Coronasteun

Ik ben ondernemer of zelfstandige: op welke coronasteun kan ik aanspraak maken?

Of u nu zelfstandige of ondernemer bent, het is niet gemakkelijk om uw weg te vinden in het ruime aanbod van steunmaatregelen die naar aanleiding van de coronacrisis in het leven zijn geroepen. Om u te helpen heeft De Tijd de mogelijkheden op een rij gezet. Zodra zaken veranderen, wordt de informatie aangepast.

Door Dirk Selleslagh & Nadine Bollen8 December 2020

Verfijn uw keuze

federaal

Sociaal - Tijdelijke werkloosheid

Kan ik mijn personeel volledig of gedeeltelijk in tijdelijke werkloosheid zetten?

Door: RVA

1. Uw onderneming is zwaar getroffen door de coronacrisis. In dat geval kunt u een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – soepele procedure.
2. Uw onderneming is matig getroffen door de coronacrisis. In dat geval kunt u een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – gewone procedure.
3. Uw onderneming beantwoordt niet aan de voorwaarden van overmacht, maar kan toch niet alle werknemers inzetten. In dat geval kunt u een beroep doen op tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Bekijk de maatregel

Tot 30 juni 2021

Voornaamste voorwaarde

In situatie 1: als uw bedrijf in het tweede kwartaal minstens 20 procent meer tijdelijke werkloosheidsdagen optekende om economische redenen of overmacht, of als uw onderneming deel uitmaakt van een zwaar getroffen sector.
In situatie 2: als een werknemer in quarantaine moet of voor zijn kinderen moet zorgen als gevolg van een quarantainemaatregel (school, kinderopvang…) of als een ander onverwacht feit de uitvoering van het arbeidscontract onmogelijk maakt.
In situatie 3: voor arbeiders zijn er geen voorwaarden. Voor bedienden moet u als werkgever kunnen aantonen dat uw omzet minstens met 10 procent gedaald is in het kwartaal dat aan de aanvraag voorafgaat.+

Lees meer

federaal

Sociaal - Uitstel RSZ

Kan ik uitstel van betaling krijgen voor mijn RSZ-bijdragen?

Door: RSZ

Ja, in drie gevallen:
1. Automatisch uitstel als u verplicht moest sluiten en/of uw onderneming onder de horeca of de amusements- of cultuursector valt.
2. Uitstel op grond van verklaring als uw onderneming gesloten is omdat u de gezondheidsmaatregelen niet kunt garanderen of omdat u niet verder kunt werken wegens problemen bij leveranciers of klanten.
3. Uitstel op grond van verklaring als de activiteit van uw onderneming met minstens 65 procent is gedaald.

Bekijk de maatregel

RSZ

Voor de bedragen die tot 15 december verschuldigd zijn.

Voornaamste voorwaarde

Voor het automatische uitstel bekijkt u of uw bedrijfsactiviteiten op de lijst staan van de sectoren die in aanmerking komen.+

Lees meer

federaal

Sociaal - Betaling RSZ

Kan ik met de RSZ een afbetalingsplan bespreken?

Door: RSZ

Ja, als u moeilijkheden ondervindt om als gevolg van de crisis uw sociale bijdragen te betalen, dan kunt u bij de RSZ een minnelijk afbetalingsplan aanvragen. Er kan uitstel van betaling onderhandeld worden voor de bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal. Zo’n plan voorziet in de betaling van maandelijkse schijven. Op 19 november werd een wetsontwerp goedgekeurd dat de maatregel uitbreidt naar het derde en het vierde kwartaal.

Bekijk de maatregel

RSZ

Geldt voor de vier kwartalen van 2020.

Voornaamste voorwaarde

Moet van geval tot geval worden onderhandeld op grond van bewijzen dat uw onderneming getroffen is.

Lees meer

federaal

Fiscaal - Solvabiliteit

Kan ik de solvabiliteit van mijn onderneming verbeteren? Of mijn verliezen over 2020 aftrekken van de winst van het vorige jaar?

Door: FOD Financiën

Ja. Het is voor ondernemingen mogelijk hun potentiële verliezen van 2020 te verrekenen met hun winst van het vorige jaar. Het gaat hier om een tijdelijke vrijstelling van de vennootschapsbelasting. De vrijstelling leidt ertoe dat de vennootschap minder vennootschapsbelasting betaalt of dat een deel van de vorig jaar al betaalde voorafbetalingen wordt teruggestort. Deze maatregel leidt tot een verschuiving van verliezen. Anders gezegd, de verliezen 2020 die worden aangewend op de winsten 2019 kunnen niet meer aangewend worden op toekomstige winsten.

Bekijk de maatregel

De maatregel is verbonden aan het belastbaar tijdperk dat afsluit tussen 13 maart 2019 en 31 december 2020.

Voornaamste voorwaarde

Er mag maximaal 20 miljoen euro verrekend worden. Ondernemingen die via belastingparadijzen werken, komen niet in aanmerking.+

Lees meer

federaal

Sociaal - Werkuren

Mag ik de werkuren binnen mijn bedrijf inperken?

Door: Sociale Zekerheid

Ja, er is een mechanisme voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering. U kunt voor maximaal een jaar een collectieve coronawerkduurvermindering invoeren. Dat kan gaan om een vermindering met een kwart of een vijfde van de werkuren of door het organiseren van een vierdagenweek.

Bekijk de maatregel

Maximaal een jaar.

Voornaamste voorwaarde

Erkend zijn als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. De collectieve arbeidsovereenkomst of het werkreglement moet aan de nieuwe situatie aangepast zijn.+

Lees meer

federaal

Fiscaal - Taxshelter kmo

Kan ik een fiscale stimulus genieten bij de aankoop van kmo-aandelen?

Door: FOD Financiën

Ja. De tax shelter Covid 19 liep af op 31 december 2020, maar de regering besliste op 12 februari om de taks shelter Covid 19 te heractiveren. De steunmaatregel geldt nu tot 31 augustus en is gericht op vennootschappen waarvan de omzet met minstens 30 procent daalde in de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020. Personen die in deze vennootschappen investeren kunnen tot een maximum bedrag van 100.000 euro een belastingvermindering van 20 procent krijgen.

Bekijk de maatregel

Tot 31 augustus 2021.

Voornaamste voorwaarde

Het moet gaan om een kleine onderneming (niet meer dan 50 werknemers, een omzet van maximum 9 miljoen euro en een balanstotaal van maximum 4,5 miljoen euro.+

Lees meer

federaal

Fiscaal - Aftrek

Kan ik mijn investeringen voor een groter percentage fiscaal inbrengen?

Door: FOD Financiën

De investeringsaftrek werd algemeen opgetrokken naar 25 procent. Voordien bedroeg die aftrek 8 procent. Voor investeringen in digitale activa was dat 13,5 procent en voor investeringen in de beveiliging van beroepslokalen 20,5 procent.

Bekijk de maatregel

Voor investeringen die worden gedaan tussen 12 maart en 31 december 2020.

Voornaamste voorwaarde

Voorbehouden voor kleine ondernemingen, zelfstandigen en vrije beroepen.

Lees meer

federaal

Fiscaal - Betaling

Kan ik de betaling van mijn bedrijfsbelasting uitstellen?

Door: FOD Financiën

Ondernemingen hebben net als fysieke personen automatisch recht op een uitstel van twee maanden zonder verwijlintresten te moeten betalen. Ondernemingen die kunnen bewijzen dat ze door de coronacrisis getroffen zijn, kunnen ook een afbetalingsplan met de fiscus afspreken, eveneens zonder dat ze verwijlintresten moeten betalen.

Bekijk de maatregel

Voor de betaling van belastingen vanaf 12 maart 2020.

Voornaamste voorwaarde

Om een afbetalingsplan aan te vragen moet u bewijzen dat uw onderneming door de crisis getroffen is.

Lees meer

federaal

Banklening - Terugbetaling

Kan ik de terugbetaling van een bankkrediet uitstellen?

Door: Febelfin

De regeling waarmee u uitstel van betaling voor bankleningen kunt krijgen is in december verlengd. Aanvankelijk kon dat tot het einde van 2020 maar de banksector heeft de aanvraagperiode uitgebreid tot eind maart 2021. Het betalingsuitstel, toegekend en lopende in 2020 en het nieuwe betalingsuitstel in 2021, mogen in totaal maximaal 9 maanden bedragen. Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

Bekijk de maatregel

Tot 20 juni 2021.

