Belfius Portfolio Advanced - Oproepingsbericht voor de gewone algemene vergadering

Bevek naar Belgisch recht – Naamloze vennootschap - A.I.C.B. in effecten en liquide middelen - Rogierplein 11, 1210 Brussel - Ondernemingsnummer: 0889.759.917

De gewone algemene vergadering van Belfius Portfolio Advanced zal plaatsvinden op maandag 23 maart 2020 om 11 uur in het gebouw Zenith building, 37 Albert II laan, 1030 Brussel om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

 1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
 2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
 3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
  Voorstel tot beslissing: " De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed. "
 4. Bestemming van het resultaat.
  Voorstel tot beslissing: " De vergadering keurt, per compartiment, het voorstel van de raad van bestuur betreffende de bestemming van het resultaat van het per 31 december 2019 afgesloten boekjaar goed. "
 5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
  Voorstel tot beslissing: " De vergadering verleent kwijting, globaal en per compartiment, aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. "
 6. Statutaire benoemingen.
  Voorstel tot beslissing: “De vergadering beslist:
  - om akte te nemen van het ontslag van mevrouw Christine Perpette, en dit met ingang van 9 september 2019; en
  - om de benoeming tot coöptatie te bekrachtigen van de heer Jérôme Folcque, in de hoedanigheid van bestuurder van de bevek vanaf 9 september 2019, ter vervanging van mevrouw Christine Perpette, en om akte te nemen van zijn ontslag, en dit met ingang van 10 december 2019;
  - om, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, mevrouwen Bénédicte Passagez en Maud Reinalter en de heer Bruno Claus te benoemen in de hoedanigeid van bestuurder van de bevek; hun functies zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2024.
  De vergadering beslist dat alle hierboven vermelde mandaten ten kosteloze titel worden uitgeoefend.”

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de gewone algemene vergadering, worden verzocht de statutaire bepalingen na te leven.
Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarverslag van Belfius Portfolio Advanced, zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de hoofdzetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk Belfius Bank N.V., Rogierplein 11 te 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusip.be.

De raad van bestuur