Argenta-Fund - UITNODIGING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten - Maatschappelijke zetel: 29, Boulevard du Prince Henri - L-1724 Luxembourg - RCS Luxembourg B 26881 (de “Vennootschap”)

Geachte aandeelhouders,

De raad van bestuur van Argenta-Fund, een bevek naar Luxemburgs recht, heeft beslist om de aandeelhouders een actualisering voor te leggen van een aantal punten van de statuten (de “Statuten “), die in de agenda hieronder in meer detail worden beschreven. Er is daarom besloten om een buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap (de “Algemene vergadering”) bijeen te roepen die zal plaatsvinden op 8 december 2023 om 14.00, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. 

Advertentie

De Algemene vergadering heeft de volgende agenda:

AGENDA

Wijziging en herschikking van de statuten van de Vennootschap in hun geheel, , met ingang van 17 december 2023 (of een andere latere datum beslist door de Algemene vergadering), met de volgende belangrijkste wijzigingen: 

a) Verduidelijking van de berekening van de nettowaarde van het aandeel met invoeging van de minimumfrequentie van deze berekening, om de regels voor de waardering van effecten te verduidelijken en de mogelijkheid in te voegen voor de raad van bestuur om een mechanisme van swing-pricing te implementeren. 

b) Preciseringen ten aanzien van de modaliteiten voor de uitgifte van aandelen.

c) Preciseringen ten aanzien van de kosten die ten laste worden gelegd van de Vennootschap.

d) Verduidelijking van de modaliteiten van inschrijving, inkoop en conversie van aandelen en de daaraan verbonden beperkingen. 

e) Verduidelijking van de bezoldigingsmodaliteiten van de zelfstandige bestuurders en van de aanstelling van de erkende bedrijfsrevisor.

f) Wijzigingen van de criteria op grond waarvan de raad van bestuur kan besluiten een compartiment te ontbinden/fuseren/vereffenen dat economisch niet leefbaar is.

g) Aanpassing aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, evenals kleine verduidelijkingen van definities en de schrapping van verouderde formuleringen.

Een versie van de gewijzigde statuten waarin alle wijzigingen zijn opgenomen, is op eenvoudig verzoek kosteloos beschikbaar voor aandeelhouders op het hoofdkantoor van de Vennootschap.

STEMMINGSMODALITEITEN

Opdat de Algemene vergadering geldig kan beraadslagen over het besluit op de agenda moet ten minste de helft van het vennootschapskapitaal aanwezig of vertegenwoordigd zijn en moet het besluit worden goedgekeurd door ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. 

Uitgebrachte stemmen omvatten geen stemmen waarvoor de aandeelhouder niet aan de stemming deelnam, en omvatten evenmin onthoudingen, blanco stemmen of ongeldige stemmen. 

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem en elke aandeelhouder kan in persoon of per volmacht stemmen. 

De rechten van een aandeelhouder om de Algemene vergadering bij te wonen en het stemrecht uit te oefenen dat verbonden is aan zijn of haar aandelen, worden bepaald op basis van het aantal aandelen in zijn/haar bezit om middernacht (Luxemburgse tijd) op de vijfde dag voorafgaand aan de Algemene vergadering.

Elke aandeelhouder die in staat is om de Algemene vergadering persoonlijk bij te wonen, heeft het recht om een andere persoon aan te wijzen als zijn gevolmachtigde om in zijn/haar plaats de Algemene vergadering bij te wonen en er te stemmen. Deze aandeelhouder wordt verzocht het volmachtformulier, dat op verzoek verkrijgbaar is op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België, Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen, volledig ingevuld en ondertekend vóór de Algemene vergadering per e-mail naar fund@argenta.lu te verzenden in de vorm van een gedigitaliseerd document en het origineel per post op te sturen naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Boulevard du Prince Henri 29, L-1724 Luxemburg, ter attentie van Michel Waterplas, zodat het vóór 5 december 2023 om 16:00 (Luxemburgse tijd) aankomt.

Als de Algemene vergadering niet in staat is om te beraadslagen wegens een ontoereikend quorum, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering (de “Nieuwe algemene vergadering “) worden gehouden op 29 december 2023 om 10.00, om te beraadslagen en te stemmen over dezelfde agenda. Op deze Nieuwe algemene vergadering is geen quorum vereist en de enige resolutie op de agenda zal worden aangenomen met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Er zal een tweede oproeping worden verstuurd naar de aandeelhouders van de Vennootschap, waarbij de reeds verkregen volmachten voor deze algemene vergadering geldig blijven en zullen worden gebruikt op deze nieuwe algemene vergadering met een identieke agenda.

PROSPECTUS

De raad van bestuur laat u tevens weten dat het prospectus, in het kader van de veranderingen die in het huidige prospectus moeten worden doorgevoerd ter weerspiegeling van de statutenwijzigingen waarvoor u ter algemene vergadering wordt opgeroepen, zal worden gewijzigd in die zin dat omzettingen van aandelen die een aandeelhouder houdt in aandelen van een andere klasse binnen hetzelfde compartiment of van een ander compartiment met ingang van 17 december 2023 niet langer toegestaan zullen zijn vanwege de operationele problemen die dergelijke aandelenconversies met zich meebrengen.

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de bovenstaande wijziging hebben het recht om tot 17 december 2023 kosteloos de terugkoop van hun aandelen aan te vragen (in overeenstemming met de bepalingen van het huidige prospectus). 

Alle netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website www.argenta.be en worden gepubliceerd in de kranten De Tijd en L’Echo.

Het huidige prospectus van de Vennootschap, van januari 2023, en het Essentiële-Informatiedocument in het Frans en Nederlands evenals het laatste (half)jaarlijkse beheersverslag in het Frans, zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website www.argenta.be.

Met de meeste hoogachting,

Luxemburg, 17 november 2023

In naam en voor rekening van de raad van bestuur van de Vennootschap

Geachte aandeelhouders,

De raad van bestuur van Argenta Portfolio, een bevek naar Luxemburgs recht, heeft beslist om de aandeelhouders een actualisering voor te leggen van een aantal punten van de statuten (de “Statuten”), die in de agenda hieronder in meer detail worden beschreven. Er is daarom besloten om een buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap (de “Algemene vergadering”) bijeen te roepen die zal plaatsvinden op 8 december 2023 om 14.30, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. 

De Algemene vergadering heeft de volgende agenda:

AGENDA

Wijziging en herschikking van de statuten van de Vennootschap in hun geheel, , met ingang van 17 december 2023 (of een andere latere datum beslist door de Vergadering), met de volgende belangrijkste wijzigingen: 

a) Verduidelijking van de berekening van de nettowaarde van het aandeel met invoeging van de minimumfrequentie van deze berekening, om de regels voor de waardering van effecten te verduidelijken en de mogelijkheid in te voegen voor de raad van bestuur om een mechanisme van swing-pricing te implementeren. 

b) Preciseringen ten aanzien van de modaliteiten voor de uitgifte van aandelen.

c) Preciseringen ten aanzien van de kosten die ten laste worden gelegd van de Vennootschap.

d) Verduidelijking van de modaliteiten van inschrijving, inkoop en conversie van aandelen en de daaraan verbonden beperkingen. 

e) Verduidelijking van de bezoldigingsmodaliteiten van de zelfstandige bestuurders en van de aanstelling van de erkende bedrijfsrevisor.

f) Wijzigingen van de criteria op grond waarvan de raad van bestuur kan besluiten een compartiment te ontbinden/fuseren/vereffenen dat economisch niet leefbaar is.

g) Aanpassing aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, evenals kleine verduidelijkingen van definities en de schrapping van verouderde formuleringen.

Een versie van de gewijzigde statuten waarin alle wijzigingen zijn opgenomen, is op eenvoudig verzoek kosteloos beschikbaar voor aandeelhouders op het hoofdkantoor van de Vennootschap.

STEMMINGSMODALITEITEN

Opdat de Algemene vergadering geldig kan beraadslagen over het besluit op de agenda moet ten minste de helft van het Vennootschapskapitaal aanwezig of vertegenwoordigd zijn en moet het besluit worden goedgekeurd door ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. 

Uitgebrachte stemmen omvatten geen stemmen waarvoor de aandeelhouder niet aan de stemming deelnam, en omvatten evenmin onthoudingen, blanco stemmen of ongeldige stemmen. 

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem en elke aandeelhouder kan in persoon of per volmacht stemmen. 

De rechten van een aandeelhouder om de Algemene vergadering bij te wonen en het stemrecht uit te oefenen dat verbonden is aan zijn of haar aandelen, worden bepaald op basis van het aantal aandelen in zijn/haar bezit om middernacht (Luxemburgse tijd) op de vijfde dag voorafgaand aan de Algemene vergadering.

Elke aandeelhouder die in staat is om de Algemene vergadering persoonlijk bij te wonen, heeft het recht om een andere persoon aan te wijzen als zijn gevolmachtigde om in zijn/haar plaats de Algemene vergadering bij te wonen en er te stemmen. Deze aandeelhouder wordt verzocht het volmachtformulier, dat op verzoek verkrijgbaar is op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België, Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen, volledig ingevuld en ondertekend vóór de Algemene vergadering per e-mail naar fund@argenta.lu te verzenden in de vorm van een gedigitaliseerd document en het origineel per post op te sturen naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Boulevard du Prince Henri 29, L-1724 Luxemburg, ter attentie van Michel Waterplas, zodat het vóór 5 december om 16:00 (Luxemburgse tijd) aankomt.

Als de Algemene vergadering niet in staat is om te beraadslagen wegens een ontoereikend quorum, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering (de “Nieuwe algemene vergadering “) worden gehouden op 29 december 2023 om 10.30, om te beraadslagen en te stemmen over dezelfde agenda. Op deze Nieuwe algemene vergadering is geen quorum vereist en de enige resolutie op de agenda zal worden aangenomen met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Er zal een tweede oproeping worden verstuurd naar de aandeelhouders van de Vennootschap, waarbij de reeds verkregen volmachten voor deze algemene vergadering geldig blijven en zullen worden gebruikt op deze Nieuwe algemene vergadering met een identieke agenda.

PROSPECTUS

De raad van bestuur laat u tevens weten dat het prospectus, in het kader van de veranderingen die in het huidige prospectus moeten worden doorgevoerd ter weerspiegeling van de statutenwijzigingen waarvoor u ter algemene vergadering wordt opgeroepen, zal worden gewijzigd in die zin dat omzettingen van aandelen die een aandeelhouder houdt in aandelen van een andere klasse binnen hetzelfde compartiment of van een ander compartiment met ingang van 17 december 2023 niet langer toegestaan zullen zijn vanwege de operationele problemen die dergelijke aandelenconversies met zich meebrengen.

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de bovenstaande wijziging hebben het recht om tot 17 december 2023 kosteloos de terugkoop van hun aandelen aan te vragen (in overeenstemming met de bepalingen van het huidige prospectus).

Alle netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website www.argenta.be en worden gepubliceerd in de kranten De Tijd en L’Echo.

Het huidige prospectus van de Vennootschap, van januari 2023, en het Essentiële-Informatiedocument in het Frans en Nederlands evenals het laatste (half)jaarlijkse beheersverslag in het Frans, zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website www.argenta.be.

Met de meeste hoogachting,

Luxemburg, 17 november 2023

In naam en voor rekening van de raad van bestuur van de Vennootschap