Voornaamste voorwaarde

De onderneming moet als gevolg van de coronacrisis omzetverlies lijden of ze moet een beroep doen op tijdelijke werkloosheid of gesloten zijn. Ze moet ook aan al haar verplichtingen tegenover de banken hebben voldaan in de loop van de twaalf maanden die aan 31 januari 2020 voorafgaan.+

Lees meer

federaal

Fiscaal - Btw horeca

Heb ik als ondernemer in de horeca recht op een verlaagd btw-tarief?

Door: FOD Financiën

Voor de horeca werd het btw-tarief gedeeltelijk verlaagd. Niet-alcoholische dranken worden tegen 6 procent btw gerekend, ook als ze niet in combinatie met een maaltijd worden verkocht. Voor alcoholische dranken blijft de btw wel op 21 procent.

Bekijk de maatregel

Tot 30 juni 2021.

Voornaamste voorwaarde

Maatregel geldt alleen voor de horeca, inclusief catering.

Lees meer

brussel

Werkingsmiddelen - Horeca

Kan ik als horecabedrijf of leverancier aan de horeca een lening krijgen?

Door: Finance Invest.Brussels

Bij Finance Invest.Brussels, de publieke holding van het gewest, kunt u terecht voor een lening tegen verlaagd tarief voor een periode van vijf jaar.

Bekijk de maatregel

-

Voornaamste voorwaarde

Geen financiële problemen gehad hebben tot eind december 2019 en al een beroep gedaan hebben op andere steunmaatregelen.

brussel

Werkingsmiddelen - Micro-onderneming

Ik heb een micro-onderneming. Kan ik voor mijn geldbehoeften een lening aangaan?

Door: Brusoc

U kunt een kaskrediet krijgen van Brusoc voor een maximumbedrag van 15.000 euro tegen een rente van 1,75 procent.

Bekijk de maatregel

Niet vastgelegd.

Voornaamste voorwaarde

Nadeel ondervinden van de crisis en behoefte hebben aan verse middelen.

brussel

Werkingsmiddelen - Cultuur

Ik heb een onderneming in de culturele sector. Waar kan ik hulp vinden als ik kasproblemen heb?

Door: St’Art

U kunt een noodlening vragen bij het gespecialiseerde fonds St’Art. U kunt bedragen lenen van 20.000 tot 100.000 euro tegen een rente van 2 procent voor een periode van zes maanden. De lening kan eenmalig worden hernieuwd.

Bekijk de maatregel

Tot 31 maart 2021.

Voornaamste voorwaarde

U moet actief zijn in de artistieke of culturele sector als producent, promotor, verdeler of commerciële tussenpersoon.

brussel

Banklening - Garantie

Kan ik van het Brussels Gewest een overheidsgarantie krijgen voor bankleningen?

Door: Brussels Waarborgfonds

Het Brussels Waarborgfonds heeft een enveloppe van 20 miljoen euro ter beschikking om waarborgen te verlenen aan ondernemingen voor hun bankleningen. De modaliteiten van die steun moeten nog worden vastgelegd.

Bekijk de maatregel

Nader te bepalen.

Voornaamste voorwaarde

Nader te bepalen.

vlaanderen

Werkingsmiddelen - Geen inkomsten

Wat als ik verplicht moet sluiten?

Door: Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio)

Alle handelszaken die verplicht gesloten zijn, kunnen sinds 16 november automatisch een beroep doen op het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme. Dat betekent dat ze geen omzetverlies moeten aantonen voor de periode waarin ze verplicht gesloten zijn.
Het steunbedrag is 10 procent van de omzet exclusief btw die de onderneming had in dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5 procent steun. Voor starters wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet vermeld in het financieel plan.
Niet enkel wie verplicht gesloten is, ondervindt gevolgen van de coronamaatregelen. Ook andere ondernemers kunnen een premie aanvragen als ze een omzetverlies van 60 procent hebben geleden.
Voor kleine ondernemingen is er een minimumbedrag van 1.000 euro steun, voor ondernemingen met 50 werknemers of meer is er een extra maximumplafond van 60.000 euro.

Bekijk de maatregel

Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme moet online worden aangevraagd bij Vlaio, voor twee afzonderlijke periodes: van 1 oktober tot 15 november en van 16 november tot 31 december. De aanvraag voor de eerste periode moet uiterlijk 31 december om 15 uur ingediend zijn. De aanvraag voor de tweede periode kan worden ingediend vanaf 4 januari 2021.

Voornaamste voorwaarde

Verplichte sluiting of omzetdaling met 60 procent.

Lees meer

vlaanderen

Werkingsmiddelen - Omzetverlies

Wat als ik fel omzetverlies lijd doordat andere bedrijven dicht zijn?

Door: Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen Vlaio

Niet enkel wie verplicht gesloten is, ondervindt gevolgen van de coronamaatregelen. Ook andere ondernemers kunnen een beroep doen op het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme en een premie aanvragen als ze een omzetverlies van 60 procent hebben geleden.
Het steunbedrag is 10 procent van de omzet exclusief btw die de onderneming had in dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5 procent steun. Voor starters wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet vermeld in het financieel plan.
Voor kleine ondernemingen is er een minimumbedrag van 1.000 euro steun, voor ondernemingen met 50 werknemers of meer is er een extra maximumplafond van 60.000 euro.

Bekijk de maatregel

Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme moet online worden aangevraagd bij Vlaio, voor twee afzonderlijke periodes: van 1 oktober tot 15 november en van 16 november tot 31 december. De aanvraag voor de eerste periode moet uiterlijk 31 december om 15 uur ingediend zijn. De aanvraag voor de tweede periode kan worden ingediend vanaf 4 januari 2021.

Voornaamste voorwaarde

Omzetdaling met 60 procent.

Lees meer

vlaanderen

Huur - Betaling

Wat als ik de huur van mijn pand niet meer kan betalen?

Door: Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen Vlaio

Bedrijven die door corona verplicht hun deuren moesten sluiten en bedrijven uit de evenementensector kunnen bij de Vlaamse overheid een handelshuurlening afsluiten omdat ze in die periode wel hun vaste kosten, zoals de huur, moeten blijven betalen.
De handelshuurlening kon oorspronkelijk tot 1 december 2020 aangevraagd worden, maar omdat de crisis aanhoudt, is de indieningstermijn verlengd tot 1 maart 2021. Het aantal maanden huur waarvoor geleend kan worden is opgetrokken van twee naar vier maanden.
De handelshuurlening vertrekt vanuit een vrijwillige overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder. Als de verhuurder bereid is een of twee maanden huur kwijt te schelden, past de overheid via een lening vier maanden huur bij. Daardoor loopt de periode die de huurder kan overbruggen op tot zes maanden.
Huurders kunnen tot 60.000 euro per pand lenen. Aanvankelijk was dat bedrag beperkt tot 35.000 euro. Een ondernemer die meerdere panden huurt, kan tot maximaal 150.000 euro lenen.
De huurders moeten de lening terugbetalen aan een rente van 2 procent per jaar. Dat moeten ze doen binnen 18 maanden, maar ze zijn het eerste halfjaar vrijgesteld van een terugbetaling.

Bekijk de maatregel

De aangepaste handelshuurlening treedt in werking op 4 januari 2021 en is ook toegankelijk voor ondernemingen die na 12 maart 2020 werden opgestart. Ondernemers die al een lening hebben lopen, kunnen die opschalen tot de nieuwe voorwaarden. Aanvragen is mogelijk tot 1 maart 2021.

Voornaamste voorwaarde

Verplichte sluiting en overeenkomst met de verhuurder.

Lees meer

vlaanderen

Banklening - Werkkapitaal

Wat als mijn bank twijfelt om mijn werkkapitaal te financieren?

Door: PMV/z

Voor bedrijven die door de coronacrisis hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen, wil de Vlaamse overheid het via een uitbreiding van de waarborgregeling makkelijker maken om financiering voor hun werkkapitaal te vinden bij de bank.
Via de bestaande waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75 procent van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid in ruil voor een eenmalige premie. De Vlaamse overheid neemt een deel van de risicopositie over van de bank. De corona-uitbreiding van de regeling zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot twaalf maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. Via de bestaande waarborgregeling kan de financiering van een dergelijke openstaande schuld maar tot maximaal drie maanden worden gewaarborgd.

Bekijk de maatregel

Tot eind 2020.

Voornaamste voorwaarde

Wie gebruik wil maken van een financieringsvraag op basis van de coronawaarborgregeling moet contact opnemen met de bank of leasingmaatschappij. Zij beslissen na analyse of uw financiering in aanmerking komt voor een waarborg.+

Lees meer

vlaanderen

Fiscaal - Uitstel onroerende voorheffing

Wanneer moet ik de onroerende voorheffing betalen?

Door: Vlaamse Belastingdienst

Alle aan rechtspersonen verzonden aanslagbiljetten onroerende voorheffing van het aanslagjaar 2020 mogen uitzonderlijk betaald worden tegen uiterlijk 30 april 2021, ondanks de gewone betaaltermijn die op de aanslagbiljetten vermeld staat. Er zullen geen nalatigheidsintresten aangerekend worden, voor zover er uiterlijk op 30 april 2021 wordt betaald.

Bekijk de maatregel

Tot 30 april 2021.

Voornaamste voorwaarde

Alle rechtspersonen.

federaal

Sociaal - Crisisoverbruggingsrecht

Ik moet gedwongen mijn activiteiten stoppen. Heb ik dan recht op het crisisoverbruggingsrecht?

Door: Sociale verzekeringsfondsen

Het crisisoverbruggingsrecht is bedoeld voor zelfstandigen die onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen en zelfstandigen die hoofdzakelijk (minstens 60%) afhangen van een sector die gedwongen sluit en die hun activiteiten volledig stopzetten. Alleenstaande zelfstandigen hebben recht op 2.583,38 euro en zelfstandigen die gezinshoofd zijn, krijgen 3.228,20 euro. Bij een gedeeltelijke stopzetting krijgen ze de helft van die bedragen.

Bekijk de maatregel

Tot 30 juni 2021.

Voornaamste voorwaarde

Men moet verplicht geworden zijn om de zaak te sluiten op grond van de maatregelen die de regering heeft genomen. Of men hangt minstens voor 60 procent af van een sector die verplicht moest sluiten.+

Lees meer

federaal

Sociaal - Relanceoverbruggingsrecht

Kan ik steun krijgen als ik heropstart met omzetverlies?

Door: Sociale verzekeringsfondsen

Het overbruggingsrecht om een heropstart te ondersteunen biedt een minimuminkomen aan zelfstandigen die hun activiteit kunnen hervatten, maar omzetverlies hebben geleden, door bijvoorbeeld beperkte openingstijden of een beperkt aantal klanten. Een alleenstaande kan een tegemoetkoming van 1.291,69 euro krijgen, een zelfstandige met gezinslast 1.614,10 euro.

Bekijk de maatregel

Tot 30 juni 2021.

Voornaamste voorwaarde

U hebt recht op deze steun als u uw zaak tot 3 mei of langer geheel of gedeeltelijk moest sluiten en bij de opstart een omzetverlies van minstens 10 procent hebt opgetekend in het tweede kwartaal van 2020.+

Lees meer

federaal

Sociaal - Overbruggingsrecht bij quarantaine of kinderoppas

Op welke steun kan ik rekenen als ik niet kan werken omdat ik in quarantaine moet of als ik thuis moet blijven omdat de kinderen niet naar school mogen?

Door: Sociale verzekeringsfondsen

Als u wegens quarantaine gedwongen wordt om minstens zeven dagen alle activiteiten te onderbreken of als u opvang moet verzorgen voor kinderen die niet naar school mogen, dan kunt u een beroep doen op het overbruggingsrecht bij gedwongen onderbreking. Voor een onderbreking van zeven dagen krijgt u als alleenstaande zelfstandige 322,92 euro en als gezinshoofd 403,53 euro.

Bekijk de maatregel

Vanaf september 2020.

Voornaamste voorwaarde

U moet de verplichte stopzetting van uw activiteiten staven met een quarantaineattest. De activiteit mag niet van thuis uit worden voortgezet.+

federaal

Fiscaal - Uitstel sociale bijdragen

Kan ik de betaling van mijn sociale bijdragen uitstellen?

