Ageas - de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

Ageas SA/NV - Markiesstraat 1 - 1000 Brussel

DE RAAD VAN BESTUUR VAN AGEAS SA/NV NODIGT HAAR AANDEELHOUDERS UIT OM DEEL TE NEMEN AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DIE ZAL PLAATSVINDEN OP 

DONDERDAG 23 APRIL 2020 OM 10.30 UUR

in de gebouwen van ageas SA/NV 
Markiesstraat 1 
1000 Brussel

Advertentie

Wij vestigen echter de aandacht van de aandeelhouders op het feit dat de ervaring van voorgaande jaren erop wijst dat deze Vergadering niet het vereiste aanwezigheidsquorum - te weten dat tenminste 50% van het kapitaal vertegenwoordigd moet zijn - zal bereiken, en dat bijgevolg deze Vergadering niet rechtsgeldig zal kunnen besluiten.

De aandeelhouders zullen hierover officieel worden geïnformeerd op zaterdag 18 april 2020 en bijgevolg worden uitgenodigd voor de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV die effectief zullen plaatsvinden op woensdag 20 mei 2020.

AGENDA

1. Opening

2. Wijziging van de Statuten

2.1 De hieronder voorgestelde wijzigingen aan de statuten hebben tot doel deze te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en om ze te moderniseren, met als gevolg de goedkeuring van de nieuwe versie van de gecoördineerde statuten die beschikbaar is op de website van de vennootschap (www.ageas.com). 

Een vergelijking van de statuten, die elk van de voorgestelde wijzigingen weerspiegelt, werd ook beschikbaar gesteld op de website, evenals een toelichting op de voorgestelde wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder opgesomd, andere wijzigingen, welke minder belangrijk zijn, worden hieronder niet opgesomd, maar de vergelijking waarnaar hierboven wordt verwezen omvat het geheel van voorgestelde wijzigingen aan de statuten.

Afdeling: DEFINITIES

2.1.1 Artikel 1: Definities       

Voorstel om paragraaf a) van artikel 1 als volgt te wijzigen;

“a)   de Vennootschap: de naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht   ageas SA/NV, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Afdeling: NAAM - RECHTSVORM – ZETEL - DOEL

2.1.2 Artikel 2: Naam - Rechtsvorm   

Voorstel om alinea 2 van artikel 2 als volgt te wijzigen;

“De Vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij heeft de hoedanigheid van een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”

2.1.3 Artikel 3: Zetel

Voorstel om de eerste zin van artikel 3 als volgt te wijzigen;

“De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Afdeling: KAPITAAL - AANDELEN

2.1.4 Artikel 6bis: Uitgiftepremies   

Voorstel om dit artikel te schrappen.

2.1.5 Artikel 7: Vorm van de Aandelen

Voorstel om de eerste zin van paragraaf b) van artikel 7 als volgt te wijzigen;

“b) De raad van bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle houders van Aandelen op naam en alle andere wettelijk vereiste vermeldingen worden vastgelegd en die onder een elektronische vorm bijgehouden kan worden.”

2.1.6 Artikel 9: Verkrijging van eigen Aandelen

Voorstel om paragrafen a) en c) van artikel 9 als volgt te wijzigen;

“a) De Vennootschap kan eigen Aandelen verkrijgen in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, onder voorbehoud van de machtiging door de algemene vergadering, waar dit vereist wordt door dit Wetboek.  

c) De Vennootschap kan geen recht op uitkeringen ontlenen aan eigen Aandelen.”

Afdeling: RAAD VAN BESTUUR - MANAGEMENT

2.1.7 Artikel 10: Raad van bestuur  

Voorstel om een zin toe te voegen aan het einde van paragraaf a), b) en e), om een nieuwe paragraaf f) in te voegen en om de tweede en derde zin van paragraaf d) van artikel 10 als volgt te wijzigen;

“a) Minstens drie leden van de raad van bestuur zijn onafhankelijk overeenkomstig artikel 7:87, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 

b) Het mandaat van bestuurder kan op ieder moment worden ingetrokken door de algemene vergadering.

d) Het risicocomité is uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur waarvan tenminste één iemand onafhankelijk is. Het auditcomité en het remuneratiecomité zijn uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur en het merendeel van hun leden zijn onafhankelijk.

