Belfius multi manager - Oproepingsbericht voor de gewone algemene vergadering

Bevek naar Belgisch recht - Naamloze vennootschap - Categorie I.C.B.E. - Maatschappelijke zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel - Ondernemingsnummer: 0668.498.957

De gewone algemene vergadering van Belfius Multi Manager zal plaatsvinden op donderdag 19 maart 2020 om 16 uur in het gebouw Zenith building, 37 Albert II laan, 1030 Brussel om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen.
Voorstel tot beslissing: “De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.”
4. Toewijzing van de resultaten.
Voorstel tot beslissing: “De vergadering aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 per compartiment.”
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris.
Voorstel tot beslissing: “De vergadering beslist, globaal en per compartiment, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.”
6. Statutaire benoemingen.
Voorstel tot beslissing: “De vergadering beslist:
- om akte te nemen van het ontslag van de heer Joris Laenen, en dit met ingang van 15 maart 2019; en
- om de benoeming tot coöptatie te bekrachtigen van de heer Jérôme Folcque, in de hoedanigheid van bestuurder van de bevek vanaf 15 maart 2019, ter vervanging van de heer Joris Laenen, en om akte te nemen van zijn ontslag, en dit met ingang van 10 december 2019;
- om, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, Mevrouw Bénédicte Passagez en de Heren Bruno Claus en Jean-François Masure te benoemen in de hoedanigeid van bestuurder van de bevek; hun functies zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2024.
De vergadering beslist dat alle hierboven vermelde mandaten ten kosteloze titel worden uitgeoefend.
De vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om het mandaat van de commissaris "Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entreprise", met zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Maurice Vrolix te hernieuwen. De Vergadering stelt zijn bezoldiging vast op 3.850 euro (zonder BTW) per jaar per compartiment. Zijn mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2023.”

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de vergadering, worden verzocht de statutaire bepalingen na te leven.
Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Belfius Multi Manager zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk Belfius Bank N.V., Rogierplein 11 te 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusip.be.

De raad van bestuur