AMONIS OFP - Oproeping voor de gewone Algemene Vergadering van 11 juni 2022

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening toegelaten op 25/02/1996, nr. 55.001 - Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) onder nr. 0414.082.508 - de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel

Oproeping voor de gewone Algemene Vergadering van 11 juni 2022

De Raad van Bestuur van Amonis OFP heeft de eer om haar leden van de Algemene Vergadering uit te nodigen om deel te nemen aan de gewone Algemene Vergadering van het OFP, die plaatsvindt op de maatschappelijke zetel, de Jamblinne de Meuxplein 4 te 1030 Brussel, op zaterdag 11 juni 2022 om 14.00 u. 

De Raad van Bestuur vraagt aan de buitengewone leden van de Algemene Vergadering die aan deze vergadering wensen deel te nemen, de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte te brengen via e-mail naar AG_AV@amonis.be uiterlijk op 31 mei 2022 om de nodige documenten te ontvangen. 

De Vergadering is bijeengeroepen met de onderstaande dagorde:

• Inleiding en goedkeuring verslaggeving van de AV van 17 juni 2021

• Samenstelling Bureau van de Algemene Vergadering

• Hernieuwing mandaat bestuurder: F. Hut en D. Bernard

• Benoeming van een gecoöpteerd lid van de AV: F. de Cambry de Baudimont

• Beslissingen over de activiteiten 2021 :

- Jaarverslag 2021

- Kennisname van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

- Verslag van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021: kennisname en bespreking (Vragen – Antwoorden)

- Goedkeuring jaarverslag en jaarrekeningen van alle gescheiden vermogens van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

- Goedkeuring winstdeelname 2021 en verhoging van de lopende pensioenrentes

- Toewijzing van het technisch resultaat gewaarborgd inkomen

- Kwijting van de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en goedkeuring vergoedingen Bestuurders

- Kwijting van de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

• Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris

• Bekrachtiging wijziging gewone pensioenovereenkomst

• Bekrachtiging wijziging sociale pensioenovereenkomst

• Bekrachtiging wijziging beheersovereenkomst IPT

• Voorstelling van de door de Raad van Bestuur benoemde nieuwe leden van de AV en de leden van de AV waarvan het mandaat werd hernieuwd

• Varia

De Raad van Bestuur