e) De meest recente versie van dit reglement dateert van
19 december 2019.

f)  De bestuurders en de CEO doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor wat alle aangelegenheden betreft die verband houden met hun mandaat, overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”

2.1.8 Artikel 11: Overleg en Besluitvorming

Voorstel om artikel 11 als volgt te wijzigen;

(i) In paragrafen a) en b) wordt het woord “fax” geschrapt;

(ii) Paragrafen d) en e) worden als volgt gewijzigd;

“d) Beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden aangenomen met unanieme schriftelijke toestemming van de leden van de raad van bestuur zonder dat een vergadering wordt gehouden, behoudens voor besluiten die een notariële akte vereisen. 

  e) Van elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt. De notulen vatten de discussie samen en maken gewag van genomen besluiten en door de bestuurders kenbaar gemaakte voorbehouden. De notulen en enige kopieën ervan worden ondertekend overeenkomstig artikel 7:113 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de Chief Executive Officer (CEO) of door eender welke twee leden van de raad van bestuur die gezamenlijk optreden.”

(iii) Een nieuwe paragraaf f) wordt ingevoegd die als volgt wordt geformuleerd;

“f) Indien één (of meer) bestuurder(s) een belangenconflict heeft (hebben) in de zin van artikel 7:115 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal (zullen) de geconflicteerde bestuurder(s) niet deelnemen aan de beraadslagingen of de stemming over het betrokken onderwerp en zullen de overige bestuurders beslissen, niettegenstaande artikel 11 c) van deze statuten.

Indien alle bestuurders een belangenconflict hebben in de zin van artikel 7:115 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal de beslissing of verrichting worden voorgelegd aan de algemene vergadering.”

2.1.9 Artikel 12: Management

Voorstel om artikel 12 als volgt te wijzigen;

(i) Paragrafen a) en b) worden gewijzigd en als volgt geformuleerd;

“a) De Vennootschap heeft een directiecomité overeenkomstig artikel 45 van de Wet op het statuut van en toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen. Het directiecomité heeft alle bevoegdheden beschreven in artikel 7:110 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 

b) Het directiecomité is samengesteld uit ten minste drie personen die lid zijn van de raad van bestuur. Samen vormen deze leden een collegiaal orgaan. De voorzitter van het directiecomité wordt benoemd door de raad van bestuur.”

(ii) Een nieuwe paragraaf d) wordt ingevoegd en als volgt geformuleerd;

“d) Indien één of meer leden van het directiecomité, maar niet de meerderheid van hen, een belangenconflict hebben in de zin van artikel 45bis van de Wet op het statuut van en toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, zullen de geconflicteerde leden niet deelnemen aan de beraadslagingen of de stemming over het betrokken punt en zullen de overige leden beslissen.

Indien de meerderheid van de leden van het directiecomité een belangenconflict hebben in de zin van artikel 45bis van de Wet op het statuut van en toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, zal het punt aan de raad van bestuur worden voorgelegd voor besluit.”

(iii) De overige paragrafen worden hernummerd, paragraaf f) wordt als volgt gewijzigd;

“f) De raad van bestuur besluit over de kwijting aan de leden van het directiecomité als dusdanig, op het moment dat de raad het jaarverslag goedkeurt en met naleving van artikel 7:109, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”

2.1.10 Artikel 13: Vertegenwoordiging

Voorstel om artikel 13 als volgt te wijzigen;

“a) De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd:

- door het directiecomité of door twee leden van het directiecomité (gezamenlijk optredend), voor alle aangelegenheden, behalve voor bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de raad van bestuur;

- door de raad van bestuur of door twee leden van de raad van bestuur, onder wie een niet-uitvoerend bestuurder (gezamenlijk optredend), voor de bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de raad van bestuur;

- enkel binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de CEO of door enige andere persoon aan wie dit bestuur werd toegekend, alleen optredend.

b)  Bovendien wordt de Vennootschap ook, binnen de grenzen van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door enige bijzondere vertegenwoordigers die worden aangeduid door de Vennootschap.”

2.1.11 Artikel 14: Bezoldiging

Voorstel om artikel 14 als volgt te wijzigen;

“De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur in hun hoedanigheid als dusdanig wordt bepaald door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:108 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.” 

