Apetra - Oproeping gewone algemene vergadering van apetra

Naamloze vennootschap van publiek recht met een sociaal oogmerk - Keizerinlaan 66 – 1000 Brussel - Ondernemingsnummer: 0884.177.368

Geachte mevrouw de Minister,
Geachte Commissaris,
Geachte leden van de Raad van Bestuur,
Geachte obligatiehouders,

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van de 26 januari 2006 die APETRA opricht, wordt een gewone algemene vergadering van APETRA bijeengeroepen (“Algemene Vergadering”).
Deze Algemene Vergadering zal plaatsvinden op 20 maart 2020 om 11u30 in de kantoren van de Beleidscel en Secretariaat van de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling gelegen in de Gulden Vlieslaan 87 bus 1 te 1060 Brussel.
De houders van gedematerialiseerde obligaties die de Algemene Vergadering wensen bij te wonen, dienen hun hoedanigheid van obligatiehouder aan te tonen op basis van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde obligaties tot op de datum van de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
De obligatiehouders die de Algemene Vergadering wensen bij te wonen, worden verzocht APETRA per gewone brief of per e-mail (admin@apetra.be) uiterlijk op de derde werkdag vóór de datum van de Algemene Vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen.
De obligatiehouders worden vriendelijk verzocht zich minstens 30 minuten voor het begin van de vergadering aan te melden, teneinde de inschrijvingsformaliteiten vlot af te handelen.

Agenda van de Gewone algemene Vergadering:

  1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2019;
  2. Verslag van de Commissarissen met betrekking tot de jaarrekening per 31 december 2019;
  3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2019;
  4. Bestemming van het resultaat ;
  5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;
  6. Kwijting te verlenen aan de Commissarissen;
  7. Benoeming van de bestuurder voor een mandaat van 4 jaren voorgedragen door de Minister van Binnenlandse Zaken;
  8. Benoeming van de bestuurder voor een mandaat van 4 jaren voorgedragen door BATO (Belgische Associatie Tank Opslagbedrijven);
  9. Varia.

Alle documenten met betrekking tot de Algemene Vergadering zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de volgende website: www.apetra.be.

Met vriendelijke groeten,
Patrick VAN HAUTE, Voorzitter van de Raad van Bestuur
Nico MISSANT, Bestuurder