Ackermans & van Haaren - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering 2020

Ackermans & van Haaren NV, Begijnenvest 113 - 2000 Antwerpen - Tel. +32 3 231 87 70 - info@avh.be - www.avh.be - BTW BE 0404.616.494 - RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen

Mededeling aan de aandeelhouders

In het licht van de COVID-19-pandemie en de overheidsmaatregelen genomen ter bestrijding en inperking van de pandemie, raden wij aandeelhouders ten stelligste aan om de vergaderingen niet persoonlijk bij te wonen, maar om voorafgaand aan de vergaderingen een volmacht met specifieke steminstructies te geven aan de secretaris van de vergaderingen. 

Wij zijn genoodzaakt aandeelhouders, volmachtdragers en andere personen slechts toegang te verlenen tot de vergaderingen in de mate dat dit is toegestaan krachtens de overheidsmaatregelen die van toepassing zijn op de datum van de vergaderingen en rekening houdend met de aanbevelingen van de overheid, gezondheids- en veiligheidsoverwegingen en gezond verstand. Dit zal in elk geval gebeuren met inachtneming van de vereiste veiligheidsmaatregelen (afstandsregels, hygiënemaatregelen en geen staande receptie). Teneinde de afstandsregels te respecteren, geldt momenteel een maximumcapaciteit van 40 personen in onze vergaderruimte (exclusief de notaris en de leden van het bureau). Wij zullen de personen die fysiek wensen deel te nemen na ontvangst van hun deelnamebevestiging informeren of zij toegelaten worden gelet op de maximumcapaciteit en, in voorkomend geval, over de toepasselijke veiligheidsmaatregelen. 

Wij volgen de gebeurtenissen en de overheidsmaatregelen op de voet op en zullen de aandeelhouders informeren, via onze website, over eventuele bijkomende maatregelen en richtlijnen met betrekking tot (de organisatie van) de vergaderingen.

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit op de bijzondere algemene vergadering en de daaropvolgende buitengewone algemene vergadering die gehouden worden op maandag 9 november 2020 om 14.00 uur op de zetel van de vennootschap, Begijnenvest 113 te Antwerpen. 

Er geldt een aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene vergadering: de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders dienen ten minste de helft van het kapitaal te vertegenwoordigen. Indien dit quorum niet wordt gehaald, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden opgeroepen om plaats te vinden op maandag 30 november 2020 om 14.00 uur, die geldig zal kunnen besluiten ongeacht het kapitaal dat vertegenwoordigd is.

Aandeelhouders die aanwezig wensen te zijn, worden verwacht vanaf 13.00 uur teneinde de formaliteiten inzake deelneming aan de vergadering vlot te laten verlopen.

 

Agenda van de bijzondere algemene vergadering

1.    Goedkeuring van tussentijds dividend

Voorstel tot besluit: goedkeuring van een brutodividend van 2,32 euro per aandeel. Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door Ackermans & van Haaren NV en de personen die in eigen naam maar voor haar rekening handelen op 10 november 2020 om 23u59 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Deze datum geldt als relevant tijdstip voor het bepalen van de dividendgerechtigdheid van de aandelen en dus voor het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

 

Agenda van de buitengewone algemene vergadering

1.    Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV inzake de hernieuwing van de machtiging in het kader van het toegestane kapitaal

Voorlegging, kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van de machten toegekend aan de raad van bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet in punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.

2.    Hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal

Voorstel tot besluit: de vergadering besluit:

(a) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal VIJFHONDERDDUIZEND euro (€ 500.000,00), en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene vergadering; 

(b) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van deze vergadering, gebruik te maken van het toegestane kapitaal op de wijze vermeld hierboven, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap binnen de perken van de wet.

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 9 “Toegestaan kapitaal” van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst waarin tevens de wijzigingen voortvloeiend uit de implementatie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn opgenomen (en waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de algemene vergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt): 

Artikel 9.- Het toegestane kapitaal

De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van maximum VIJFHONDERDDUIZEND euro (€ 500.000,00) (exclusief uitgiftepremie). De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van [DATUM].

De raad van bestuur wordt tevens, gedurende een periode van drie jaar vanaf de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van [DATUM], bijzonder gemachtigd om, in geval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap, tot kapitaalverhogingen over te gaan onder de voorwaarden en binnen de grenzen zoals bedoeld in artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bevoegdheden kunnen worden hernieuwd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtigingen wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals onder meer door middel van inbreng in geld of in natura, met of zonder uitgiftepremie, door middel van omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves en van uitgiftepremies en overgedragen winsten, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, onder, boven of met fractiewaarde, overeenkomstig de dwingende regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur mag deze machtiging gebruiken om al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties met inschrijvingsrechten of andere effecten, uit te geven, onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen wanneer hij zijn machtiging onder het toegestane kapitaal uitoefent, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen of van leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

In geval de raad van bestuur besluit over te gaan tot een kapitaalverhoging overeenkomstig het toegestane kapitaal, worden alle uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt op één of meerdere afzonderlijke eigen vermogensrekeningen op het passief van de balans. 

Elk lid van de raad van bestuur, de secretaris van de vennootschap en elke persoon die daartoe specifiek werd gemachtigd door de raad van bestuur, is bevoegd om na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de effecten.

Overgangsbepaling

De machtiging toegekend aan de raad bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 13 november 2017, blijft van kracht tot de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtiging besloten door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van [DATUM].

3.    Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen - Machtiging tot vervreemding

Voorstel tot besluit: de vergadering besluit om de machtigingen tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen, zoals deze werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 13 november 2017, te hernieuwen voor een periode van respectievelijk vijf jaar en drie jaar, alsook de wijzigingen voortvloeiend uit de implementatie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen weer te geven. 

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 15 “Inkoop eigen aandelen” van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst waarin tevens de wijzigingen voortvloeiend uit de implementatie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn opgenomen (en waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de algemene vergadering die de hernieuwde machtigingen goedkeurt):

Artikel 15.- Inkoop van eigen aandelen

A/ Het is de vennootschap toegestaan, door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt en stemt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake quorum en meerderheid, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen, in pand te nemen of te vervreemden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake deze verkrijging of vervreemding.

De inkoop van eigen aandelen zal geschieden zonder vermindering van het geplaatst kapitaal, doch door vorming van een onbeschikbare reserve gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven, in voorkomend geval verhoogd met de aanschaffingswaarde van de aandelen in bezit van personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zolang de aandelen in het bezit zijn van de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst. De dividendrechten verbonden aan de aandelen die de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap bezit, komen te vervallen. Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, wordt het tijdstip voor het bepalen van de dividendgerechtigdheid en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen, vastgesteld op 23u59 Belgische tijd van de dag voorafgaand aan de ex-date (zoals bepaald in het Euronext Vade-Mecum 2020, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). 

Wanneer de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor haar rekening haar eigen aandelen of certificaten verkrijgt met het oog deze aan te bieden aan haar personeel of aan het personeel van de met haar verbonden vennootschappen, is er geen besluit van de algemene vergadering nodig. Deze verkrijging kan slechts geschieden conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

B/ Ingevolge besluit van de algemene vergadering dd. [DATUM] werd machtiging verleend aan de raad van bestuur voor een termijn van vijf jaar die ingaat op de datum van de bekendmaking van de statutenwijziging, om binnen de wettelijk bepaalde grenzen, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen of in pand te nemen, tot het maximum aantal dat wettelijk is toegelaten zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is, tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met de laagste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen, verminderd met tien procent (10%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen, verhoogd met tien procent (10%); deze machtiging geldt tevens voor de verwerving en inpandneming van aandelen van de vennootschap die, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden uitgevoerd door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

De vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen zijn eveneens uitdrukkelijk gemachtigd om de door de vennootschap verkregen aandelen, certificaten te vervreemden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, of deze aandelen te vernietigen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is en zonder beperking in de tijd. 

C/ Daarnaast is de raad van bestuur gemachtigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, effecten van de vennootschap te verkrijgen (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging) of te vervreemden (door middel van verkoop, ruil of enige andere vorm van overdracht) voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is om te vermijden dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van [DATUM]. Deze machtiging kan voor periodes van drie jaar verlengd worden. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de verkrijging of vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

D/ Bovendien is de raad van bestuur gemachtigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen van de vennootschap te vervreemden (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Overgangsbepaling

De machtiging toegekend aan de raad bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 13 november 2017, blijft van kracht tot de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtiging besloten door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van [DATUM].

4.    Herformulering van de statuten            

Voorstel tot besluit: de vergadering beslist de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap:

waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest;

waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen;

waarvan de website www.avh.be luidt en die voor de relaties met de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris het e-mailadres info@avh.be gebruikt, die in de statuten worden vermeld, en met dien verstande dat de vennootschap te allen tijde een andere website en/of e-mailadres kan creëren, wijzigen en bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden;

waarvan het kapitaal TWEE MILJOEN TWEEHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERDZEVENENZEVENTIG euro NEGENTIG cent (€ 2.295.277,90) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal DRIEËNDERTIG MILJOEN VIERHONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EN VIER (33.496.904) aandelen zonder vermelding van nominale waarde;

waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort en genieten van dezelfde rechten en voordelen;

waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;

die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, waarbij de raad van bestuur zal zijn samengesteld uit tenminste drie (3) bestuurders;

waarbij het dagelijks bestuur kan worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die tevens de vennootschap zal (zullen) kunnen vertegenwoordigen binnen de perken van het dagelijks bestuur;

die, onverminderd bijzondere volmachten, extern vertegenwoordigd kan worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één bestuurder samen handelend met een persoon aan wie het dagelijks bestuur is gedelegeerd of met een lid van het executief comité,

en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met dien verstande dat het woord “doel” waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, de verwijzingen naar “directiecomité” geschrapt worden en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat aan alle aandeelhouders beschikbaar werd gesteld op de website en ter beschikking lag op het adres van de vennootschap.

5.    Volmacht om een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten

 

Praktische richtlijnen 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om aan de algemene vergaderingen te kunnen deelnemen en te kunnen stemmen?

Enkel personen die op 26 oktober 2020 (om 24u, Belgische tijd) aandeelhouder zijn, zullen het recht hebben deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergaderingen.

Bent u houder van aandelen op naam? 

Dan moet u op 26 oktober 2020 (om 24u, Belgische tijd) ingeschreven zijn in het aandelenregister van de vennootschap voor minimaal het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de algemene vergaderingen. 

Uiterlijk op 3 november 2020 (om 24u, Belgische tijd) moet u uw deelname aan ons schriftelijk (per e-mail of post) bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. Het volstaat om als deelname-bevestiging uw ondertekende volmacht over te maken.

Bent u houder van gedematerialiseerde aandelen?

Dan moeten de aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de algemene vergaderingen op 26 oktober 2020 (om 24u, Belgische tijd) op uw effectenrekening zijn geboekt.

Vraag aan uw financiële instelling (bank, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling) om:

(a) een attest af te leveren met vermelding van het aantal aandelen dat u op 26 oktober 2020 (om 24u, Belgische tijd) bezat en waarmee u wenst deel te nemen; en

(b) dit attest ten laatste op 3 november 2020 te bezorgen aan Delen Private Bank via het emailadres AVH2020@delen.be.

Uiterlijk op 3 november 2020 (om 24u, Belgische tijd) moet u uw deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. U kan aan uw financiële instelling vragen om gelijktijdig met de registratieformaliteiten ook de bevestiging van uw deelname te melden aan Delen Private Bank. U kan dit ook zelf schriftelijk (per e-mail of post) aan ons melden. Het volstaat om als deelnamebevestiging uw ondertekende volmacht over te (laten) maken.

Wenst u zich op de algemene vergaderingen te laten vertegenwoordigen?

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de algemene vergaderingen deel te nemen en te stemmen, mag u zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door één volmachtdrager. U kan hiervoor gebruik maken van het volmachtformulier op onze website (https://www.avh.be/nl/investors/shareholder-information/general-meetings/year/2020). U kan dit formulier ook steeds bij ons opvragen. Dit formulier doet tevens dienst als deelnamebevestiging.