Afdeling: ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

2.1.12 Artikel 15: Gewone algemene vergadering

Voorstel om paragraaf b) 1) tot 5) i. te schrappen en om paragraaf b) 5 ii. als volgt te wijzigen;

“b) Één of meerdere aandeelhouders die ten minste 1% van het kapitaal vertegenwoordigen of Aandelen aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen kunnen om de toevoeging van agendapunten verzoeken en kunnen voorstellen van besluit aan de raad van bestuur indienen die verband houden met zowel nieuwe als bestaande agendapunten, op voorwaarde dat (i) zij de eigendom van zulk aandeelhouderschap bewijzen op de datum van hun verzoek en hun Aandelen die zulk aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum en (ii) de bijkomende agendapunten en/of voorstellen tot besluit voorgesteld door deze aandeelhouders schriftelijk zijn ingediend bij de raad van bestuur ten laatste op de tweeëntwintigste (22ste) dag voorafgaand aan de dag waarop de gewone algemene vergadering wordt gehouden. In voorkomend geval zal de gewijzigde agenda overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden bekendgemaakt, ten laatste op de vijftiende (15de) dag voorafgaand aan de dag waarop de vergadering wordt gehouden.”

2.1.13 Artikel 17: Oproepingen

Voorstel om artikel 17 als volgt te wijzigen;

“Artikel 17: Modaliteiten

Voor zover de oproeping tot de algemene vergadering erin voorziet, kan iedere aandeelhouder op afstand stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering, hetzij via de elektronische communicatiemiddelen waarnaar wordt verwezen in de oproeping, hetzij via gewone post, gebruik makend van het formulier dat door de Vennootschap werd opgesteld en ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders.

Voor zover de oproeping tot de algemene vergadering erin voorziet, kunnen de aandeelhouders vanop afstand rechtstreeks deelnemen aan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, via de elektronische communicatiemiddelen waarnaar wordt verwezen in de oproeping.”

2.1.14 Artikel 18: Registratiedatum en volmachten

Voorstel om paragraaf c) van artikel 18 te schrappen.

2.1.15 Artikel 19: Procedure – Notulen van de vergadering

Voorstel om artikel 19 b) als volgt te wijzigen;

“b) Notulen worden opgesteld van de tijdens de algemene vergadering besproken onderwerpen. De notulen en enige kopieën daarvan worden ondertekend overeenkomstig artikel 7:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Uittreksels van de notulen worden ondertekend door enig lid van de raad van bestuur dan wel door de secretaris van de algemene vergadering.”

2.1.16 Atikel 20: Stemmen

Voorstel om artikel 20 als volgt te wijzigen;

“Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.”

Afdeling: BOEKJAAR – JAARREKENING – DIVIDENDEN

2.1.17 Artikel 22: Jaarrekening

Voorstel om een nieuwe paragraaf c) aan artikel 22 toe te voegen

“c) het toezicht op de financiële situatie van de Vennootschap en op de jaarrekeningen zal worden uitgeoefend door één of meer commissarissen die worden benoemd en vergoed overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”

2.1.18 Artikel 23: Dividenden

Voorstel om paragraaf d) van artikel 23 te schrappen.

Afdeling: KAPITAAL – AANDELEN

2.2 Artikel 5: Kapitaal

Vernietiging van ageas SA/NV aandelen

Voorstel om 3.820.753 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap.

De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zoals voorgeschreven door artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen (zoals op dat moment van toepassing) zal geannuleerd worden.

Artikel 5 van de Statuten zal overeenkomstig worden gewijzigd en als volgt worden geformuleerd:

“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljard vijfhonderd en twee miljoen driehonderd vierenzestigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro en zestig cent (1.502.364.272,60 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door honderd en vierennegentig miljoen vijfhonderd en drieënvijftigduizend vijfhonderd en vierenzeventig (194.553.574) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”

De Algemene Vergadering besluit om alle bevoegdheden te delegeren aan de Secretaris van de vennootschap om op individuele basis, met de mogelijkheid tot subdelegatie, alle maatregelen en acties te ondernemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beslissing van de vernietiging.

