ARKimedes-Fonds - Gewone algemene vergadering

in vereffening - Naamloze vennootschap - Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel Ondernemingsnummer 0874.381.358 - RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling - (de “Vennootschap”)

De aandeelhouders worden opgeroepen tot het bijwonen van de

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

die zal gehouden worden op 25 mei 2023 om 18u te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63.

Om te beraadslagen over de volgende agenda:

AGENDA

1. Jaarverslag van de vereffenaar met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022;

2. Verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022;

3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022;

4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten per 31 december 2022;

5. Kwijting aan de vereffenaar omtrent zijn mandaat uitgeoefend gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022; 

6. Kwijting aan de commissaris omtrent haar mandaat uitgeoefend gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022;

7. Herbenoeming commissaris;

8. Machtiging voor de administratieve formaliteiten.

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen van de Vennootschap bij een zetel of kantoor van KBC Bank, Belfius Bank of ING België een door de erkende rekeninghouder of door de erkende rekeninghouder in de zin van artikel 7:44 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen, zulks ten minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering. In ruil ontvangt men een toegangskaart voor de algemene vergadering.

De aandeelhouders op naam zullen toegelaten worden tot de algemene vergadering op voorlegging van hun identiteitsbewijs, op voorwaarde dat ze minstens vijf volle dagen voor de algemene vergadering aan de vereffenaar hun verlangen te kennen geven dat zij aan deze algemene vergadering wensen deel te nemen.

De aandeelhouder die niet persoonlijk aanwezig kan zijn, kan zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke volmacht door de aandeelhouder ondertekend.

De aandeelhouders die voldoen aan de hierboven vermelde formaliteiten kunnen schriftelijk vragen stellen aan de vereffenaar en de commissaris cfr. artikel 7:139 WVV. Die vragen kunnen langs elektronische weg aan de vennootschap worden gericht via het e-mailadres: arkimedes@pmv.eu. Deze vragen dienen toe te komen bij de Vennootschap, uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering.

Het verslag van de vereffenaar en het verslag van de commissaris zijn beschikbaar op https://www.pmv.eu/product/fondsinvesteringen (rubriek “Algemene vergadering” onder “ARKimedes-Fonds NV, in vereffening”). Een afschrift van deze stukken is verkrijgbaar overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:132 WVV.

* * *

De vereffenaar van de Vennootschap