U moet ons uw ondertekende volmacht per e-mail of post bezorgen. Wij moeten uw volmacht uiterlijk op 3 november 2020 ontvangen.

Wij herinneren u er graag aan dat elke aanwijzing van een volmachtdrager moet gebeuren conform de Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register van steminstructies. Aangezien de voorgestelde volmachtdrager potentieel onder de belangenconflictenregeling van artikel 7:143, §4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen valt, dient u voor elk van de voorstellen tot besluit tevens specifieke steminstructies aan te duiden.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een onderwerp op de agenda te plaatsen?

Indien u alleen of samen met andere aandeelhouders minstens 3% bezit van het kapitaal van de vennootschap, kunt u onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. 

Dit minimum aandelenpercentage moet u, alleen of samen met andere aandeelhouders, bezitten zowel op de datum van uw verzoek als op 26 oktober 2020 (om 24u, Belgische tijd). Dit kan worden aangetoond door het overmaken van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het aandelenregister, of van een attest opgesteld door een financiële instelling waaruit blijkt dat het betrokken aantal gedematerialiseerde aandelen op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) op rekening is ingeschreven. 

U moet ons uw verzoeken schriftelijk (per e-mail of post) overmaken. Naargelang het geval, voegt u er de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit bij, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. 

Wij moeten uw verzoeken uiterlijk op 18 oktober 2020 ontvangen. Vergeet niet om een post- of e-mailadres te vermelden zodat wij u de ontvangst van uw verzoeken kunnen bevestigen. 

Desgevallend zullen wij uiterlijk op 23 oktober 2020 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken (op onze website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiële pers).

De volmachten die wij al zouden hebben ontvangen voorafgaand aan publicatie van de aangevulde agenda blijven geldig, maar uw volmachtdrager kan voor de nieuwe voorstellen tot besluit ingediend bij bestaande agendapunten tijdens de vergadering afwijken van uw eventuele instructies indien de uitvoering van uw instructies uw belangen zouden kunnen schaden. Uw volmachtdrager moet u daarvan in kennis stellen. Uw volmacht moet vermelden of uw volmachtdrager mag stemmen over de nieuwe agendapunten, dan wel of hij/zij zich over die nieuwe agendapunten moet onthouden.

Wenst u een vraag te stellen?

U kunt naar aanleiding van de algemene vergaderingen schriftelijke vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten.

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de algemene vergaderingen deel te nemen en te stemmen, zullen uw vragen worden beantwoord voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat ze de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vennootschap, haar bestuurders of commissaris aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. 

Wij moeten uw schriftelijke vragen (per e-mail of post) uiterlijk op 3 november 2020 ontvangen.

Wenst u bevestiging van de registratie en telling van uw stem?

Indien u in persoon of via volmacht hebt gestemd op de algemene vergaderingen, kunt u na de vergaderingen een verzoek aan ons richten om bevestiging te krijgen dat uw stem op geldige wijze is geregistreerd en geteld. Dat verzoek moet ten hoogste drie maanden na de datum van de stemming worden ingediend. 

Waar kunt u alle informatie vinden over deze algemene vergaderingen?

Alle relevante informatie met betrekking tot deze algemene vergaderingen is beschikbaar op onze website (https://www.avh.be/nl/investors/shareholder-information/general-meetings/year/2020).

U kunt ook op onze zetel, tijdens de kantooruren, kennis komen nemen van het op de agenda vermelde bijzonder verslag, het ontwerp van statutenwijzing, evenals van het volmachtformulier. 

Hoe kunt u ons contacteren?

 Voor verzending van formulieren en schriftelijke verzoeken of praktische vragen:

via e-mail (bij voorkeur): BAV2020@avh.be

per post: Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen (ter attentie van mevrouw Brigitte Stockman)

per telefoon: +32 (0)3 231 87 70

De raad van bestuur dankt u bij voorbaat voor uw medewerking - 6 oktober 2020

 

Ackermans & van Haaren NV, Begijnenvest 113 - 2000 Antwerpen - Tel. +32 3 231 87 70 - info@avh.be - www.avh.be

BTW BE 0404.616.494 - RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen