps rond figuren als Astrid Bryan en Paris Hilton wordt zowaar het hoogtepunt van extase, te midden van het gebrek aan ambitie en de alomtegenwoordige lamlendigheid. Er rijst een groot maatschappelijk probleem wanneer jongeren liever op de hoogte blijven van de levenswandel van het fotomodel Astrid Bryan dan dat ze geïnformeerd zijn over de heersende economische crisis. Niet enkel het fotomodel in kwestie leeft dan als ‘Astrid in Wonderland’, maar zowat de gehele jeugd zweeft blijkbaar op roze wolkjes. Heel wat politieke gespreksavonden aan universiteiten trekken amper geïnteresseerden. Waarom zou men zich nog bezighouden met economische en politieke hete hangijzers? Uitgaan in discotheken wordt door het leeuwendeel van de jongeren als veel interessanter gepercipieerd. Continu op stap kunnen gaan met de mooie wagen van papa die zakenman is, daar maak je pas indruk mee. Après nous, le déluge! Tenslotte is het toch in de mode om enkel in het ‘nu’ te leven, nietwaar? Waar zijn toch al die ambitieuze jongeren die een concreet idee hebben van waar ze naartoe willen met hun leven? Waar zijn al die jongeren die dromen koesteren en die nog bereid zijn intens aan hun weg omhoog te timmeren? Waar in dit land zit toch al die ondernemende jeugd die zin heeft zich diepgaand te ontplooien? Ferm zoeken is nodig, want dat soort mensen ligt dezer dagen dun gezaaid. Het lijdt geen twijfel dat iedere zichzelf respecterende democratie tracht schoolopleidingen open te stellen voor zo veel mogelijk burgers, en liefst voor iedereen. Op financieel vlak is die democratiseringsgolf in België dan ook compleet voltooid. Een beursstudent betaalt in dit land slechts 60 tot 80 euro voor een universitaire opleiding. Het gebruikelijke inschrijvingsgeld ligt trouwens, met ongeveer 500 euro, ook nog steeds zeer laag wanneer je het vergelijkt met andere landen.

Steil bergaf

De democratisering van het hoger onderwijs slaat echter door in een andere, meer perfide richting. Ik ken heel wat jongeren die afstudeerden met een diploma aan een faculteit politieke en sociale wetenschappen en niet eens in staat zijn te vertellen welke partijen deel uitmaken van de Vlaamse regering. Hoe kan het zijn dat ik jongeren ken met een diploma economie die niet eens de term ‘loonkostenhandicap’ kunnen verklaren? Hoe is het mogelijk dat je vandaag een diploma hoger of universitair onderwijs in de wacht kunt slepen zonder dat je tijdens je studiejaren ook maar één boek uit een bibliotheek volledig hebt moeten lezen? Aan het begin van dit academiejaar bleek uit de polemiek aangaande dit thema dat steeds meer professoren van mening zijn dat het onderwijsniveau in dit land steil bergaf rolt. Voor mij is dan ook één zaak zonneklaar: wanneer het verlagen van de gestelde eisen en standaarden een middel worden om jongeren koste wat het kost aan een diploma te helpen, dan heeft dat niets meer te maken met democratisch onderwijs. Het stellen van lagere verwachtingen en dito eisen biedt heus geen fatsoenlijke oplossing om een knelpuntberoep als dat van bijvoorbeeld ingenieur weg te werken. Wanneer het niveau van het onderwijs zichzelf aanpast aan de dalende inspanningsbereidheid van studenten komen we bijgevolg als vanzelf in een zeer pijnlijke Catch-22 terecht. Het resultaat kan na verloop van tijd niets anders zijn dan jonge burgers die de schoolbanken verlaten nadat ze jarenlang blootgesteld werden aan ‘niks-kunde’. Zij zullen dan ook zonder zingeving en ambitie ronddolen in de wereld. Ledigheid is dus meer dan ooit des duivels oorkussen.

Hoge intellectuele eisen

Is mijn bovenstaande profetie te zwartgallig? Mogelijk. Het hoeft trouwens ook helemaal niet zover te komen. Belangrijk is dat het onderwijs zichzelf opnieuw leert te waarderen. Dat houdt in dat het onderwijsniveau allerminst verder mag dalen. Bij de opening van het academisch jaar riep een Vlaamse rector op om meer jongeren uit het beroepsonderwijs te laten doorstromen naar het universitair onderwijs. Op het eerste gehoor een nobele uitspraak. Al hoop ik uit de grond van mijn hart dat de rector in kwestie doelde op financiële laagdrempeligheid en niet academische laagdrempeligheid. Enkel door hoge intellectuele eisen te (blijven) stellen, kunnen alle jongeren gestimuleerd worden om zich ten volle in te zetten. Het behalen van een diploma moet weer gezien worden als het resultaat van een grote intellectuele inspanning. Het wordt dan ook de hoogste tijd om meer in te zetten op innovatie. In een wereld die globaliseert, kan een regio als Vlaanderen zich enkel staande houden wanneer ze een generatie jongeren klaarstoomt die op een creatieve en verfrissende manier aan de slag kan gaan in onze samenleving. Willen wij het hoofd bieden aan de vergrijzing, willen wij de economische recessie ombuigen in duurzame economisch groei, willen wij een sociale zekerheid behouden, dan zal er meer dan ooit nood zijn aan een inspirerende aanpak die gedeeltelijk afstand neemt van de geijkte recepten.

