Argenta Portfolio - Oproepingsbericht

SICAV - 29, Boulevard du Prince Henri - L-1724 Luxembourg - HR Luxembourg B 149.912

OPROEPINGSBERICHT

De raad van bestuur (de “Raad”) van de Sicav naar Luxemburgs recht Argenta Portfolio (de “ Vennootschap”) heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering (de “Vergadering”) die op 17 april 2020 te 10.00u wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De dagorde van deze gewone algemene vergadering luidt als volgt:

Dagorde

1) Kennisname en bespreking van het jaarverslag ( het “ Jaarverslag”) van de raad van bestuur van de Vennootschap (de “Raad”) met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019;

2) Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019;

3) Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2019 en resultaatverwerking voorgesteld door de raad van bestuur;

4) Kwijting en benoeming van de bestuurders;

5) Kwijting van de erkende bedrijfsrevisor, Mazars Luxembourg S.A., voor de uitoefening van zijn ambtstermijn dat eindigde op 31 december 2019 en ten aanzien van het boekjaar eindigend op 31 december 2019 ;

6) Benoeming van de erkende bedrijfsrevisor;

7) Uitkering van jaarlijkse dividenden aan de aandelenhouders van de distributieaandelen van de compartimenten van de Vennootschap;

8) Varia.

Om toegelaten te worden tot de Vergadering moeten de aandeelhouders van de Vennootschap hun aandelen ten laatste op eerste april 2020 hebben laten blokkeren op de zetel van Argenta Spaarbank nv te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53 (die de financiële dienst in België verzekert) of op de zetel van de beheermaatschappij van de Vennootschap, Argenta Asset Management S.A., te 1724 Luxemburg, 29 Boulevard du Prince Henri.

Alle netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website www.argenta.be en worden gepubliceerd in de kranten De Tijd en L’Echo.

Het prospectus van de Vennootschap van Maart 2020, en de essentiële beleggersinformatie in het Frans en het Nederlands, evenals het laatste (half)jaarlijks beheersverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, B - 2018 Antwerpen. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website www.argenta.be.

De raad van bestuur.