2.3 Artikel 6: Toegestaan kapitaal

2.3.1 Bijzonder verslag

Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het gebruik en de doeleinden van het toegestaan kapitaal opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2.3.2 Voorstel om (i) de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode van drie jaar vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijziging aan de statuten van de vennootschap zoals goedgekeurd door de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders die over dit punt zal beraadslagen, om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere verrichtingen, te verhogen met een bedrag van hoogstens 150.000.000 Euro zoals uitgelegd in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en (ii) om bijgevolg het niet gebruikte saldo van het toegestaan kapitaal, zoals vermeld in artikel 6 a) van de statuten, bestaand op de bovenvermelde datum onder (i) te annuleren en (iii) artikel 6 a) van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

3. Verkrijging van ageas SA/NV aandelen

Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van 24 maanden die een aanvang neemt na de publicatie van de Statuten in de annexen van het Belgisch Staatsblad, om ageas SA/NV aandelen te verkrijgen tegen een vergoeding gelijk aan de slotkoers van het ageas SA/NV aandeel op Euronext op de dag die onmiddellijk voorafgaat aan de verkrijging, vermeerderd met maximaal vijftien procent (15%) of verminderd met maximaal vijftien procent (15%).

Het aantal aandelen welke de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, kunnen verkrijgen in het kader van deze machtiging gecumuleerd met de machtiging toegekend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 mei 2019 zal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

4. Sluiting

> Deelnemingsmodaliteiten

Tijdens deze eerste Vergadering zal, overeenkomstig de ervaring in de voorgaande jaren, uitsluitend worden vastgesteld dat niet rechtsgeldig kan worden besloten omdat het vereiste quorum niet is bereikt. Aandeelhouders die desondanks aan deze eerste Vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht:

voor de aandeelhouders van wie de aandelen direct geregistreerd zijn bij de vennootschap: om uiterlijk op vrijdag 17 april 2020 de vennootschap van hun aanwezigheid en van het aantal aandelen waarvoor zij hun stemrecht wensen uit te oefenen schriftelijk op de hoogte te brengen. De vennootschap zal dan het aandeelhouderschap op de Registratiedatum vaststellen.

voor houders van gedematerialiseerde aandelen: om zich uiterlijk op vrijdag 17 april 2020 aan te melden bij hun bank of financiële instelling (via hun agentschap). De banken en andere financiële instellingen moeten de instructies van hun klanten ten laatste op vrijdag 17 april 2020 aan de vennootschap meedelen.

om eventueel een volmacht tegen vrijdag 17 april 2020 terug te sturen (hetzij naar het postadres, hetzij naar het e-mailadres vermeld onderaan) indien zij zich wensen te laten vertegenwoordigen op de Vergadering. Een model van volmacht kan op eenvoudig verzoek op de maatschappelijke zetel van de vennootschap worden verkregen en kan eveneens worden gedownload op www.ageas.com/nl, rubriek “Investeerders”, daarna doorklikken naar de rubriek “Aandeelhouders – Algemene Vergadering van Aandeelhouders”.

We vestigen de aandacht van de aandeelhouders op het feit dat hun wens om deel te nemen aan de Vergadering slechts in overweging zal worden genomen voor zover ze houder waren van aandelen geregistreerd OP DATUM VAN DONDERDAG 9 APRIL 2020 om middernacht (CET).

> Agenderingsrecht en vraagrecht

Eén of meerdere aandeelhouders die tenminste 1% van het kapitaal vertegenwoordigen of aandelen aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen, hebben het recht om nieuwe onderwerpen op de agenda van een Algemene Vergadering te laten plaatsen en om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten.

Het recht op het verzoek om punten aan de agenda toe te voegen of om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande agendapunten is niet van toepassing op een tweede Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die moet worden bijeengeroepen omdat op de eerste Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt.

Om dit agenderingsrecht te kunnen uitoefenen dienen de aandeelhouders te bewijzen dat zij, op de datum waarop zij hun verzoek indienen, effectief minstens 1% van het maatschappelijk kapitaal bezitten of aandelen aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen. Ze dienen eveneens het desbetreffende vereiste aantal aandelen te laten registreren op de Registratiedatum overeenkomstig de hierboven beschreven formaliteiten van registratie.

