Argenta-Fund - kennisgeving aan de aandeelhouders

29, Boulevard du Prince Henri - L-1724 Luxembourg - HR Luxembourg B 26881

De raad van bestuur (de “Raad”) van de Sicav naar Luxemburgs recht Argenta-Fund (de “ Vennootschap”) deelt zijn aandeelhouders mee dat op 27 november 2019 werd besloten om een aantal wijzigingen door te voeren in het huidige prospectus van de Vennootschap (het “Prospectus”), gedateerd 19 September 2019.

1. Verwijderen van een maximale terugbetalingscommissie 

De Raad heeft besloten de terugbetalingscommissie te verwijderen van een bedrag van maximaal 5 % (vijf procent) voor de aandelenklasse “R”, die zou kunnen aangerekend worden voor alle compartimenten door de distributeurs.

2. Verwijderen van een maximale omrekeningscommissie

De Raad heeft besloten de omrekeningscommissie te verwijderen van een bedrag van maximaal 5 % (vijf procent) voor de aandelenklasse “R” en de aandelenklasse “I”, die zou kunnen aangerekend worden voor alle compartimenten.

3. Wijziging van het beleggingsbeleid van de compartimenten Argenta-Fund Overheidsobligaties, Argenta-Fund Responsible Growth Fund, Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief, Argenta-Fund Responsible Utilities en Argenta-Fund Responsible Materials

De Raad heeft besloten het beleggingsbeleid van de duurzame compartimenten te wijzigen, nadat zij het label “Towards Sustainability” hebben gekregen.

3 Het beleggingsbeleid van het compartiment Argenta-Fund Overheidsobligaties zal vanaf 23/07/2020 het volgende zijn:

“Dit compartiment werd gelanceerd op 7 juli 1998. Het heeft het compartiment Argenta-Fund Obligaties Flux geabsorbeerd op datum van 29 april 2010.

Het hoofddoel van het compartiment Overheidsobligaties bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken.

Hiervoor zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in obligaties of in gelijkwaardige effecten, uitgegeven door landen die voorkomen op een lijst van duurzame overheden gebaseerd op de Sovereign Sustainability Rating berekend door Vigeo Eiris. 

Om deze lijst vast te stellen, voert Vigeo Eiris een analyse uit op basis van een ruime set van performantie- en risico-indicatoren, die opgedeeld zijn in drie groepen: milieubescherming, rechtstaat en bestuur, sociale zekerheid en solidariteit. De door Argenta in samenwerking met Vigeo Eiris geïmplementeerde methodologie is die welke is weergegeven in sectie “Integratie van environmental-, social, governance (“ESG”) en ethische kwesties in beheer” van dit prospectus. 

Het label ‘Towards Sustainability’ (https://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm) werd toegekend aan dit compartiment.

Overeenkomstig artikel 45 van de Wet van 2010 zal het compartiment gebruik kunnen maken van de afwijking die is toegestaan op grond van artikel 43, lid 3 en zo, volgens het beginsel van de risicospreiding, tot zijn totaliteit aan activa kunnen beleggen in verschillende uitgiften van effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een land dat opgenomen is in de hierboven vermelde lijst. Het compartiment zal dus effecten van ten minste zes verschillende uitgiften in portefeuille hebben, de effecten van eenzelfde uitgifte kunnen niet meer dan 30 % van het totale bedrag van zijn activa uitmaken. 

Voor afdekkingsdoeleinden kan het compartiment ook gestructureerde financiële instrumenten en financiële derivaten inzetten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot):

· opties en futures op effecten of geldmarktinstrumenten;

· rentefutures, -opties en -swaps; en

· valutatermijncontracten en valutaopties.

Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden.

Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s, van een " Towards
Sustainability "
label voorzien door Febelfin
.

De referentiemunt van het compartiment is de euro. 

Argenta-Fund Overheidsobligaties wordt actief beheerd.”

3 Het beleggingsbeleid van het compartiment Argenta-Fund Responsible Utilities zal vanaf 23/07/2020 het volgende zijn:

“Dit compartiment (gelanceerd op 27 oktober 1999 onder de naam Argenta-Fund Nutssector Europa) heeft het compartiment Argenta-Fund Energie Aandelen geabsorbeerd op datum van 29 april 2010. Vanaf 10 juni 2016 zal de nieuwe benaming van het compartiment Argenta-Fund Responsible Utilities zijn.

Het doel van het compartiment Responsible Utilities bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken.

Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die op duurzame wijze actief zijn in de nutssector, in hernieuwbare energie, in recyclage en in het efficiënt gebruik van water. Al deze bedrijven staan genoteerd, worden verhandeld of zijn gevestigd over de hele wereld gevestigd (met inbegrip van de emerging markets). 

De beheerders kiezen de beste bedrijven op het gebied van de ESG-score (Environmental, Social & Governance) volgens de door Argenta in samenwerking met Vigeo Eiris geïmplementeerde duurzaamheidscriteria en methodologie die zijn weergegeven in sectie “Integratie van environmental-, social, governance (“ESG”) en ethische kwesties in beheer” van dit prospectus.

Het label ‘Towards Sustainability’ (https://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm) werd toegekend aan dit compartiment.

Voor afdekkingsdoeleinden kan het compartiment ook gestructureerde financiële instrumenten en financiële derivaten inzetten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot):

· opties en futures op effecten of geldmarktinstrumenten;

· futures of indexopties;

· rentefutures, -opties en -swaps; en

· valutatermijncontracten en valutaopties.

Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden.

Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s, van een " Towards
Sustainability " label voorzien door Febelfin
.

De referentiemunt van het compartiment is de euro.

Argenta-Fund Responsible Utilities wordt actief beheerd.”

3 Het beleggingsbeleid van het compartiment Argenta-Fund Responsible Growth Fund zal vanaf 23/07/2020 het volgende zijn:

“Dit compartiment werd gelanceerd op 4 november 2009. Het heeft het compartiment Argenta-Fund Mix 60 geabsorbeerd op datum van 29 april 2010.

Het hoofddoel van het compartiment Responsible Growth Fund bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn.

Hiertoe zal het compartiment minstens 75% van zijn netto-activa beleggen in aandelen die binnen hun sector bij de besten scoren op het gebied van duurzaamheid. Via een duurzame selectie wil het compartiment bedrijven ondersteunen waarvan diensten en producten binnen hun sector op de meest duurzame wijze tot stand komen en hen stimuleren om stapsgewijze verbeteringen te doen op het vlak van duurzaamheid. De focus ligt hierbij op het bedrijfsbeleid met betrekking tot human resources, milieu, marktgedrag, corporate governance, sociale betrokkenheid en mensenrechten.

De beheerders kiezen de beste bedrijven op het gebied van de ESG-score (Environmental, Social & Governance) volgens de door Argenta in samenwerking met Vigeo Eiris geïmplementeerde duurzaamheidscriteria en methodologie die zijn weergegeven in sectie “Integratie van environmental-, social, governance (“ESG”) en ethische kwesties in beheer” van dit prospectus.

Daarnaast belegt het compartiment in bedrijfsobligaties van diezelfde duurzame ondernemingen en/of in overheidsobligaties uitgegeven door landen die voorkomen op een lijst van duurzame overheden gebaseerd op de Sovereign Sustainability Rating berekend door Vigeo Eiris. De analyse van overheden door Vigeo Eiris is gebaseerd op een ruime set van performantie -en risicoindicatoren, opgedeeld in drie groepen: milieubescherming, rechtstaat en bestuur, sociale zekerheid en solidariteit.

Het label ‘Towards Sustainability’ (https://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm) werd toegekend aan dit compartiment.  

De hierboven vermelde aandelen of bedrijfsobligaties zullen worden uitgegeven door bedrijven die in de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emerging markets).

Wat zijn aandelenportefeuille betreft, zal het compartiment een zekere geografische en sectorale spreiding nastreven. 

Voor afdekkingsdoeleinden kan het compartiment ook gestructureerde financiële instrumenten en financiële derivaten inzetten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot):

· opties en futures op effecten of geldmarktinstrumenten;

· rentefutures, -opties en -swaps; en

· valutatermijncontracten en valutaopties.

Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden.

Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s, van een " Towards
Sustainability " label voorzien door Febelfin
.

Het compartiment kan tot maximaal 10% beleggen in andere activa die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus.

De referentiemunt van het compartiment is de euro.

Argenta-Fund Responsible Growth Fund wordt actief beheerd.”

3 Het beleggingsbeleid van het compartiment Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief zal vanaf 23/07/2020 het volgende zijn:

“Dit compartiment werd gelanceerd op 20 november 2013.

Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn.

Hiervoor zal het compartiment minstens 50% van zijn netto-activa beleggen in schuldeffecten, geldmarktinstrumenten en bedrijfsobligaties van duurzame ondernemingen en/of overheidsobligaties uitgegeven door landen die voorkomen op een lijst van duurzame overheden gebaseerd op de Sovereign Sustainability Rating berekend door Vigeo Eiris. De analyse van overheden door Vigeo Eiris is gebaseerd op een ruime set van performantie- en risico-indicatoren, opgedeeld in drie groepen: milieubescherming, rechtstaat en bestuur, sociale zekerheid en solidariteit.

De rest van de portefeuille bestaat uit in aandelen die binnen hun sector bij de besten scoren op het gebied van duurzaamheid. Via een duurzame selectie wil het compartiment bedrijven ondersteunen waarvan diensten en producten binnen hun sector op de meest duurzame wijze tot stand komen en hen stimuleren om stapsgewijze verbeteringen te doen op het vlak van duurzaamheid. De focus ligt hierbij op het bedrijfsbeleid met betrekking tot human resources, milieu, marktgedrag, corporate governance, sociale betrokkenheid en mensenrechten. 

De beheerders kiezen de beste bedrijven op het gebied van de ESG-score (Environmental, Social & Governance) volgens de door Argenta in samenwerking met Vigeo Eiris geïmplementeerde duurzaamheidscriteria en methodologie die zijn weergegeven in sectie “Integratie van environmental-, social, governance (“ESG”) en ethische kwesties in beheer” van dit prospectus.

Het label ‘Towards Sustainability’ (https://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm) werd toegekend aan dit compartiment.

De hierboven vermelde aandelen of bedrijfsobligaties zullen worden uitgegeven door bedrijven die in de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emerging markets). 

Voor afdekkingsdoeleinden kan het compartiment ook gestructureerde financiële instrumenten en financiële derivaten inzetten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot):

· opties en futures op effecten of geldmarktinstrumenten;

· rentefutures, -opties en -swaps; en

· valutatermijncontracten en valutaopties.

Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden.

Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s, van een " Towards Sustainability " label voorzien door Febelfin.

Het compartiment kan tot maximaal 10% beleggen in andere activa die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus.

De referentiemunt van het compartiment is de euro. 

Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief wordt actief beheerd.”

3 Het beleggingsbeleid van het compartiment Argenta-Fund Responsible Materials zal vanaf 23/07/2020 het volgende zijn:

“Dit compartiment werd gelanceerd op 29 december 1999, onder de naam Argenta-Fund Sector Europese Basisindustrie. Vanaf 19 september 2019 is de nieuwe benaming van het compartiment Argenta-Fund Responsible Materials.

Het hoofddoel van het compartiment Responsible Materials bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken.

Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die op duurzame wijze actief zijn in de sectoren van materialen en van grondstoffen die een verbeterend effect hebben op de volksgezondheid of het leefmilieu. Dit kan bij voorbeeld doordat:

1. De materialen minder toxisch zijn, minder afval genereren, meer gerecycleerd of van plantaardige origine zijn.

2. De materialen nodig zijn voor de productie van batterijen of andere grondstoffen die het gebruik van hernieuwbare energie stimuleren.

3. De bedrijven inzetten op efficiënter materiaal gebruik.

Al deze bedrijven staan genoteerd, worden verhandeld of zijn gevestigd over de hele wereld (met inbegrip van de emerging markets).

De beheerders kiezen de beste bedrijven op het gebied van de ESG-score (Environmental, Social & Governance) volgens de door Argenta in samenwerking met Vigeo Eiris geïmplementeerde duurzaamheidscriteria en methodologie die zijn weergegeven in sectie “Integratie van environmental-, social, governance (“ESG”) en ethische kwesties in beheer” van dit prospectus.

Het label ‘Towards Sustainability’ (https://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm) werd toegekend aan dit compartiment.

Voor afdekkingsdoeleinden kan het compartiment ook gestructureerde financiële instrumenten en financiële derivaten inzetten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot):

opties en futures op effecten of geldmarktinstrumenten;

futures of indexopties;

rentefutures, -opties en -swaps; en

valutatermijncontracten en valutaopties.

Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden.

Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s, van een " Towards Sustainability " label voorzien door Febelfin.

De referentiemunt van het compartiment is de euro.

Argenta-Fund Responsible Materials wordt actief beheerd.”

De wijzigingen van de beleggingsbeleiden van deze compartimenten zouden een eventuele impact kunnen hebben op de aandeelhouders, dit door de transactiekosten die zouden kunnen worden aangerekend bij de aanpassingen in de samenstelling van de portefeuille

4. Toevoeging van een sectie INTEGRATIE VAN ENVIRONMENTAL-, SOCIAL, GOVERNANCE (“ESG”) EN ETHISCHE KWESTIES IN BEHEER

De Raad heeft besloten om een sectie in het prospectus toe te voegen omtrent de integratie van environmental-, social, governance (“ESG”) en ethische kwesties in beheer.

De door de beheerder geselecteerde duurzaamheidscriteria evenals de toegepaste methodologie met betrekking tot de duurzaamheid van de investeringen die zijn weergegeven in deze sectie kunnen als volgt worden samengevat:

" De door de beheerder geselecteerde duurzaamheidscriteria zijn die welke zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende de publicatie van informatie over duurzaamheid in de financiële sector (artikel 2, (17) en artikel 2, (24)).

Best-In class

De beheerders kiezen de beste bedrijven op het gebied van de ESG-score (Environmental, Social & Governance). De positieve criteria (onder andere afvalbeheer, non-discriminatie en uitsluiting van kinderarbeid) vallen onder zes onderzoeksdomeinen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen: mensenrechten, menselijk kapitaal, milieu, maatschappelijke impact, marktethiek, deugdelijk bestuur. De resultaten in die verschillende domeinen bepalen de ESG-score van een bedrijf, berekend door Vigeo Eiris.

Uitsluitingslijst

Voor alle compartimenten selecteert en integreert de beheerder factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur tijdens het beleggingsproces om de beste langetermijnresultaten voor beleggers te genereren. Hiervoor gebruikt hij een uitsluitingslijst, uit twee delen samengesteld

Vigeo Eiris meet eerst in welke mate bedrijven betrokken zijn bij controversiële activiteiten. Dat doen ze aan de hand van het inkomen dat de betreffende activiteit procentueel bijdraagt aan het totale inkomen van een bedrijf. Voor elke activiteit werd een maximaal percentage van de omzet vastgelegd. Onder ‘controversiële activiteiten’ wordt bijvoorbeeld verstaan tabaks-, gok-, seks- of wapenindustrie, dierenmishandeling, enz. 

Daarnaast wordt het belang van een controverse beoordeeld op basis van drie parameters:  “severity”, “responsiveness” en “frequency”. 

Binnen de compartimenten Argenta-Fund Responsible Utilities en Argenta-Fund Responsible Materials is het ook mogelijk voor de beheerder om te beleggen in thematische bedrijven waarvoor Vigeo Eiris geen ESG-score berekent, maar wel, op aanvraag van de beheeder, dezelfde strenge screening doet op de controversiële activiteiten en de controverses als op alle andere posities. Op deze manier is het mogelijk voor het compartiment om te investeren in bedrijven die voorlopers zijn op het gebied van cleantech, respectief duurzame materialen, maar waarvoor geen ESG-score berekend worden.

Duurzame overheidsobligaties

Als een duurzaam compartiment in overheidsobligaties investeert, moeten deze obligaties worden uitgegeven door landen die voorkomen op een lijst van duurzame overheden gebaseerd op de Sovereign Sustainability Rating berekend door Vigeo Eiris.

De analyse is gebaseerd op een ruime set van performantie- en risico-indicatoren, opgedeeld in drie groepen: ‘Protection of the environment’, ‘State of Law and Governance’ en ‘Measures related to social security and solidarity’. "

5. Beëindiging van de Adviserend beheerder overeenkomst

Na beëindiging van de Adviserend beheerder overeenkomst, heeft de Raad besloten de zin " Het compartiment wordt actief beheerd, steunend op de analyses van Argenta Spaarbank NV, adviserend beheerder. " te verwijderen voor al de compartimenten van de Vennootchap in het Prospectus.

Deze wijziging wordt gemotiveerd door het feit dat Argenta Asset Management S.A. (“AAM”) vanaf 1 januari 2020 geen beleggingsadvies meer ontvangt van Argenta Spaarbank NV. De activiteiten van Argenta Spaarbank NV als adviserend beheerder zijn geïntegreerd in het beheerscomité dat is opgericht in AAM op 1 januari 2020. Het team dat belast is met het beheer van de Vennootschap blijft in de praktijk hetzelfde en dit heeft geen invloed op de manier waarop de Vennootschap effectief wordt beheerd.

De aandeelhouders van de Vennootschap die niet zouden akkoord gaan met de wijzigingen in het punt 3 over de wijziging van het beleggingsbeleid van de compartimenten van de Vennootschap hierboven bedoeld, hebben de mogelijkheid om de kosteloze terugkoop van hun aandelen aan te vragen, behalve eventuele taksen, gedurende een periode van een maand, vanaf 23/06/2020 tot en met 23/07/2020. Na die datum zullen de aandeelhouders die geen gebruik hebben gemaakt van de terugkoopmogelijkheid gebonden zijn door alle genoemde wijzigingen.

Al de netto-inventariswaarden zijn raadpleegbaar op de website www.argenta.be en worden gepubliceerd in De Tijd en in L’Echo.

Het nieuwe prospectus van de Vennootschap, gedateerd 23/07/2020, kan gratis worden aangevraagd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Het Franstalig of Nederlandstalig prospectus gedateerd 19 September 2019 en de essentiële beleggersinformatie, evenals het laatste jaarverslag of halfjaarlijks verslag in het Frans zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België Argenta Spaarbank NV Belgielei 49-53 B-2018 Antwerpen. Deze documenten zijn ook verkrijgbaar op de website www.argenta.be.

De Raad van Bestuur