Koude douche

Ons onderwijs zal mijns inziens dan ook moeten focussen op twee zaken. Aan de ene kant moet ‘droge’ theoretische stof opnieuw op kwalitatief hoogstaande wijze gedoceerd worden. Theorie als verhaal en vertelling. Aan de andere kant moeten jongeren in kleine(re) groepjes vervolgens zelf op een pragmatische en creatieve manier aan de slag kunnen gaan met de tools die hen via de theorie worden aangereikt. Op die manier kunnen we innovatie stimuleren. De zeer gemotiveerde studenten worden naar mijn mening door het huidige onderwijssysteem immers niet meer voldoende geprikkeld om zich ten volle in te zetten. Dat is eenvoudig te verklaren aan de hand van de wet van de remmende voorsprong. Waarom zouden puike studenten zich uit de naad werken als veel examens niet meer zijn dan het herhalen van uit het hoofd geleerde definities? Ik herinner mij een schriftelijk universitair examen waarbij de docente in kwestie uitdrukkelijk vroeg hetzelfde voorbeeld te geven als in de les. Waarom zou een jong individu op die manier nog überhaupt zelf creatief tot eigen inzichten en vindingen willen komen? Afstompender kan onderwijs niet zijn. Een diversiteit aan nieuwe ideeën wordt op die wijze gruwelijk verstikt. Ondertussen blijven we maar vrolijk onderwijzen over de underclass en de upper crust. Terwijl ik mij dan dromerig afvraag: wanneer hebben we eens aandacht voor de zogenaamde creative class? Idealiter verlaten jongeren in mijn visie dus de schoolbanken met een diploma nadat ze een sterke, innoverende en prikkelende vorming voorgeschoteld kregen. Gemotiveerd, met de blik naar buiten en klaar om de wereld verder gestalte te geven. Het lijkt heel mooi in mijn gedachte. Toch krijgen in de realiteit de wat naïeve toetreders tot de arbeidsmarkt al snel een koude douche over zich heen. Ik lees dat een alleenstaande en pas afgestudeerde die gaat werken de eerste jaren haast 60 procent van zijn inkomsten - rechtstreeks en onrechtstreeks - afgeeft aan de staat. Op zijn minst gezegd vind ik dat buitengewoon demotiverend. België zit ieder jaar opnieuw bij de wereldtop wanneer het gaat om de taxatie van zijn landgenoten. Het internationaal adviesbedrijf PwC stelt niet toevallig dat de Tax Freedom Day in de toekomst nog maar eens later valt. Er is in dit land dan ook dringend nood aan tal van belastingverlagingen.

Belastingdruk

Eveneens zullen de overheden stukken performanter moeten werken. Iedere poging om over dit onderwerp een maatschappelijk debat aan te knopen, wordt echter stante pede in de kiem gesmoord. Een persoon die oproept tot lagere belastingen is vandaag de dag al snel een über-egoïst die de sociale zekerheid naar de verdoemenis wil. Kwatongen zullen over mij zeggen dat ik asociaal ben en de solidariteit met minder gefortuneerden in de samenleving volledig op de helling zet. ‘O Freunde, nicht diese Töne!’, laten we vooral fair blijven. Er rijst stilaan een gigantisch probleem met de belastingdruk in dit land. Daar is iedereen het diep van binnen volgens mij wel over eens. Het is dan ook overbodig alle argumenten die pleiten voor lagere (personen)belastingen hier nog maar eens uit de doeken te doen. Wel wil ik de politieke bestuurders confronteren met een probleem waar ze, mijns inziens, geen rekening mee houden. Iedereen heeft de mond vol van de grote stroom aan asielzoekers die richting ons land trekt. Niemand praat over de mensen die mogelijk ons land in de toekomst zullen verlaten. Burgers zijn doorgaans bereid om belastingen te betalen. Nagenoeg iedereen beseft dat een democratie nood heeft aan werkingsmiddelen om instituties als de politie, het gerecht en de sociale zekerheid te laten functioneren. Op een bepaald ogenblik overschrijdt men echter een kritische grens. Dat is het moment waarop de man in de straat vindt dat hij niet genoeg terugkrijgt voor de door hem betaalde belastingen en dat hij niet langer bereid is het sociaal systeem te subsidiëren. Naar mijn aanvoelen is die demarcatielijn stilaan overschreden. Op Zweden na valt de Tax Freedom Day in geen enkel land op een latere datum dan in België. Een weinig opbeurende mededeling. Door de steeds toenemende belastingdruk gaan burgers kritischer analyseren en berekenen wat ze in ruil terugkrijgen voor hun afdracht. Door lage pensioenen, door een onderwijsniveau dat daalt en de werkloosheidsuitkeringen die niet beperkt zijn in de tijd, neemt het gevoel van solidariteit onder burgers af.

Bureaucratische rompslomp

In haar boek ‘Atlas Shrugged’ schreef Ayn Rand over hoe de meest ijverige ondernemers, werknemers, kunstenaars en allerhande uitvinders tegengewerkt worden door de overheid. Hoe meer de personages in het boek hun best doen om vooruit te komen, hoe meer ze door de overheid tegengewerkt worden. Vertaald naar vandaag zien we gelijkaardige taferelen in onze sociale welvaartsstaat. Een maatschappij die schreeuwt om nieuwe succesvolle ondernemers beloont starters met een omvangrijke bureaucratische rompslomp. Veel van die starters zijn trouwens nog te vaak weinig innoverend in hun werk en oriënteren zich op een zeer lokale markt. Een steun in de rug zou dus meer dan welkom zijn. Deze samenleving die prestatie behoort te belonen, bedankt werknemers die door hun hard labeur opslag krijgen met een hogere belastingschaal. De overheid laat indirect aan bedrijfsleiders verstaan dat zij die niet tevreden zijn met het huidige ondernemersklimaat maar moeten delokaliseren… Tja, de kruik gaat zolang te water tot ze barst natuurlijk. Wanneer zullen onze bewindvoerders tot bezinning komen? Als individu worden we steeds meer ‘ondernemer’ van de eigen arbeid. Nieuwe technologie maakt teleworking en telecommuting mogelijk. Politici moeten dringend beseffen dat niet enkel bedrijven, maar ook talentvolle, ambitieuze werkkrachten hun arbeid op grote schaal kunnen delokaliseren naar het buitenland.

Naar andere oorden

Onze overheden staren zich continu blind op de herverdeling van welvaart. Een nobele gedachte. Er is blijkbaar wel geen tijd over om na te denken over het belonen van prestaties. Vooral hogeropgeleiden zijn in staat zich uit te drukken in verschillende talen. Zij kunnen moeiteloos in zowat de gehele wereld functioneren in diverse werkomgevingen. Met de Big Apple op amper acht uur vliegen zou ik als eerste minister toch maar eens nadenken alvorens te opteren voor makkelijke oplossingen. Het verhogen van de belastingdruk (voornamelijk ten koste van de middenklasse) is dodelijk. Wanneer belasten de mantra blijft, moet niemand opschrikken wanneer we op een dag wakker worden en merken dat het donker blijft. Een gigantische hoeveelheid waardevol kapitaal in de vorm van talent en kennis kan zeer snel wegvloeien naar andere oorden. Ons land, en bij uitbreiding Europa, moet dringend nieuwe incentives bieden aan ambitieuze aspiranten. De overheid moet faciliteren en positieve randvoorwaarden scheppen voor ondernemende burgers. De term ‘ondernemen’ vat ik hier trouwens op in de ruimste betekenis van het woord. De ondernemer is iemand die zelf iets tot een goed einde wil brengen. De ondernemer gelooft in zijn eigen kracht en kunde. De ondernemer zet dingen neer waar hij fier op kan zijn. De ondernemer is zoals de mythologische figuur Atlas: hij torst het gewicht van de wereld op zijn schouders en houdt de aarde omhoog.

Uitmuntendheid

Laten we dus met zijn allen eindelijk eens in alle domeinen van de samenleving die afschuwelijke middelmatigheid achterwege laten. Laten we streven naar uitmuntendheid. Het wordt tijd om excellent gedrag te belonen. Of op zijn minst niet meer te bestraffen. Ik hoop tevens dat we in dit land eindelijk leren inzien dat ‘arrogantie’ en ‘ambitie’ geen synoniemen zijn. Doordat de toekomst mij niet afschrikt, heb ik er uiteindelijk nog steeds vertrouwen in. Ik geloof dat we deze cultuur van lage verwachtingen nog kunnen ombuigen naar een cultuur van creativiteit. Ik timmer alvast verder aan de weg omhoog. Waar wacht u eigenlijk nog op?

Gesponsorde inhoud

Partner content