Antwerpsche Diamantkring - Buitengewone algemene vergadering

coöperatieve vennootschap - Hoveniersstraat 2 bus 515 - 2018 Antwerpen - BTW BE 0404.697.559 – RPR Antwerpen

Aangezien de buitengewone algemene vergadering die werd gehouden op 30 januari 2024 om 10 uur het vereiste aanwezigheidsquorum niet heeft bereikt, worden de leden aandeelhouders uitgenodigd tot een tweede buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op dinsdag 27 februari 2024 om 10 uur op het adres van de zetel van de vennootschap te Hoveniersstraat 2, 2018 Antwerpen, met de hierna vermelde dagorde. Deze tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Dagorde: 1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (CV) 2. Vaststelling van het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventuele niet gestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze werd omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 3. Wijziging, herformulering en/of aanvulling van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap: a) Kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of waarden van de vennootschap. b) Beslissing tot vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door een nieuwe tekst. 4. Beslissing om de statuten van de vennootschap verder aan te passen en te herwerken om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Beslissing om de statuten aan te passen, te actualiseren en te hernummeren, met vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij de statuten in overeenstemming worden gebracht met de genomen resoluties en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 5. Benoeming commissaris, 6. Volmachten. 

De relevante stukken zijn beschikbaar ter zetel. Aandeelhouders kunnen hiervan ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen.