Ambachtskrediet- en Beroepskrediet van Limburg afgekort "A.B.L." - OPROEPING JAARLIIJKSE ALGEMENE VERGADERING 21 SEPTEMBER 2022

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - Vennootschap in vereffening - Geisterweg 5 te 3630 Maasmechelen - Ondernemingsnummer 0401.278.013

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op 21/09/2022 om 09.00u op volgend adres:

NetAccount bv

Geisterweg 5

3630  Maasmechelen

Op de eerste bijeenroeping werd door de vereffenaar vastgesteld dat het bereikte quota om geldig te kunnen stemmen, niet werd bereikt. Daarom wordt er een tweede oproeping georganiseerd op bovenstaand adres.  

De agenda is als volgt:

De vereffenaar verzoekt de aandeelhouders om kennis te willen nemen van:

1. Een tussentijds verslag van de vereffenaar met stand van zaken

2. Kennisname van de jaarrekening, boekjaar per 31/12/2021

3. Kwijting gevoerde prestaties vereffenaar & boekhouders - kalenderjaar 2021

4. Bepaling uurloon vereffenaar 

5. Diversen

Om geldig deel te nemen aan de algemene vergadering dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de toepasselijke wettelijke bepalingen en de statuten van A.B.L, in het bijzonder artikel 14 paragraaf 5 van de statuten. Ingevolge desbetreffend artikel zal iedere aandeelhouder die de algemene vergadering wenst bij te wonen en er wenst te stemmen, zijn ledenboek bij ter post aangetekende verzending minstens vier dagen voor de datum van de vergadering aan het adres van de vereffenaar ter kennis brengen of, omwille van de Covid-19 situatie en om organisatorische redenen (o.m. ter bewaking van de afstandsregels) zal de aandeelhouder ditzelfde bericht ook kunnen toesturen aan de vereffenaar via email: koen@netaccount.be en dit ten minste vier dagen voor de datum van de geplande algemene vergadering. 

De stukken worden ter beschikking gesteld op het kantoor van de vereffenaar: Geisterweg 5, 3630  Maasmechelen. 

NetAccount bvba

Vereffenaar vertegenwoordigd door HABRAKEN Koen