Ziekteverzekering groter dan federale overheid

De ziekteverzekering in België gaf in 2005 voor het eerst meer geld uit dan de hele federale overheid in ons land. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv).

(tijd) In de jongste ramingen van de begroting van de federale overheid voor 2006 staan primaire uitgaven ingeschreven voor 31,4 miljard euro. Daarin zitten alle uitgaven van alle federale overheidsdiensten, zonder de kosten van de rentelast op de staatsschuld. In het bedrag zit echter ook 8,8 miljard euro alternatieve financiering, belastinginkomsten die rechtstreeks aan de sociale zekerheid worden toegewezen. Trek je dat bedrag af, dan kom je uit op 22,6 miljard euro echte federale overheidsuitgaven.

Dat bedrag ligt lager dan de uitgaven die in het jaarverslag van het Riziv staan ingeschreven in de globale begroting van de verzekering Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen voor 2005. Het totale bedrag, voor de algemene regeling en de zelfstandigen samen, is daar 24,4 miljard euro. Neem je enkel de prestaties en de financiering van de ziekenhuizen - de rest zijn hoofdzakelijk administratieve kosten - dan kom je op 22,7 miljard euro, of bijna honderd miljoen meer dan de federale uitgaven vandaag.

De vaststelling verrast niet echt. Sinds de staatshervormingen droeg de federale overheid veel middelen over aan de gewesten en kent ze van alle bestuursniveaus het traagste groeiritme inzake uitgaven (0 à 2% reëel gemiddeld). De uitgaven van de ziekteverzekering groeiden daarentegen explosief. In het regeerakkoord van 2003 werd zelfs een reëel groeiritme van 4,5 procent ingeschreven, een niveau dat in de realiteit nog een paar keer werd overschreden. In nominale termen werd de jongste jaren een groeipad tussen 6 à 10 procent aangehouden. RF

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud