netto

Wat als een zelfstandige ziek wordt?

©ANP XTRA

Het sociale vangnet voor zelfstandigen is verbeterd, dankzij een snellere ziekte-uitkering, langere moederschapsrust en een uitbreiding van de faillissementsverzekering.

Ziekte-uitkering al na twee weken

Kunt u niet langer werken door ziekte of een ongeval? Sinds begin 2018 krijgen zelfstandigen al na twee weken een uitkering. Tot vorig jaar moesten ze een maand lang met eigen centen rondkomen. Er was pas recht op een ziekte-uitkering van het ziekenfonds na een maand, de zogenaamde carenzperiode.

Zelfstandigengids 2018

Alle maatregelen die het ondernemen makkelijker maken.

De Zelfstandigengids is op 16/6 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Volgens prognoses van de regering zou de kortere wachttermijn ruim 17.000 zelfstandigen ten goede moeten komen. In ruim vier op de vijf gevallen zullen zelfstandigen die langer dan één maand arbeidsongeschikt zijn hun ziekte-uitkering twee weken vroeger ontvangen. Het overige vijfde, dat tussen twee weken en één maand arbeidsongeschikt is, zal ook op een uitkering kunnen rekenen.

Het bedrag van de uitkering door het ziekenfonds hangt af van uw gezinssituatie: 

  • Voor een alleenstaande: 46,96 euro per dag
  • Voor een samenwonende: 35,76 euro per dag
  • Met gezinslast: 58,68 euro per dag

Vier extra weken moederschapsverlof

De moederschapsrust van zelfstandigen werd in 2017 met vier weken uitgebreid, tot een maximum van twaalf weken. Het moederschapsverlof omvat drie verplicht op te nemen weken en negen facultatieve weken (tien weken voor meerlingen) die naar keuze kunnen worden opgenomen. Tijdens het verplichte deel moet u alle activiteiten stopzetten: één week rust voor de voorziene bevallingsdatum en twee weken rust na de bevalling. Het facultatieve deel kunt u voor of na de bevalling opnemen.

Die weken hoeven niet langer voltijds te worden opgenomen, het kan ook (deels) halftijds. Het volledige facultatieve verlof kan worden opgenomen over een periode van 38 weken na de bevallingsdatum.

De uitkering bedraagt 475,41 euro per week voltijdse moederschapsrust. Wie halftijds gaat werken, krijgt een uitkering van 237,71 euro.

Bovendien zijn er nog andere voordelen voor zelfstandige moeders: in het kwartaal dat volgt op de bevalling moeten ze geen sociale bijdragen betalen en krijgen ze automatisch 105 gratis dienstencheques voor huishoudhulp.

Ook uitkering voor zelfstandigen die stoppen om economische redenen

Het overbruggingsrecht is een uitkering na een faillissement, collectieve schuldenregeling of een noodgedwongen stopzetting na bijvoorbeeld brand, vernielingen, een natuurramp of bij een beroepsallergie waardoor u niet langer kunt werken. Het overbruggingsrecht is een uitbreiding van de vroegere faillissementsverzekering. Daardoor kunnen sinds begin vorig jaar ook zelfstandigen die door economische moeilijkheden worden gedwongen om te stoppen, een beroep doen op het overbruggingsrecht. Om te beoordelen of u uw zaak moet stopzetten om ‘economische redenen’ moet u in financiële moeilijkheden verkeren op het ogenblik van de stopzetting.

U heeft automatisch recht op de verzekering via uw socialeverzekeringsfonds. De bescherming is dubbel:

  1. U behoudt uw rechten op kinderbijslag, geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximaal 4 kwartalen zonder dat u sociale bijdragen moet betalen.
  2. Een maandelijkse uitkering gedurende maximaal 12 maanden. Die is gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen en bedraagt voor een ondernemer met gezinslast 1.525,60 euro per maand, zonder gezinslast is dat 1.220,86 euro.

Het is mogelijk om tijdens uw loopbaan meerdere keren een beroep te doen op het overbruggingsrecht, voor zover de totale duur niet langer is dan 12 maanden.

Aan het overbruggingsrecht zijn enkele voorwaarden gekoppeld. Zo mag u geen beroepsactiviteiten meer uitoefenen en geen vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, uitkering wegens ziekte, pensioen...) genieten. Een andere vereiste is dat u in de 16 kwartalen die de stopzetting voorafgaan, de bijdragen minstens vier keer hebt betaald.

Advertentie
Advertentie