Amonis OFP - Oproeping voor de gewone algemene vergadering van 25 juni 2020

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening toegelaten op 25/02/1996, nr. 55.001 - Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) onder nr. 0414.082.508 - de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel

De gewone Algemene Vergadering zal plaatsvinden op donderdag 25 juni 2020 om 19.00 u op de maatschappelijke zetel van het OFP, de Jamblinne de Meuxplein 4 te 1030 Brussel.

Gelet op de geldende Covid-19-maatregelen, is de gebruikelijke organisatie van de Algemene Vergadering jammer genoeg niet mogelijk. Overeenkomstig artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 41  heeft de Raad van Bestuur het volgende beslist:

De Algemene Vergadering zal plaatsvinden achter gesloten deuren. Elke fysieke aanwezigheid van de leden is niet toegelaten. 

De leden kunnen uitsluitend vooraf per brief stemmen. 

Vragen kunnen alleen vooraf en schriftelijk worden gesteld. Deze vragen zullen ten laatste op dag van de Algemene Vergadering schriftelijk worden beantwoord. 

Wij vragen de leden van de Algemene Vergadering die aan deze vergadering wensen deel te nemen, een e-mail te sturen naar AG_AV@amonis.be om een stemformulier te ontvangen dat zij uiterlijk op 21 juni 2020 moeten invullen, ondertekenen en terugsturen.  Zij kunnen hun vragen ook schriftelijk stellen, bij voorkeur per e-mail naar hetzelfde e mailadres. 

Dagorde van de Algemene Vergadering:

Inleiding en verslaggeving van de AV van 25 mei 2019

Samenstelling Bureau van de Algemene Vergadering

Hernieuwing mandaat bestuurder: Jean-Marie Limpens 

Benoeming van een nieuwe bestuurder: Tom Lemense

Benoeming van een gecoöpteerd lid: Anne Huberlant

Mandaten Deontologische Commissie (2 effectieve en 2 vervangende leden)

Beslissingen over de activiteiten 2019

o Kennisname van het Jaarverslag 2019

o Kennisname van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

o Verslag van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019: kennisname en bespreking (Vragen – Antwoorden)

o Goedkeuring jaarverslag en jaarrekeningen van alle gescheiden vermogens van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

o Goedkeuring winstdeelname 2019 en verhoging van de lopende pensioenrentes 

Toewijzing van het technisch resultaat gewaarborgd inkomen

o Kwijting van de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

o Kwijting van de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

Bekrachtiging wijziging sociaal Pensioenreglement en sociale Pensioenovereenkomst

Bekrachtiging van de Statement of Investment Principles (SIP) van de Individuele Pensioentoezegging (IPT) en Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ/VAPZNP) inclusief ESG-beleid

Bekrachtiging van de financieringsplannen IPT, VAPZ en VAPZNP

Voorstelling van de door de Raad van Bestuur benoemde nieuwe leden van de AV en de leden van de AV waarvan het mandaat werd hernieuwd

Varia

De Raad van Bestuur

 

1 Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie