AMONIS OFP - Oproeping voor de gewone algemene vergadering van 17 juni 2021

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening toegelaten op 25/02/1996, nr. 55.001 - Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) - onder nr. 0414.082.508 - de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel

De gewone Algemene Vergadering zal plaatsvinden op donderdag 17 juni 2021 om 19.00 u via teleconferentie. 

Overeenkomstig de wet van 14 mei 20201 heeft de Raad van Bestuur beslist dat de leden uitsluitend vooraf per brief kunnen stemmen.

Wij vragen de buitengewone leden van de Algemene Vergadering die aan deze vergadering wensen deel te nemen, de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte te brengen via e-mail naar AG_AV@amonis.be uiterlijk op 7 juni 2021 om de nodige documenten te ontvangen. 

Dagorde van de Algemene Vergadering:

Inleiding en goedkeuring van de verslaggeving van de AV van 25 juni 2020

Samenstelling Bureau van de Algemene Vergadering

Hernieuwing mandaat onafhankelijk bestuurder: Rachel Lamock 

Benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder: Tiny Ergo

Mandaten Deontologische Commissie (1 nieuw effectief en 1 nieuw plaatsvervangend lid) 

Beslissingen over de activiteiten 2020

  • Jaarverslag 2020
  • Jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020
  • Verslag van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020: kennisname en bespreking (Vragen – Antwoorden)
  • Goedkeuring jaarverslag en jaarrekeningen van alle gescheiden vermogens van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020
  • Goedkeuring winstdeelname 2020 en verhoging van de lopende pensioenrentes
  • Toewijzing van het technisch resultaat gewaarborgd inkomen
  • Kwijting van de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020
  • Kwijting van de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

Goedkeuring wijziging statuten

Bekrachtiging pensioenreglement

Bekrachtiging wijziging overeenkomst gewoon pensioen

Bekrachtiging solidariteitsreglement en wijziging overeenkomst sociaal pensioen

Bekrachtiging wijziging reglement en overeenkomst VAPZNP (POZ)

Goedkeuring wijziging Huishoudelijk Reglement Algemene Vergadering

Wijziging Huishoudelijk Reglement Raad van Bestuur (ter info)

Voorstelling van de door de Raad van Bestuur benoemde nieuwe leden van de AV en de leden van de AV waarvan het mandaat werd hernieuwd

Varia

De Raad van Bestuur

1 Wet van 14 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in het kader van de COVID−19-pandemie