Door: Sociale verzekeringsfondsen

Om te vermijden dat zelfstandigen en ondernemingen door de coronacrisis liquiditeitsproblemen krijgen, kunnen de RSZ-betalingen uitgesteld worden. Voor de betaling krijgt u een jaar uitstel. Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 31 maart 2020 pas tegen 31 maart 2021 moeten worden betaald.

Bekijk de maatregel

Zowel de voorlopige sociale bijdragen van de vier kwartalen van 2020 als de eindafrekeningen over 2018 die vervallen in de loop van 2020 komen voor uitstel in aanmerking. U kunt een aanvraag indienen tot 14 december.

Voornaamste voorwaarde

U moet een verklaring op eer indienen dat ofwel uw omzet ofwel uw loonmassa in het tweede kwartaal van 2020 met minstens 65 procent is gedaald.+

Lees meer

federaal

Fiscaal - Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Kan ik de betaling van mijn voorlopige sociale bijdragen minder zwaar maken?

Door: Sociaal verzekeringsfonds

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan een van de wettelijke drempels. De bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal 717,18 euro voor een zelfstandige in hoofdberoep. Zelfstandigen in bijberoep kunnen hun bijdragen op 0 euro zetten als de verwachte inkomsten lager zijn dan 1.548,18 euro.

Bekijk de maatregel

De vier kwartalen van 2020.

Voornaamste voorwaarde

U moet met de nodige bewijsstukken kunnen aantonen dat uw beroepsinkomsten onder de wettelijk bepaalde drempel liggen.

Lees meer

federaal

Fiscaal - Vrijstelling van sociale bijdragen

Is het mogelijk om in 2020 mijn sociale bijdragen niet te betalen?

Door: Sociale verzekeringsfondsen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen een vrijstelling van bijdragen vragen. Hou er wel rekening mee dat u geen pensioenrechten opbouwt voor de kwartalen waarvoor u wordt vrijgesteld. U kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie) om ze toch te laten meetellen voor uw pensioenberekening. Daarvoor hebt u vijf jaar de tijd.

Bekijk de maatregel

Deze vrijstelling kan aangevraagd worden voor de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen in de loop van 2020. De aanvraag moet ingediend worden binnen de twaalf maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal.

Voornaamste voorwaarde

De vrijstelling geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten, starters, actieve gepensioneerden en studenten met een zelfstandige activiteit die door de coronacrisis getroffen zijn.+

Lees meer

federaal

Sociaal - Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ik ben besmet geraakt met het coronavirus. Waar heb ik recht op?

Door: Ziekenfondsen

Zelfstandigen die minstens acht dagen arbeidsongeschikt zijn, hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds. U krijgt ook een aanvullende crisisuitkering, zodat het totale dagbedrag van het vervangingsinkomen wegens arbeidsongeschiktheid gelijk is aan het, in werkdagen uitgedrukte, maandelijkse bedrag van de financiële uitkering van het tijdelijke corona-overbruggingsrecht (49,68 euro per dag).

Bekijk de maatregel

Tot 30 juni 2021.

Voornaamste voorwaarde

U moet minstens acht dagen ziek of arbeidsongeschikt zijn.

Lees meer

federaal

Fiscaal - Betaling btw

Kan ik de betaling van mijn btw herschikken?

Door: FOD Financiën

Als u door de coronacrisis getroffen bent en moeilijk uw btw-bijdrage kunt betalen, dan kunt u uitstel van betaling krijgen. U krijgt automatisch een uitstel van twee maanden zonder boetes of intresten te moeten betalen.

Bekijk de maatregel

Tot 30 juni 2021.

Voornaamste voorwaarde

U moet kunnen aantonen dat uw omzet, bestellingen of reservaties zijn gedaald als gevolg van de coronacrisis.

federaal

Fiscaal - Afbetalingsplan bedrijfsvoorheffing

Kan ik een regeling treffen voor de bedrijfsvoorheffing?

Door: FOD Financiën

Als u zelfstandige bent en u wegens de coronacrisis in financiële problemen komt, kunt u een afbetalingsplan aanvragen. Het speelt daarbij geen rol in welke sector u actief bent. U krijgt vrijstelling van nalatigheidsintresten, en boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.

Bekijk de maatregel

Tot 30 juni 2021.

Voornaamste voorwaarde

U moet als zelfstandige kunnen aantonen dat de financiële problemen die u hebt het gevolg zijn van een teruglopende omzet, teruglopende bestellingen of reservaties.+

federaal

Fiscaal - Afbetalingsplan personenbelasting

Heb ik als zelfstandige recht op een afbetalingsplan voor mijn personenbelasting?

Door: FOD Financiën

Als u een eenmanszaak hebt en u ondervindt financiële problemen door de coronacrisis, dan kunt u een afbetalingsplan en een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en boetes wegens niet-betaling aanvragen.

Bekijk de maatregel

Tot 30 juni 2021.

Voornaamste voorwaarde

U moet als zelfstandige kunnen aantonen dat de financiële problemen die u hebt het gevolg zijn van een teruglopende omzet, teruglopende bestellingen of reservaties.+

brussel

Werkingsmiddelen - Microkrediet

Kan ik als kleine onderneming een voordelige lening aangaan om mijn heropstart te financieren?

Door: Brusoc

Sinds 26 mei kunnen zelfstandigen in de Brusselse regio bij Brusoc een krediet van maximaal 15.000 euro aanvragen tegen een verlaagd tarief van 1,75 procent. De terugbetalingstermijn mag niet meer dan drie jaar bedragen. De steun is gericht op zelfstandigen, micro-ondernemingen en organisaties uit de sociale economie. De lening is bedoeld om het werkkapitaal aan te vullen en zo de aankoop van voorraden of het uitvoeren van achterstallige betalingen mogelijk te maken.

Bekijk de maatregel

Sinds 26 mei.

Voornaamste voorwaarde

Aanvragers moeten een positief resultaat op 31 december 2019 kunnen voorleggen.

vlaanderen

Werkingsmiddelen - Geen inkomsten

Wat als ik verplicht moet sluiten?

Door: Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio)

Alle zelfstandigen die hun zaak verplicht moeten sluiten, kunnen sinds 16 november automatisch een beroep doen op het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme. Dat betekent dat ze geen omzetverlies moeten aantonen voor de periode waarin ze verplicht gesloten zijn.
Het steunbedrag is 10 procent van de omzet exclusief btw die de zelfstandige realiseerde in dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5 procent steun. Voor starters wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet vermeld in het financieel plan.
Niet enkel wie verplicht gesloten is, ondervindt gevolgen van de maatregelen. Ook andere ondernemers kunnen een premie aanvragen als ze een omzetverlies van 60 procent hebben geleden.
Voor kleine ondernemingen is er een minimumbedrag van 1.000 euro steun, voor ondernemingen met 50 werknemers of meer is er een extra maximumplafond van 60.000 euro.

Bekijk de maatregel

Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme moet online worden aangevraagd bij Vlaio, voor twee afzonderlijke periodes: van 1 oktober tot 15 november en van 16 november tot 31 december. De aanvraag voor de eerste periode moet uiterlijk 31 december om 15 uur ingediend zijn. De aanvraag voor de tweede periode kan worden ingediend vanaf 4 januari 2021.

Voornaamste voorwaarde

Verplichte sluiting of omzetdaling met 60 procent.

Lees meer

vlaanderen

Werkingsmiddelen - Omzetverlies

Wat als ik fel omzetverlies lijd doordat andere bedrijven dicht zijn?

Door: Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen Vlaio

Niet enkel wie verplicht gesloten is, ondervindt gevolgen van de coronamaatregelen. Ook andere zelfstandigen en ondernemers kunnen een beroep doen op het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme en een premie aanvragen als ze een omzetverlies van 60 procent hebben geleden.
Het steunbedrag is 10 procent van de omzet exclusief btw die de zelfstandige had in dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5 procent steun. Voor starters wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet vermeld in het financieel plan.
Voor kleine ondernemingen is er een minimumbedrag van 1.000 euro steun, voor ondernemingen met 50 werknemers of meer is er een extra maximumplafond van 60.000 euro.

Bekijk de maatregel

Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme moet online worden aangevraagd bij Vlaio, voor twee afzonderlijke periodes: van 1 oktober tot 15 november en van 16 november tot 31 december. De aanvraag voor de eerste periode moet uiterlijk 31 december om 15 uur ingediend zijn. De aanvraag voor de tweede periode kan worden ingediend vanaf 4 januari 2021.

Voornaamste voorwaarde

Omzetdaling met 60 procent.

Lees meer

vlaanderen

Fiscaal - Onroerende voorheffing

Wanneer moet ik de onroerende voorheffing betalen?

Door: Vlaamse Belastingdienst

Voor de aanslagbiljetten onroerende voorheffing aanslagjaar 2020 met betrekking op onroerende goederen die beroepsmatig gebruikt worden door eenmanszaken, moeten geen bewijzen van financiële problemen voorgelegd worden bij het aanvragen van een afbetalingsplan, met 30 april 2021 als uiterste betaaldatum.
Er zullen geen nalatigheidsintresten aangerekend worden, voor zover uiterlijk op 30 april 2021 betaald wordt.

Bekijk de maatregel

Tot 30 april 2021.

Voornaamste voorwaarde

Onroerende goederen die beroepsmatig gebruikt worden door eenmanszaken.

federaal

Verzekeringen - Premies

Kan ik de betaling van mijn verzekeringspremies uitstellen?

Door: Assuralia

Ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen onder bepaalde voorwaarden tot 30 juni uitstel van betaling vragen voor hun verzekeringspremies ‘niet-leven’. Wie reeds uitstel van betaling vroeg, kan aanspraak maken op een verlenging. Maar de betaalpauze mag in totaal niet langer dan 9 maanden duren.
De verzekeraars boden onder voorwaarden al respijt voor de terugbetaling van hypotheekleningen en de daaraan verbonden schuldsaldo- en brandverzekeringen. Die periode om opschorting te vragen wordt verlengd tot eind maart 2021. Ook hier mag de betaalpauze in totaal niet meer dan 9 maanden duren.
In maart beloofden de verzekeraars ook dat wie een pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- of hospitalisatieverzekering heeft die door de werkgever wordt betaald niet zonder valt als hij tijdelijk werkloos is. Die waarborg wordt verlengd tot eind maart 2021.

Bekijk de maatregel

Aanvragen van betalingsuitstel moeten zo snel mogelijk worden ingediend, bij de verzekeringstussenpersoon of de verzekeraar.

Voornaamste voorwaarde

Elke onderneming, elke zelfstandige en elke vereniging zonder winstoogmerk waarvan de activiteit is afgenomen of zal afnemen. Er mag bij de aanvrager op 1 september 2020 geen enkele betalingsachterstand voor de belastingen of socialezekerheidsbijdragen zijn vastgesteld. Betalingsuitstel dat werd verleend in het kader van een coronasteunmaatregel wordt niet beschouwd als betalingsachterstand.+

Lees meer

federaal

Verzekeringen - Premies

Kan ik de betaling van mijn verzekeringspremies uitstellen?

Door: Assuralia

Ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen onder bepaalde voorwaarden tot 30 juni uitstel van betaling vragen voor hun verzekeringspremies ‘niet-leven’. Wie reeds uitstel van betaling vroeg, kan aanspraak maken op een verlenging. Maar de betaalpauze mag in totaal niet langer dan 9 maanden duren.
De verzekeraars boden onder voorwaarden al respijt voor de terugbetaling van hypotheekleningen en de daaraan verbonden schuldsaldo- en brandverzekeringen. Die periode om opschorting te vragen wordt verlengd tot eind maart 2021. Ook hier mag de betaalpauze in totaal niet meer dan 9 maanden duren.
In maart beloofden de verzekeraars ook dat wie een pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- of hospitalisatieverzekering heeft die door de werkgever wordt betaald niet zonder valt als hij tijdelijk werkloos is. Die waarborg wordt verlengd tot eind maart 2021.

Bekijk de maatregel

Aanvragen van betalingsuitstel moeten zo snel mogelijk worden ingediend, bij de verzekeringstussenpersoon of de verzekeraar.

Voornaamste voorwaarde

Elke onderneming, elke zelfstandige en elke vereniging zonder winstoogmerk waarvan de activiteit is afgenomen of zal afnemen. Er mag bij de aanvrager op 1 september 2020 geen enkele betalingsachterstand voor de belastingen of socialezekerheidsbijdragen zijn vastgesteld. Betalingsuitstel dat werd verleend in het kader van een coronasteunmaatregel wordt niet beschouwd als betalingsachterstand.+

Lees meer