BKCP IMMO IT – in vereffening - Bijeenroepingen

Waterloolaan 16, 1000 Brussel - Ond. Nr. : 0403.256.813

De coöperanten worden uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering van de cvba BKCP Immo IT op 29 juni 2022 om 10 uur op de maatschappelijke zetel van Beobank NV/SA Koning Albert II-laan 2 te 1000 Brussel.

De agenda wordt als volgt vastgesteld: 1a. Verslag van de vereffenaar – 1ba. Bijzondere Verslag van de commissaris – 2. Toewijzing van gebouwen aan de hoofdaandeelhouder – 3a. Sluiting van de vereffening – 3b. Vereffeningsrekeningen – 3c. Kwijting aan de vereffenaar – 3d. Kwijting aan de commissaris – 4. Volmachten 

Deelneming aan de Algemene Vergadering: om met stemrecht te mogen deelnemen aan deze Algemene Vergadering moeten de coöperanten uiterlijk tegen 22 juni 2022 kennis geven van hun intentie om aan deze Algemene Vergadering deel te nemen, per brief gericht aan de maatschappelijke zetel van Beobank NV/SA Koning Albert II-laan 2 te 1000 Brussel. De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen uitsluitend door andere vennoten bij schriftelijke volmacht die dezelfde voorwaarden moet vervullen.

De Vereffenaar