Het aandelenbezit op de datum van indiening van het verzoek wordt als volgt bewezen:

- voor aandelen die direct geregistreerd zijn bij de vennootschap: door de registratie in het aandelenregister van ageas SA/NV;

- voor aandelen die geregistreerd zijn bij een bank of een andere financiële instelling: aan de hand van een attest van inschrijving op rekening, opgesteld door een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling.

De verzoeken moeten vergezeld zijn van de tekst van de toe te voegen agendapunten en daarmee samenhangende voorstellen tot besluit, en/of van de voorstellen tot besluit met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten. De verzoeken dienen ook het postadres of het e-mailadres op te geven waarnaar ageas SA/NV een ontvangstbevestiging kan sturen. 

Deze verzoeken tot plaatsing van onderwerpen op de agenda en tot indiening van voorstellen van besluit dienen ten laatste op woensdag 1 april 2020 om middernacht (CET) in het bezit te zijn van de vennootschap.

In voorkomend geval zal ageas SA/NV uiterlijk op woensdag 8 april 2020 een aangevulde agenda publiceren. Tegelijkertijd zal een aangepast model van volmacht op de website worden gepubliceerd. Niettemin blijven alle eerder ingediende volmachten geldig met betrekking tot de agendapunten die daarin vermeld zijn. 

Verder hebben alle aandeelhouders het recht om vóór de Vergadering schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders met betrekking tot de agendapunten en eventueel hun verslag en in voorkomend geval aan de commissaris met betrekking tot zijn verslag, alsook het recht om tijdens de Vergadering mondeling vragen te stellen over de agendapunten respectievelijk verslagen.

Vragen die schriftelijk worden gesteld zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder in kwestie de hierboven vermelde formaliteiten van registratie (op de Registratiedatum) en van kennisgeving (uiterlijk op vrijdag 17 april 2020) van zijn voornemen om aan de Vergadering deel te nemen, heeft nageleefd en indien de schriftelijke vraag ten laatste
op vrijdag 17 april 2020 in het bezit is van de vennootschap. 

De aandeelhouders die aan voormelde voorwaarden voldoen, kunnen de verzoeken met betrekking tot het agenderingsrecht en vraagrecht versturen naar het postadres, e-mailadres of faxnummer dat in deze oproeping is vermeld (zie rubriek “Praktische informatie”).

> Beschikbare documenten

Naast het hiervoor genoemde model van volmacht wordt eveneens het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kosteloos op de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter beschikking gehouden van de aandeelhouders alsook van alle geïnteresseerde derden. Rekening houdend met de omstandigheden die verband houden met de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), nodigen we u uit om deze documenten uitsluitend te raadplegen op de Ageas-website, zoals hieronder aangegeven. 

Een gecoördineerde versie van de statuten en een vergelijking van de statuten, die elk van de voorgestelde wijzigingen weerspiegelt, worden beschikbaar gesteld op de website, evenals een toelichting op de voorgestelde wijzigingen. Alle andere op de Vergadering betrekking hebbende documenten kunnen overigens ook worden geraadpleegd op internet: www.ageas.com/nl, rubriek “Investeerders”, daarna doorklikken naar de rubriek “Aandeelhouders – Algemene Vergadering van Aandeelhouders”.

> Gegevensbescherming

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de Vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de Vergadering en zullen worden overgedragen aan derden die assistentie verlenen bij het beheer van de stemprocedure. 

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ageas, kan u gebruik maken van onderstaande link: https://www.ageas.com/sites/default/files/file/file/Ageas_Privacy_Notice_Shareholders_NL.pdf

U kan informatie ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten uitoefenen door het sturen van een gedateerd aan Ageas gericht verzoek naar het volgende e-mailadres: privacy@ageas.com.

> Praktische informatie

De aandeelhouders die meer informatie willen over de wijze van deelname aan de Vergadering worden verzocht contact op te nemen met de vennootschap:

ageas SA/NV
Corporate Administration
Markiesstraat 1
1000 Brussel

Tel.: +32 (0) 2 557 57 30
Fax:  +32 (0) 2 557 57 57
E-mail: general.meeting@ageas.com
Perscontact: +32 (0) 2 557 57 36

Brussel, 24 maart 2020.

De Raad Van Bestuur