Anheuser-Busch InBev - Oproeping om deel te nemen aan de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van 3 juni 2020

Naamloze vennootschap. - Grote Markt 1, 1000 Brussel, België - Rechtspersonenregister: 0417.497.106 (Brussel)

Een originele versie is eveneens beschikbaar in het Frans

Oproeping om deel te nemen aan de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van 3 juni 2020

De raad van bestuur (de “Raad van Bestuur”) van Anheuser-Busch InBev NV (de “Vennootschap”) nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit om deel te nemen aan de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering (de “Vergadering”) die zal worden gehouden op woensdag 3 juni 2020 om 14.00 uur (CET) te Brouwerijplein 1, 3000 Leuven.

Deze Vergadering is de uitgestelde vergadering van de vergadering die oorspronkelijk gepland was op 29 april 2020. Alle deelnemingsformulieren, volmachtformulieren en formulieren voor stemmen op afstand die met betrekking tot de vergadering van 29 april 2020 werden ontvangen, zullen niet in aanmerking worden genomen en de aandeelhouders die aan de Vergadering wensen deel te nemen, moeten de instructies volgen die achteraan in deze oproeping worden uiteengezet.

In het kader van de COVID-19 pandemie hebben de gezondheid en veiligheid van de aandeelhouders, werknemers en partners van de Vennootschap prioriteit. Rekening houdend met de maatregelen en aanbevelingen van de overheden in België en met algemene volksgezondheidsoverwegingen, zal de Vennootschap vóór de Registratiedatum beoordelen of de situatie een normale vergadering rechtvaardigt of vereist dat de aanwezigheid op de Vergadering moet worden beperkt of er andere acties moeten worden genomen. Indien dergelijke maatregelen, aanbevelingen en overwegingen nog steeds fysieke bijeenkomsten verhinderen of ontmoedigen, zal de aanwezigheid in persoon worden verboden en stemmen zal alleen mogelijk zijn per brief of bij volmacht voorafgaand aan de Vergadering overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020. De Vennootschap zal hierover verder communiceren via een persbericht.


De Vergadering zal de volgende agenda hebben:

A. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN INDIEN DE AANDEELHOUDERS DIE OP DE VERGADERING AANWEZIG ZIJN OF ER VERTEGENWOORDIGD ZIJN, TENMINSTE DE HELFT VAN HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MITS GOEDKEURING DOOR TENMINSTE 75% VAN DE UITGEBRACHTE STEMMEN

1. Herziene tekst van de statuten

a. Voorstel tot besluit: wijziging van artikel 24.4 van de statuten om de Raad van Bestuur toe te laten te beslissen door middel van schriftelijke besluiten onder de voorwaarden van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt: 

“24.4 Een gedeelte of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van de Raad van Bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen ook worden genomen, zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.” 

b. Voorstel tot besluit: wijziging van artikel 44 van de statuten om de Raad van Bestuur toe te laten om interim-dividenden uit te keren onder de voorwaarden van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:

“De jaarlijkse dividenden zullen worden betaald op de tijdstippen en in de plaatsen beslist door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur mag interim-dividenden uitkeren overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek.”

c. Voorstel tot besluit: wijziging van verschillende bepalingen van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de wijzigingen die worden opgelegd door of voortvloeien uit de regels van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen en andere Belgische wetgeving en om de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de terminologie en de nummering van dit Wetboek. De voorgestelde herziene tekst van de statuten is beschikbaar op de website van de Vennootschap zoals aangegeven in deze oproeping.

B. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN ONGEACHT HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGD DOOR DE AANDEELHOUDERS DIE OP DE VERGADERING AANWEZIG ZIJN OF ER VERTEGENWOORDIGD ZIJN, MITS GOEDKEURING DOOR TENMINSTE DE MEERDERHEID VAN DE UITGEBRACHTE STEMMEN

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

3. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, evenals het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

5.  Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

 

 

duizenden EUR

Winst van het boekjaar:

+

10.404.860

Overgedragen winst:

+

12.604.362

Te bestemmen resultaat:

=

23.009.222

Onttrekking aan de reserves:

+

0

Afhouding voor de onbeschikbare reserve:

-

791.390

Bruto dividend voor de aandelen (*):

-

2.556.697

Saldo van overgedragen winst:

=

19.661.136

(*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2019 van 1,30 EUR.

Rekening houdende met het bruto interimdividend van 0,80 EUR per aandeel dat werd betaald in november 2019, zal een saldo van bruto 0,50 EUR betaalbaar zijn vanaf 11 juni 2020 (Johannesburg Stock Exchange: 15 juni 2020), zijnde een saldo dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 0,35 EUR per aandeel (in het geval van 30% Belgische roerende voorheffing) en van 0,50 EUR per aandeel (in het geval van vrijstelling van Belgische roerende voorheffing).

Het werkelijke bruto dividendbedrag (en dus ook het dividendsaldo) kan wijzigen afhankelijk van mogelijke veranderingen in het aantal eigen aandelen gehouden door de Vennootschap op de datum van betaalbaarstelling van het dividend.

6. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

7. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

8. Benoeming van bestuurders

a. Voorstel tot besluit: op voordracht van de Raad van Bestuur, het mandaat van Mevr. Michele Burns als onafhankelijk bestuurder hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2023 goed te keuren. Mevr. Burns heeft uitdrukkelijk verklaard en de Raad van Bestuur oordeelt dat zij beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door de Belgische Corporate Governance Code 2020.

b. Voorstel tot besluit: op voordracht van de Raad van Bestuur, het mandaat van Dhr. Elio Leoni Sceti als onafhankelijk bestuurder hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2023 goed te keuren. Dhr. Sceti heeft uitdrukkelijk verklaard en de Raad van Bestuur oordeelt dat hij beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door de Belgische Corporate Governance Code 2020.

c. Voorstel tot besluit: op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van Dhr. Alexandre Van Damme als bestuurder hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2023 goed te keuren.

d. Voorstel tot besluit: op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van Dhr. Grégoire de Spoelberch als bestuurder hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2023 goed te keuren.

e. Voorstel tot besluit: op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van Dhr. Paul Cornet de Ways Ruart als bestuurder hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2023 goed te keuren.

f. Voorstel tot besluit: op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van Dhr. Paulo Lemann als bestuurder hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2023 goed te keuren.

g. Voorstel tot besluit: op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van Mevr. María Asuncion Aramburuzabala als bestuurder hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2023 goed te keuren.

h. Voorstel tot besluit: akte nemen van het einde van het mandaat van Dhr. Marcel Herrmann Telles als bestuurder en, op voordracht van de Referentieaandeelhouder, Dhr. Roberto Thompson Motta als bestuurder benoemen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2023 goed te keuren. Dhr. Roberto Thompson, een Braziliaans staatsburger, behaalde een BS in Mechanical Engineering aan de Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro en een MBA aan de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania. Hij is medeoprichter en lid van het Investeringscomité van 3G Capital, een wereldwijde investeringsmaatschappij met hoofdkantoor in New York. Dhr. Thompson was van 2004 tot 2014 lid van de Raad van Bestuur van AB InBev en maakt sinds 2001 deel uit van de Raad van Bestuur van AmBev S.A., waar hij lid is van het Operational and Finance Committee. Dhr. Thompson is sinds 2013 lid van de Raad van Bestuur van Restaurant Brands International, sinds 2001 van Lojas Americanas S.A., sinds 2001 van São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. en sinds 2018 van StoneCo Ltd., een belangrijke leverancier van financiële technologie-oplossingen, waar hij voorzitter is van het Finance Committee. Van 1993 tot 2004 was hij een van de oprichters van GP Investments Ltd. en lid van de Raad van Bestuur tot 2010. Dhr. Thompson is lid van de Academie van de Universiteit van Pennsylvania, The International Council of The Metropolitan Museum of Art in New York en een Patron van het Museum of Modern Art in São Paulo.

i. Voorstel tot besluit: op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van Dhr. Martin J. Barrington als Beperkte Aandelen Bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2020 goed te keuren.

j. Voorstel tot besluit: op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van Dhr. William F. Gifford, Jr. als Beperkte Aandelen Bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2020 goed te keuren.

k. Voorstel tot besluit: op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van Dhr. Alejandro Santo Domingo Dávila als Beperkte Aandelen Bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2020 goed te keuren.

9. Remuneratiebeleid en remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2019 zoals opgenomen in het jaarverslag voor het boekjaar 2019, met inbegrip van het remuneratiebeleid. Het jaarverslag voor het boekjaar 2019 en het remuneratieverslag dat het remuneratiebeleid bevat, zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap zoals aangegeven in deze oproeping.

C. VOLMACHTEN

10. Neerleggingen

Voorstel tot besluit: Zonder afbreuk te doen aan andere machtigingen voorzover die van toepassing zijn, toekenning van volmachten aan Dhr. Jan Vandermeersch, Global Legal Director Corporate, met recht van indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de ondertekening van de herwerkte statuten en de neerlegging ervan bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel naar aanleiding van de goedkeuring van de besluiten onder punt 1 hierboven, en (ii) alle andere neerleggings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten.

*

Vragen betreffende onderwerpen op de agenda

Zoals hierboven vermeld, kan de Vennootschap, op basis van de evolutie van de COVID-19 situatie, beslissen om deelname in persoon aan de Vergadering te verbieden en stemmen enkel toe te staan per brief of bij volmacht vóór de Vergadering, overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020. De Vennootschap zal hierover verder communiceren via een persbericht.

Bijgevolg zou het kunnen zijn dat aandeelhouders niet gerechtigd zijn om op de Vergadering persoonlijk aanwezig te zijn en worden ze aangemoedigd om bij de Vennootschap voorafgaand aan de Vergadering schriftelijk vragen in te dienen met betrekking tot onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen. Dergelijke vragen dienen te worden gericht aan de Vennootschap ten laatste op 28 mei 2020, 17.00 uur (CET) per post of e-mail.

Wijziging van de agenda

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, kunnen nieuwe onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten plaatsen of nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen.

Dergelijk verzoek zal enkel geldig zijn indien, op de datum waarop de Vennootschap het verzoek ontvangt, het is vergezeld van een document dat het bezit aantoont van het hierboven vermelde deelnemingspercentage. Voor aandelen op naam moet dit document een certificaat zijn van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap. Voor gedematerialiseerde aandelen moet dit document een door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest zijn waaruit blijkt dat de aandelen op een of meer rekeningen van de rekeninghouder of vereffeningsinstelling zijn ingeschreven.

De Vennootschap moet de tekst van de op de agenda op te nemen nieuwe onderwerpen of nieuwe voorstellen tot besluit ontvangen op een origineel ondertekend papieren document, uiterlijk op 12 mei 2020, 17.00 uur (CET). Deze tekst kan ook binnen dezelfde periode per e-mail naar de Vennootschap gestuurd worden op voorwaarde dat deze e-mail ondertekend is met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving. De Vennootschap zal de ontvangst bevestigen van de mededeling die is gedaan per brief of e-mail aan het door de aandeelhouder opgegeven adres binnen 48 uur na dergelijke ontvangst.

Uiterlijk op 19 mei 2020 zal de Vennootschap een gewijzigde agenda bekendmaken indien zij geldig binnen de bovenvermelde periode een of meer verzoeken heeft ontvangen om nieuwe onderwerpen of nieuwe voorstellen tot besluit op de agenda op te nemen. In dit geval zal de Vennootschap ook aan de aandeelhouders nieuwe volmachtformulieren en formulieren voor stemming per brief ter beschikking stellen die de nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit bevatten. Volmachten die werden ontvangen vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda, blijven geldig voor de reeds gedekte onderwerpen.

De Vergadering zal enkel maar de nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit behandelen die op de agenda moeten worden opgenomen op verzoek van een of meer aandeelhouders, indien deze alle formaliteiten hebben nageleefd om aan de Vergadering te mogen deelnemen.

Toelatingsformaliteiten

Overeenkomstig artikel 33.1 van de statuten van de Vennootschap, is het recht van een aandeelhouder om te stemmen op de Vergadering in persoon, via een lasthebber of, voorafgaandelijk aan de Vergadering, per brief, onderworpen aan het vervullen van de twee hieronder beschreven formaliteiten:

(a)  de registratie van de eigendom van aandelen op naam van de aandeelhouder op 20 mei 2020, om 24.00 uur (CET) (de “Registratiedatum”), op de volgende wijze:

- voor aandelen op naam, door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap; of

- voor gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen hun financiële instelling – erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling – te verzoeken om een attest af te leveren dat het aantal gedematerialiseerde aandelen vermeldt dat op de Registratiedatum door de aandeelhouder wordt gehouden bij de financiële instelling en om zulk attest rechtstreeks te zenden naar Euroclear Belgium, t.a.v. Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com) en dit ten laatste op 28 mei 2020 om 17.00 uur (CET);

(b) de geschreven kennisgeving door de aandeelhouder, ten laatste op 28 mei 2020 om 17.00 uur (CET), van zijn/haar intentie om aan de Vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee hij/zij wenst deel te nemen:

1. eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen deze kennisgeving rechtstreeks te zenden naar Euroclear Belgium, t.a.v. Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com);

2. eigenaars van aandelen op naam dienen deze kennisgeving te zenden naar de heer Jan Vandermeersch, Anheuser-Busch InBev NV, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven (e-mail: jan.vandermeersch@ab-inbev.com).

Enkel personen die op de Registratiedatum aandeelhouders van de Vennootschap zijn, zullen het recht hebben om aan de Vergadering deel te nemen en er te stemmen.

Deelnemers aan de Vergadering worden verzocht om 45 minuten voor de aanvang van de Vergadering aan te komen om de registratieformaliteiten te vervullen. Zoals hierboven vermeld, kan de Vennootschap, op basis van de evolutie van de COVID-19 situatie, beslissen om deelname in persoon aan de Vergadering te verbieden en stemmen enkel toe te staan per brief of bij volmacht vóór de Vergadering, overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020. De Vennootschap zal hierover verder communiceren via een persbericht.

stemming op afstand voorafgaand aan de Vergadering

Overeenkomstig artikel 35 van de statuten van de Vennootschap kan elke aandeelhouder per brief stemmen voor de Vergadering.

De stem moet worden uitgebracht op het formulier dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld. Het formulier om per brief te stemmen kan worden bekomen bij de heer Jan Vandermeersch, Anheuser-Busch InBev NV, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven (e-mail: jan.vandermeersch@ab-inbev.com) en is tevens beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.ab-inbev.com).

Ten laatste op 28 mei 2020 om 17.00 uur (CET) moet het ondertekend formulier Euroclear Belgium, t.a.v. Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com) of de heer Jan Vandermeersch, Anheuser-Busch InBev NV, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven (e-mail: jan.vandermeersch@ab-inbev.com) bereiken.

Daarnaast kunnen institutionele beleggers hun stem elektronisch uitbrengen via het Proximity-platform, dat op verzoek van deze aandeelhouders toegankelijk is voor hun financiële instelling. Om in aanmerking te worden genomen, moet de elektronische stem worden ingediend via het Proximity-platform uiterlijk op 2 juni 2020 om 10.00 uur (CET).

Zoals hierboven vermeld, kan de Vennootschap, op basis van de evolutie van de COVID-19 situatie, beslissen om deelname in persoon aan de Vergadering te verbieden en stemmen enkel toe te staan per brief of bij volmacht vóór de Vergadering, overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020. De Vennootschap zal hierover verder communiceren via een persbericht.

Aanwijzing van volmachtdragers

Elke aandeelhouder mag zich op de Vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber. Behoudens de gevallen waarvoor het Belgische recht de aanstelling van meerdere volmachtdragers toelaat, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager.

Voor de aanwijzing van een volmachtdrager moet het formulier worden gebruikt dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld. Het volmachtformulier kan worden bekomen bij de heer Jan Vandermeersch, Anheuser-Busch InBev NV, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven (e-mail: jan.vandermeersch@ab-inbev.com) en is tevens beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.ab-inbev.com).

Ten laatste op 28 mei 2020 om 17.00 uur (CET) moet het ondertekend volmachtformulier Euroclear Belgium, t.a.v. Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com) of de heer Jan Vandermeersch, Anheuser-Busch InBev NV, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven (e-mail: jan.vandermeersch@ab-inbev.com) bereiken.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, meer bepaald inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

Identificatie en vertegenwoordigingsbevoegdheid

De natuurlijke personen die willen deelnemen aan de Vergadering in hun hoedanigheid van eigenaar van effecten, lasthebber of vertegenwoordiger van een rechtspersoon dienen hun identiteit te kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot de Vergadering. De vertegenwoordigers van rechtspersonen dienen bovendien de documenten te overhandigen die hun hoedanigheid van vertegenwoordiger of bijzondere lasthebber aantonen. Deze documenten zullen worden gecontroleerd onmiddellijk voor de aanvang van de Vergadering.

Zoals hierboven vermeld, kan de Vennootschap, op basis van de evolutie van de COVID-19 situatie, beslissen om deelname in persoon aan de Vergadering te verbieden en stemmen enkel toe te staan per brief of bij volmacht vóór de Vergadering, overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020. De Vennootschap zal hierover verder communiceren via een persbericht.


Rechten van houders van obligaties, warrants of certificaten

Overeenkomstig artikel 7:135 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de houders van converteerbare obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap de Vergadering bijwonen met raadgevende stem. Daarvoor moeten zij dezelfde formaliteiten naleven als deze die van toepassing zijn op de eigenaars van aandelen en die hierboven worden beschreven.

Zoals hierboven vermeld, kan de Vennootschap, op basis van de evolutie van de COVID-19 situatie, beslissen om deelname in persoon aan de Vergadering te verbieden en stemmen enkel toe te staan per brief of bij volmacht vóór de Vergadering, overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020. De Vennootschap zal hierover verder communiceren via een persbericht.

Terbeschikkingstelling van documenten

Het jaarverslag en de documenten die volgens de wet ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld samen met deze oproeping (met inbegrip van de voorgestelde herziene tekst van de statuten) kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.ab-inbev.com), met inbegrip van het formulier om te stemmen per brief en het formulier voor de aanwijzing van een lasthebber.

Aandeelhouders en houders van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap kunnen eveneens, tijdens werkdagen en op de normale kantooruren, kennis nemen van dergelijke documenten op de administratieve zetel van Anheuser-Busch InBev NV, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven.

Gegevensbescherming

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmachtdragers ontvangt in het kader van de Vergadering. De Vennootschap zal dergelijke gegevens gebruiken voor het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure voor de Vergadering, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in haar belang om de resultaten van de stemmingen te kunnen analyseren. De Vennootschap kan de informatie delen met verbonden entiteiten en met dienstverleners die de Vennootschap bijstaan in de voormelde doeleinden. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de voormelde doeleinden (in het bijzonder de volmachten, de stemmen per brief, de aanwezigheidsbevestigingen en de aanwezigheidslijst worden bewaard zolang de notulen van de Vergadering moeten worden bewaard om te voldoen aan de Belgische wet). Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen meer informatie over de verwerking van hun gegevens, met inbegrip van hun rechten, vinden in het Privacybeleid van de Vennootschap, beschikbaar op https://www.ab-inbev.com/terms-conditions.html#policy en kunnen ook contact opnemen met de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit. 


Mededelingen aan de Vennootschap

Voorafgaande schriftelijke vragen over agendapunten en verzoeken om de agenda van de Vergadering te wijzigen moeten uitsluitend gericht worden aan de heer Jan Vandermeersch, Anheuser-Busch InBev NV, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven (e-mail: jan.vandermeersch@ab-inbev.com) overeenkomstig de in deze oproeping uiteengezette modaliteiten.

De houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap kunnen vragen in verband met de Vergadering of deze oproeping aan de heer Jan Vandermeersch richten.

 

De Raad van Bestuur