Welke belastingen hebben de partijen in petto voor beleggers?

©Filip Ysenbaert

De uitslag van de verkiezingen op 26 mei zal een grote invloed hebben op de taksen die beleggers de komende vijf jaar moeten betalen. Zijn de Vlaamse partijen van plan de belastingen op vermogen en vermogensinkomsten verder te verhogen?

Veel beleggers vrezen dat ook de volgende federale regering naar hen zal kijken als ze op zoek gaat naar extra inkomsten. De regering-Michel heeft meer dan verwacht de belastingen op kapitaal opgetrokken. Ze verhoogde de roerende voorheffing in twee stappen van 25 naar 30 procent en voerde een taks in op effectenrekeningen van minstens 500.000 euro nadat de speculatietaks op een fiasco was uitgedraaid. Ook de beurstaks ging twee keer omhoog en de fiscale vrijstelling van het spaarboekje werd gehalveerd.

De kiesgids van De Tijd

De Tijd doorploegde de 966 pagina's van de Vlaamse partijprogramma's. Geen stemtest, maar een overzicht in 100 relevante vragen .

Er waren ook enkele fiscale snoepjes, maar die wogen veel minder zwaar dan de belastingverhogingen op kapitaal. Een eerste schijf van dividenden werd vrijgesteld van roerende voorheffing. De eindbelasting op pensioensparen werd een beetje verlaagd, maar ze wordt wel sneller geïnd.

De Tijd vroeg aan de Vlaamse partijen hoe zij de belastingen op vermogen en vermogensinkomsten willen aanpassen. De linkse en centrumpartijen willen de verschuiving van de lasten naar kapitaal voortzetten. Ze beklemtonen dat dat nodig is om de fiscaliteit rechtvaardiger te maken. De rechtse partijen willen de belastingen op kapitaal niet meer verhogen en eerder verlagen. Ze onderstrepen dat de belastingen op kapitaal al hoog zijn en waarschuwen dat een verdere verhoging negatieve gevolgen kan hebben.

N-VA | Vereenvoudiging en lagere roerende voorheffing

‘Een verhoging van de belastingen op vermogen is uitgesloten omdat die nu al vrij hoog zijn’, zegt de N-VA. ‘We willen de belastbare basis verbreden en harmoniseren door uitzonderingen te schrappen.’ De partij verwijst naar de Leterme-staatsbon en dakfondsen. Dat zijn fondsen die beleggen in andere fondsen. Ze wil met de opbrengst van de bijsturing de roerende voorheffing verlagen. ‘Een roerende voorheffing van 20 procent is een mooi streefcijfer.’

De N-VA merkt op dat de verhoging van de roerende voorheffing naar 30 procent de opbrengst heeft doen dalen, omdat beleggers hun gedrag aanpassen en meer investeren in vastgoed. Dat is een opmerkelijke bekentenis, want de partij heeft in de voorbije regeerperiode de maatregel mee goedgekeurd. De fiscale vrijstelling voor het spaarboekje blijft bestaan en die op een eerste schijf van dividenden wordt uitgebreid naar obligaties en fondsen.

In de erfbelasting wil de partij de vrijstelling tussen partners optrekken. Er komt een voordeel voor alleenstaanden die vermogen willen overmaken aan ‘beste’ vrienden. Ten slotte bepleit de N-VA een verlaging en een vereenvoudiging van de schenkingsrechten.

CD&V | Vast tarief voor inkomen uit vermogen

‘Het lijkt ons beter op termijn te evolueren naar een duaal belastingsysteem’, zegt CD&V. Naast de progressieve belasting op het inkomen uit arbeid komt er een vast, lager belastingtarief voor de inkomsten uit vermogen met een belastingvrije som. Ook meerwaarden worden als inkomsten uit vermogen beschouwd en minwaarden zijn aftrekbaar.

Over het belastingtarief voor het inkomen uit vermogen en de belastingvrije som van vermogensinkomsten wil CD&V niet in haar kaarten laten kijken. ‘Wij staan open voor een debat over de exacte modaliteiten.’ De partij vindt een vermogenskadaster niet nodig. ‘Financiële instellingen kunnen perfect de belasting innen.’

CD&V is geen voorstander van een belasting op reële huurinkomsten. ‘Het beleid van de Vlaamse regering is erop gericht de private huurmarkt te ondersteunen. De kwaliteit van de huurwoningen moet verbeteren. Daarom wil CD&V de belastingen op vastgoed niet verhogen.’

De partij wil wel de woonbonus omvormen tot een klimaatbonus. ‘De bonus zal gunstiger zijn voor woningen die energiezuinig zijn of binnen een termijn van vijf jaar na de transactie energiezuinig zijn. Neven en nichten en stief- en zorgkleinkinderen moeten tegen gunstiger tarieven geld kunnen erven.’

Open VLD | Stimuli voor investeringen

‘We pleiten voor stabiliteit nadat de fiscaliteit op het roerend vermogen door de voorbije regeringen veelvuldig is aangepast’, zegt Open VLD. ‘We willen wel onderzoeken of een verlaging van de roerende voorheffing extra investeringen en kapitaal in onze economie kan genereren. Door de hoge tarieven missen we vandaag investeringen en inkomsten. Ook mensen die sparen voor hun pensioen geven we zo een duw in de rug.’

Open VLD wil in de erfbelasting de vrijstelling voor de langstlevende partner optrekken van 50.000 naar 250.000 euro. Kinderen moeten belastingvrij de gezinswoning van hun ouders kunnen erven en het hoogste tarief van de erfbelasting moet zakken van 55 procent naar minder dan 50 procent. Kinderloze alleenstaanden moeten een ‘sociaal familielid’ kunnen aanduiden. Die persoon wordt voor de erfbelasting als een erfgenaam in rechte lijn beschouwd.

Sp.a | Inkomen uit vermogen belasten zoals inkomen uit arbeid

‘Wij willen alle inkomsten gelijk behandelen en tegen het progressief tarief van de personenbelasting belasten’, zegt de sp.a. De partij vermeldt expliciet reële huurinkomsten, inkomsten uit financieel vermogen en meerwaarden op financieel vermogen. Met inkomsten uit financieel vermogen bedoelt de sp.a rente en dividenden, maar geen inkomsten van pensioensparen. De partij viseert niet de meerwaarden op vastgoed, omdat ze de reële huurinkomsten wil belasten. Minwaarden zijn aftrekbaar van meerwaarden binnen hetzelfde aanslagjaar.

De sp.a bepleit niet de invoering van een vermogenskadaster, maar ze wil de Belgische banken wel verplichten informatie over de vermogensinkomsten van hun Belgische klanten mee te delen aan de Belgische fiscus. Dat komt neer op een opheffing van het bankgeheim. Nu moeten alleen buitenlandse banken die informatie van Belgische klanten meedelen.

Na de hervorming is een afschaffing van de effectentaks bespreekbaar. Intussen wil de sp.a de effectentaks uitbreiden van effecten op een rekening naar alle effecten, dus ook die op naam. De partij plant dat initiatief om een vernietiging van de taks door het Grondwettelijk Hof te voorkomen. Sommige beleggers en de Vlaamse Federatie van Beleggers zeggen dat de effectentaks discrimineert en hebben daarom een juridische procedure tegen de belasting gelanceerd.

De fiscale hervorming die de sp.a bepleit wil de belastingdruk verschuiven van arbeid naar kapitaal. De verhoging van de belastingvrije som van 738 naar 1.200 euro per maand verlaagt in 2020 de lasten met 9 miljard euro. De belastingen op vermogensinkomsten stijgen met 8,3 miljard en andere maatregelen financieren de rest. De integratie van de inkomsten uit financieel vermogen in de personenbelasting is met een opbrengst van 5,9 miljard de belangrijkste maatregel. De opname van de reële huurinkomsten in de personenbelasting moet 1,5 miljard opleveren. De opbrengst van de meerwaardenbelasting op financieel vermogen stijgt geleidelijk van 359 miljoen in 2020 naar 1,8 miljard in 2024.

Voorts doet de sp.a enkele voorstellen die ze een vereenvoudiging noemt. De fiscale vrijstelling voor het spaarboekje, de eerste schijf van dividenden, langetermijnsparen, giften en het aanvullend pensioen voor zelfstandigen worden gebundeld en geïntegreerd in de hogere belastingvrije som. Het belastingvoordeel voor fiscaalvriendelijk pensioensparen daalt naar 600 euro aan 33 procent. Het nettovoordeel bedraagt dus 198 euro. Nu bedraagt de maximale aftrek 25 procent van 1.260 euro of 315 euro. De sp.a wil de opbrengst van die maatregel gebruiken om het wettelijk pensioen te versterken.

Groen | Vermogensbelasting en later vermogensrendementsheffing

Op korte termijn wil Groen de effectentaks vervangen door een belasting op het nettovermogen van meer dan 1 miljoen euro. ‘De effectentaks is oneerlijk, omdat ze alleen effecten op een rekening belast en een belasting is op de hogere middenklasse.’

Over de concrete modaliteiten is de partij vaag. ‘We pinnen ons niet vast op het middel, maar op het doel. Dat is een eerlijke bijdrage van de 5 tot 6 procent hoogste vermogens.’ Volgens de jongste enquête van de Nationale Bank, die dateert van 2014, heeft 5 procent van de gezinnen een vermogen van minstens 1.036.000 euro. Groen suggereert dus dat de belastingvrije som 1 miljoen per gezin bedraagt.

Groen is een voorstander van de verdere ontwikkeling van een vermogensregister om de fraude beter te kunnen bestrijden en de fiscaliteit rechtvaardiger te maken.

De partij bepleit een belastingtarief van 0,15 procent vanaf 1 miljoen euro netto. Dat tarief stijgt naarmate het vermogen toeneemt. Groen wil zich niet vastpinnen op concrete cijfers, maar geeft toch een indicatie. ‘Ruwe schattingen suggereren een belasting van 0,3 procent op het vermogen boven 2,5 miljoen en één van 0,5 procent op het vermogen boven 4,5 miljoen. De inschatting van een opbrengst van 2,5 miljard euro veronderstelt een gemiddeld tarief van 0,3 procent op het vermogen dat hoger is dan de belastingvrije som van 1 miljoen.’

‘In het kader van een brede fiscale vereenvoudiging willen we vermogen op een neutralere manier behandelen’, zegt de partij. Ze merkt op dat er nu uitzonderingsregimes zijn, zoals voor tak21- en tak23-verzekeringen. Daarmee verwijst Groen naar de vrijstelling van roerende voorheffing na acht jaar en de taks van 2 procent bij aankoop. De vereenvoudiging moet budgetneutraal zijn. Voorts moeten de registratierechten bij de aankoop van de enige woning fors omlaag.

Groen is een voorstander van de verdere ontwikkeling van een vermogensregister om de fraude beter te kunnen bestrijden en de fiscaliteit rechtvaardiger te maken. De partij merkt op dat de meeste gegevens over het vermogen nu al bekend zijn, maar nog verspreid zitten bij diverse overheidsdiensten. Dat vermogensregister gaat minder ver dan wat Groen vroeger voorstelde.

Deze week ontstond op sociale media commotie over een wetsvoorstel van Groen van enkele maanden geleden. Daarin stond dat iedereen die een collectie bezit van meer dan 5.000 euro die moet aangeven. Aan de Raad van State verduidelijkte de partij dat ‘waardevolle boeken of een gigantische wijnkelder’ moeten worden aangegeven als de waarde hoger is dan 5.000 euro. Intussen nam Groen afstand van het voorstel. De partij beklemtoont dat ze de middenklasse wil vrijwaren.

Op de langere termijn wil Groen de vermogensfiscaliteit drastisch vereenvoudigen en naar Nederlands model een progresssieve vermogensrendementsheffing op het totale nettovermogen invoeren. De nieuwe taks vervangt de roerende en onroerende voorheffing, de beurstaks en de schenkings-, erfenis- en registratierechten. De partij plant een ruime vrijstelling en stijgende tarieven naarmate het vermogen toeneemt. ‘Door de progressiviteit van de vermogensrendementsheffing zal 75 procent van de gezinnen minder belastingen betalen. Alleen de 5 tot 6 procent rijkste gezinnen betaalt meer.’

Vlaams Belang | Lagere erfbelasting

‘We kiezen ervoor vooral de lasten op arbeid te verlagen’, zegt het Vlaams Belang. Maar de partij wil ook de erfenis tussen rechtstreekse erfgenamen tot 250.000 euro vrijstellen van belasting. ‘We financieren dat door te besparen op transfers naar Wallonië, asiel en migratie en politieke structuren’, klinkt het.

PVDA | Miljonairstaks en andere vermogensbelastingen

De PVDA wil het verst gaan met belastingen op vermogens. ‘Het speerpunt van ons programma voor een faire fiscaliteit is de invoering van een miljonairstaks’, zegt de partij. Die belasting viseert nettovermogens van meer dan 1 miljoen euro per gezin. De gezinswoning en professionele activa worden elk tot maximaal 500.000 euro vrijgesteld bij de berekening van het belastbaar vermogen. Het belastingtarief bedraagt 1 procent boven 1 miljoen, 2 procent boven 2 miljoen en 3 procent boven 3 miljoen. De PVDA raamt de opbrengst op 8 miljard euro. ‘De belastingdruk zal stijgen voor de 2 tot 3 procent rijkste gezinnen.’ Een vermogenskadaster controleert de juistheid van de aangiften.

Voorts wil de partij vermogensinkomsten belasten tegen het progressieve tarief van de personenbelasting. Bovendien wil ze gerealiseerde meerwaarden op financiële beleggingen tegen een progressief tarief belasten. Minwaarden van het lopende jaar en de vijf vorige jaren zijn aftrekbaar van de meerwaarden.

Tot slot moeten progressieve registratierechten, een progressieve onroerende voorheffing en een andere woonbonus garanderen dat rijke Belgen meer betalen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie