AMONIS OFP - Oproeping voor de gewone Algemene Vergadering van 10 juni 2023

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening toegelaten op 25/02/1996, nr. 55.001 - Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) onder nr. 0414.082.508 - de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel

De Raad van Bestuur van Amonis OFP heeft de eer om haar leden van de Algemene Vergadering uit te nodigen om deel te nemen aan de gewone Algemene Vergadering van het OFP, die plaatsvindt op de maatschappelijke zetel, de Jamblinne de Meuxplein 4 te 1030 Brussel, op zaterdag 10 juni 2023 om 14.00 u. 

De Raad van Bestuur vraagt aan de buitengewone leden van de Algemene Vergadering die aan deze vergadering wensen deel te nemen, de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte te brengen via e-mail naar AG_AV@amonis.be uiterlijk op 30 mei 2023 om de nodige documenten te ontvangen en om aan de vergadering te kunnen deelnemen. 

Advertentie

De Vergadering is bijeengeroepen met de onderstaande dagorde:

• Inleiding en goedkeuring verslaggeving van de AV van 11 juni 2022

• Samenstelling Bureau van de Algemene Vergadering

• Benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder: Leen Zwaenepoel

• Beslissingen over de activiteiten 2022 :

- Jaarverslag 2022

- Kennisname van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

- Verslag van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022: kennisname en bespreking (Vragen – Antwoorden)

- Goedkeuring jaarverslag en jaarrekeningen van alle gescheiden vermogens van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

- Goedkeuring winstdeelname 2022 en verhoging van de lopende pensioenrentes

- Toewijzing van het technisch resultaat gewaarborgd inkomen

- Kwijting van de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en goedkeuring vergoedingen Bestuurders

- Kwijting van de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en goedkeuring honoraria

• Goedkeuring wijziging statuten

• Bekrachtiging van de Statement of Investment Principles (SIP) van de Individuele Pensioentoezegging (IPT) en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ/VAPZNP) inclusief ESG-beleid

• Bekrachtiging van de financieringsplannen IPT, VAPZ en VAPZNP

• Goedkeuring wijziging Huishoudelijk Reglement Algemene Vergadering

• Wijziging Huishoudelijk Reglement Raad van Bestuur (ter info)

• Voorstelling van de door de Raad van Bestuur benoemde nieuwe leden van de AV en de leden van de AV van wie het mandaat werd hernieuwd

• Varia

De Raad van Bestuur